Tjenesteydelser - 32999-2023

18/01/2023    S13

Danmark-København: Vejtransport

2023/S 013-032999

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Baagøe Rasmussen
E-mail: MetteBaagoe.Rasmussen@krfo.dk
Telefon: +45 72554399
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350722&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350722&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Transport af gods

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om transport af gods mellem Kriminalforsorgens institutioner samt til øvrige virksomheder/offentlige institutioners og privates adresser i Danmark. Kriminalforsorgens ca. 80 institutioner er fordelt i hele landet inkl. Bornholm. Leverandørerne skal dagligt afhente/levere gods på flere lokationer i Danmark

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60161000 Pakketransport
60100000 Vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om transport af gods mellem Kriminalforsorgens institutioner samt til øvrige virksomheder/offentlige institutioners og privates adresser i Danmark. Kriminalforsorgens ca. 80 institutioner er fordelt i hele landet inkl. Bornholm. Leverandørerne skal dagligt afhente/levere gods på flere lokationer i Danmark.

Transportopgaven kan variere fra små pakker til paller. Opgaven omfatter pålæsning, transport og levering af diverse gods pakket i pakker op til 30 kg. eller på paller. Kriminalforsorgen vil ved bestilling af en afhentning sørge for, at godset er i emballeret stand. Desuden omfatter opgaven en returpalleordning samt transport af farligt gods

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen 2 gange med op til tolv (12) måneder ad gangen på uændrede vilkår. Ordregivers option udløses ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest tre (3) måneder før udløb af Rammeaftalen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer prioriteret på baggrund af ansøgeres mest sammenlignelige referencer i forhold til Kriminalforsorgens størrelse og omfang af opgaven, særligt at kunne levere ydelsen i hele landet inkl. Bornholm, hvor særligt det, at ansøgeren kan håndtere både afhentning og levering til både virksomheder og private, vil have betydning.

Det vil tillige vægte positivt, at:

- Ansøgeren kan håndtere både afhentning og levering til både virksomheder og private

- Ansøgeren har adgang til flere forskellige størrelse biler, så der sikres, at der kan afhentes/leveres på både store offentlige matrikler og på privates mindre matrikler.

- Ansøger kan køre med både pakker og paller, der kan leveres med både helt store biler og helt små.

- Bestillingen/ordren kan følges på/via ansøgers webløsning

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn, vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en sådan opdeling, da dette ikke skønnes at give yderligere virksomheder og SMV mulighed for at afgive tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til økonomisk- og finansiel formåen:

o Ansøger skal have en gennemsnitlig, positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagerne i konsortiets samlede egenkapital i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises i øvrigt til ordregivers vejledning til ESPD, jf. afsnit 7.1

o Ansøger skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig soliditetsgrad større end 10 % beregnet på baggrund af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som deltagerne i konsortiets samlede soliditetsgrad i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises i øvrigt til ordregivers vejledning til ESPD, jf. Soliditeten pr. afsluttet regnskabsår udregnes efter følgende formel:

Egenkapital / Samlede aktiver * 100 = [soliditetsgrad] %

Ansøger skal i ESPD’et angive regnskabs- og nøgletal for at dokumentere opfyldelsen af ovenstående mindstekrav.

Som dokumentation for ovenstående mindstekrav vil ansøger ved verificeringen af ESPD’et blive bedt om at fremsende årsregnskaber eller tilsvarende relevant dokumentation, hvoraf ovenstående informationer skal fremgå. Såfremt ordregiver i medfør af udbudslovens § 151, stk. 5 selv kan fremskaffe årsregnskaber eller tilsvarende relevant dokumentation i en national database, vil ansøger ikke blive bedt om fremsende yderligere dokumentation for disse informationer.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til teknisk- og faglig formåen:

o Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere 2 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelig reference forstås landsdækkende afhentning/levering i Jylland, på Fyn, på Sjælland og på Bornholm, af gods til virksomheder eller offentlige institutioner/organisationer og private med flere leveringsadresser og i et sammenligneligt omfang. Der skal både være kørt med paller og pakker.

Referencelisten skal indeholde angivelse af mindst 2 referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaverne og de leverede services, kontraktsum og aftaleperiode i de seneste 3 år. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

Det er alene eESPD’et, som danner grundlag for vurderingen af referencen og ansøger bedes derfor være særligt opmærksom på at få inkluderet samtlige efterspurgte informationer i referencebeskrivelsen i eESPD’et.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/02/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

De leverandører, der opfordres til at afgive tilbud, skal ved afgivelse af tilbud medsende en udfyldt tro- og loveerklæring vedr. brug af russiske underleverandører. Dette er anført i udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2023