Roba - 33512-2019

23/01/2019    S16

Hrvatska-Zagreb: Cjepiva

2019/S 016-033512

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registracijski broj: 75297532041
Poštanska adresa: Rockefellerova 7
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: vesna.sinkovec@hzjz.hr
Telefon: +385 14863246
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzjz.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano, za djecu i odrasle za 2019.–2021. godinu

Referentni broj: EVV 25/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33651600 Cjepiva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano, za djecu i odrasle za 2019.–2021. godinu.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 4 716 300.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33651600 Cjepiva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
II.2.4)Opis nabave:

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano, za djecu i odrasle za 2019.–2021. godinu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Opremljenost Vaccine Vial Monitorom / Ponder: 5 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 95 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 174-394059
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano, za djecu i odrasle za 2019.–2021. godinu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
28/12/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Medical Intertrade d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr. Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 951 428.57 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 716 300.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/01/2019