Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 32921-2019

23/01/2019    S16

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2019/S 016-032921

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70302040
Postai cím: Hrsz
Város: Zalabér
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8798
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dékány Endre
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu
Telefon: +36 92707582
Fax: +36 92707582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://zalaispa.hu/tarsulas/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038212019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038212019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000038212019
II.1.2)Fő CPV-kód
45222100 Hulladékkezelő mű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111291 Terepkialakítási munka
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45222100 Hulladékkezelő mű építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Keszthely, Hévíz, Lenti, Zalabér, Zalaegerszeg a dokumentációban részletezett helyszínek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor:

Ált. feladatok: tervezési (út- és térburkolat, hulladékfeldolgozó technológia stb.) és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és

Tereprendezési munkák; telepi közművek (elektromos energia, csapadékvíz elvezetés stb.) kiépítése, transzformátor állomás bővítés, térvilágítás, tűzivíz medence építése.

Továbbá Zalaegerszeg 0182/13, 0182/17, 0185/4, 0185/11 hrsz.-okon: 1 db minimum 370 m2 féltetős bővítés a meglévő csarnoképülethez, 1 db minimum 720 m2 hasznos alapterületű RDF/SRF tároló épület, 1 db 3 500 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 2 db optikai válogató berendezés, 1 db ballisztikus szeparátor, 1 db rosta, 18 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai, 1 db minimum 2 ha lerakó tér bővítés és a hozzá tartozó csurgalék-, illetve csapadékvíz elvezető rendszer.

Továbbá Lenti 054/7 hrsz.-on: 1 db átrakóállomás fejlesztés, 1 db emeltkabinos kézi válogató kialakítása, 1 db minimum 2000 m2 komposztálótér kialakítása (beton térburkolat), 1 db minimum 150 m2 hasznos alapterületű bálatároló szín építése.

Továbbá Hévíz 011 hrsz.-on: 1 db minimum 1000 m2 hulladékudvar kialakítása, melynek elemei: 1 db kapu, minimum 130 m kerítés, 1 db 20 lábas szociális konténer, 1 db veszélyes hulladék tároló konténer, 1 db elektronikai hulladék tároló konténer, 1 db újra használati konténer.

Továbbá Zalabér 3096/12, 3096/13 hrsz.-okon: 1 db minimum 1200 m2 hasznos alapterületű csarnoképület, az épület előtti térburkolatokkal (500m2), 1 db 21 000 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 1 db hulladék fogadó akna és felhordó rendszer (opcionális tétel), 1 db előaprító vagy zsáknyitó berendezés, 1 db mágneses fémleválasztó, 1 db rázó-, vagy dobrosta, 7 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai.

Továbbá Keszthely 0249/7 hrsz.-on: 2 db átrakóállomás bontása, 1 db átrakóállomás telepítése, 9 db szalagfüggöny meglévő csarnoképület kapuihoz, 1 db bálázó berendezés telepítése, 1 db meglévő kézi válogató modernizációja.

A kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is.

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr. 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. felhívás M.2.1.-ban előírt alk. köv.-re bemutatott szakember -FIDIC szerződéses feltételek szerint megval. projekt kivitelezésében szerzett- többlet szakmai tapasztalata (hó, legkedvezőbb:36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. felhívás M.2.3.-ban előírt alk. köv.-re bemut. szaki. -beruházások megval.-ban szerz. közúti építmények tervezői és/vagy tartószerkezeti tervezői- többlet szakmai tapasztalata (hó,legkedv.:36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

AK a részaj.tétel lehetőségét megvizsgálta és úgy döntött, hogy a beszerzési igény és tárgyának jellege (terv. és kivit.) és a szerz.-hez kapcs. egyéb körülmények, a versenysemlegesség, a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közbesz. egy részére történő aj.tételt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt. 67.§(4) szerint ATnek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt.

A Kbt. 69.§(4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.,10.,12- 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 1. § (7) bek.ben foglaltak irányadók.

A Kr. 1. § (1) és Kr. 2. § (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 8. § (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) bek alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

P.1. a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P.2. a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 1 570 000 000,- HUF összeget.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK a felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös ATi teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.

Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe, ennek figyelembe vételével szükséges megadni a szakmai tapasztalat időintervallumát,

— végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

— az adott szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal - amely esetben ez irányadó - a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi ref.munká(kk)val:

Olyan korábbi teljesítéssel, amely tartalmazott:

— összesen legalább 900 m2 alapterületű csarnoképület építést,

— összesen legalább 1 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést,

— összesen legalább 1,5 ha lerakótér építést,

— a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telepi közművek kiépítése (csapadék víziközmű kiépítése és/vagy elektromos vezetékhálózat kiépítése),

— új ipari építmény(ek) kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés(ek) teljesítése során sor került útépítés tervezés és/vagy magasépítési tervezés és/vagy közműtervezési munkák és hulladékfeldolgozó technológia tervezések ellátására is

Továbbá részt vett olyan projekt(ek) teljesítésében, amely során sor került:

— összesen legalább 18 300 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia(ák) telepítésére, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta: előaprító/zsáknyitó és ballisztikus szeparátor (és/vagy légosztályozó) és mágneses fémleválasztó (és/vagy mágneses szeparátor és/vagy mágneses szalag) és kézi válogató (és/vagy válogató kabin) és bálázó, és vezérlés

AK a fentiek szerinti min.köv.-ek igazolására bemutatott szerződések számát nem korlátozza, de előírja, hogy az 1 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építés előírásnak 1 darab referencián belül kell teljesítettnek lennie, valamint azzal, hogy a min. követelményben előírt egyes hulladékfeldolgozó technológiai gépeket elegendő, ha a bemutatott referenciák egyike tartalmazza. A referenciák között az átfedés megengedett. 1 szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.

AK ipari építmény alatt hulladékfeldolgozási technológia fejlesztés céljából épített építményeket ért.

Befejezettnek minősül a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára és a Kr. 21/A. §

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével

M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított projekt kivitelezésében.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Kr. 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Kr. 1. melléklet I. 2. rész 8. és/vagy 26. pontja szerinti KÉ-K és/vagy T jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

AK elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az ATnek igazolnia kell.

1 szakember több pozícióra is bemutatható, azonban az M.2.1) és M.2.3) pont szerinti szakembernek egymástól eltérőnek kell lennie.

Ha az M.2.2)-M.2.3) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: 1%/késedelmes naptári nap, max. 25 %

Meghiúsulási kötbér: 25 %

Jótállás: 24 hónap

Teljesítési biztosíték: 5 %

Jótállási biztosíték: 5 %

A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.

Előleg igényelhető: max. 30 % AK az előleg fizetését a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. tv, Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 30. §-32/B. §, 272/2014. (XI.5.). Utófinansz., támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti,

Tartalékkeret: nincs

Ajánlatkérő a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint

Részletesen: AD II. kötet

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/03/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/03/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.)15. §-a tartalmazza.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)

2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozat

— Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. értékelési szempont: a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2. értékelési szempont 1. és 2. részszempontja esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1. és 2.2.: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)

5. III.1.2)-III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték 3 100 000- HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén Ajánlatkérő (Társulás) MÁKnál vezetett 10049006-00338257-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya csatolandó az ajánlathoz. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelkezésére kell állnia. Részl.: ADI. kötetben.

7. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját.

9. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi felelős fordítását is elfogadja.

11. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.

12. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.

13. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 200 M HUF/év és 40 M HUF/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), valamint 20 M HUF/év és 6 M HUF/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

A további infók a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

14. Egyéb szerződéskötési feltétel: MSZ EN ISO 14001 tanúsítvány.

15. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen.

16. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartam alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;

17. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

18. ATnek a Kbt. 73. § (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

19. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.

20. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti MV-É jogosultsággal és az 1. melléklet I. 2. rész 8. és/vagy 26. pontja szerinti KÉ-K és/vagy T jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.2-M.2.3 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

21. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AKje az AFI.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás.

22. AK jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

23. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. § tartalmazza.

24. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

25. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.

26. FAKSZ: dr. Varga Krisztián (lajstromszám: 00087)

27. II.2.14) folyt.: Továbbá a kivit. és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválasztható, önálló egységként kezelhető, + a beruházás munkaszervezése egy AT esetében hatékonyabban megoldható.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2019