Bunuri - 32460-2017

27/01/2017    S19    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Benzină fără plumb

2017/S 019-032460

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
Calea Victoriei nr. 9, sector 3
În atenția: Dumitru Raduta
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 312256200/+40 312256202
E-mail: achizitii@onjn.gov.ro
Fax: +40 0213191134

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizarea de carburant auto pentru autoturismele ONJN.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Romania.

Cod NUTS RO

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Obiectul contractului îl reprezinta furnizarea de carburant, benzina si motorina, pentru autoturismele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, pe baza de card valoric.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 929 600 și 1 301 440 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09132100, 09134200, 30163100

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
1.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Oficiul National pentru Jocuri de Noroc detine un numar de 50 de autoturisme (44 benzina si 6 motorina), cu un consum lunar normat de 400 litri/autoturism.
Autoturismele sunt utilizate în activitatea de control atât la nivelul aparatului central, cât si la nivelul sediilor teritoriale. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au acoperire nationala, iar furnizarea se poate face cel putin la 2 statii de alimentare în fiecare judet si în municipiul Bucuresti.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de maxim 1 % din valoarea estimata. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
3. Valoarea medie a cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie de cel putin 1 500 000 RON. Cifra de afaceri medie anuala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de candidat in anii financiari precizati. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul: 2016, 2015, 2014.
4. Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca detine o retea de distributie a carburantilor pe baza de carduri, formata din statii proprii sau în asociere/parteneriat/afiliate, minim 2 statii in fiecare judet.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759

Legislația în domeniul protecției mediului www.anpm.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.inspectiamuncii.ro

Inspectia Muncii
Str. Matei Voievod nr. 14, sector 2
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213027031
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
25.1.2017