Dienstleistungen - 33886-2019

23/01/2019    S16

Polen-Gdynia: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2019/S 016-033886

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. 10 Lutego 24
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-364
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Tuźnik
E-Mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Telefon: +48 587612085
Fax: +48 586622841

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdiz.gdynia.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP.271.96.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniu czystości na terenie miasta Gdyni.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej, w tym:

a) pielęgnację zieleni miejskiej,

b) konserwację elementów małej architektury;

2) utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym:

a) oczyszczanie ręczne terenu miasta i utrzymanie czystości pomników i tablic pamiątkowych,

b) eksploatację koszy ulicznych,

c) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,

d) oczyszczanie płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (dot. części 1),

e) oczyszczanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej -

Dla Części 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 -

Oraz

Całoroczne oczyszczanie ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, kładek, dróg rowerowych) i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) usytuowanych w dzielnicy Śródmieście-

Dla Części 2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rejon I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1 obejmuje Rejon I, tj.

a) część dzielnicy Śródmieście: Skwer Kościuszki wraz z terenami przyległymi: Al. Jana Pawła II,

Ul. Borchardta, Bulwar Szwedzki, ul. Zawiszy Czarnego, Park Rady Europy o powierzchni

Ca 13,17 ha, w tym tereny zieleni 6,01 ha,

b) dzielnicę Kamienna Góra wraz z terenami przyległymi: częścią ul. Armii Krajowej, Placem Grunwaldzkim, Bulwarem Nadmorskim i Skwerem im. Tajnego Hufca Harcerzy o powierzchni ca 40,45 ha, w tym tereny zieleni 9,1 ha.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie I objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, parki, place zabaw, place do ćwiczeń: 15,11 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie 53,62 ha,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie zimowym 74 708 m2,

— parkomaty 57 szt,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie letnim 95 255 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 469 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) - 41 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, parki, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń, wybiegi dla psów:

1) przyuliczne tereny zieleni: wykaz określony został w zał. 1A/I, Tab. I/1,

2) skwery: Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Skwer Arki Gdynia, Plac Grunwaldzki (Aleja Andrzeja Wajdy), im. Tajnego Hufca Harcerzy,

3) zieleńce: przy ul. Mickiewicza, Leśna Polana widokowo-rekreacyjna (wjazd od ul. Sienkiewicza),

4) parki: Rady Europy, im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze,

5) place zabaw: Kamienna Góra (taras średni i dolny), Bulwar Nadmorski, Park Rady Europy,

6) place do ćwiczeń: Bulwar Nadmorski,

7) wybieg dla psów: ul. Słowackiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowią załączniki do SIWZ:

1/I - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/I - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/I - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/I - Mapa z granicami rejonu,

1D/I - Wzory meldunków,

2/I - Formularz cenowy Część 1 - Rejon I.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 49 000,00 PLN

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz. 2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 2 obejmuje Rejon II, tj.

Dzielnicę Śródmieście (granice Rejonu II przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 1C/II).

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Rejonie II objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— powierzchnie objęte utrzymaniem zimowym 75 990 m2, parkometry 140 szt,

— powierzchnie objęte utrzymaniem letnim 80 859 m2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 2 stanowią załączniki do siwz:

1/II - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/II - Zakres rzeczowy prac,

1B/II – Wzory meldunków,

1C/II - Mapa z granicami rejonu,

2/II - Formularz cenowy Część 2 - Rejon II.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 20 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON III

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 3 obejmuje Rejon III, tj.

Dzielnice: Śródmieście (z wyłączeniem terenu określonego dla Rejonu I, VIII, i zakresu prac określonego dla Rejonu II) i Wzgórze Św. Maksymiliana.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie III objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne 19,8 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 94,66 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 45 415 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 51 077 m2,

— tunel Węzeł Wzgórze Św. Maksymiliana (powierzchnia 2 030 m2).

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 700 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 51 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz określony został w zał. 1A/III, Tab. III/1,

2) skwery: Skwer Plymouth, Skwer Sue Ryder, skwer przy ul. Tetmajera, skwer przy Domu Marynarza, Skwer Żeromskiego,

3) zieleńce: Plac Wolnej Polski – zieleń w rejonie pomnika Piłsudskiego, zieleniec w rejonie skrzyżowania SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Polanka Redłowska, Ejsmonda – zieleniec, Zieleniec ABC - Al. Zwycięstwa od ul Świętojańskiej 145 do ul. Redłowskiej, zieleniec przy ul. Świętojańskiej 141-145, zieleń w rejonie Pomnika Gdynian Wysiedlonych, zieleniec przy

Ul. Abrahama 48-60, zieleniec przy pogotowiu, zieleniec przy ul. Armii Krajowej wzdłuż bud. 27-36, zieleniec przy ul. Władysława IV (przy ZUSie), Plac przy ul. 3 Maja/Wójta Radtkego, Plac Władysława IV/Jana z Kolna, Plac Kaszubski, Plac Konstytucji – teren zieleni przy poczcie,

Al. 17 Grudnia (Wał kolejowy),

4) place zabaw: ul. B-pa Dominika, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Hallera, ul. Woj. Wachowiaka

2-6 od Al. Zwycięstwa, Al. Zwycięstwa I – w rejonie skrzyżowania Al. Zwycięstwa i ul. Hallera,

Al. Zwycięstwa II – ogródki działkowe, ul. Reja, ul. Legionów 53-55, ul. Wójta Radtkego,

5) plac do ćwiczeń, siłowania zewnętrzna: zieleniec przy ul. Abrahama 48-60, Skwer Sue Ryder.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 3 stanowią załączniki do siwz:

1/III - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/III - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/III - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/III - Mapa z granicami rejonu,

1D/III - Wzory meldunków,

2/III - Formularz cenowy Część 3 - Rejon III.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 47 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON IV

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 4 obejmuje Rejon IV, tj. dzielnice: Orłowo i Redłowo.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie IV objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe 21,40 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 105,28 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 53 323 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 61 201 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 252 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM) - 4 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni, wykaz określony został w zał. 1A/IV, Tab. IV/1,

2) skwery: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Punkt Widokowy – Kolibki, przy obelisku „Pamięci poległym czołgistom”, A. Suchanka,

3) zieleńce: przy ul. Kościelnej, Wzg. Mewy, przy ul. Powstania Śląskiego/ Wielkopolskiego,

4) place zabaw: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Wrocławskiej, Bohaterów Starówki Warszawskiej, na Placu Górnośląskim, Park Kolibki, Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

5) siłownia zewnętrzna: Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

6) wybieg dla psów: Park Kolibki,

7) miejsce piknikowe: palenisko (grill) ul. Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 4 stanowią załączniki do siwz:

1/IV - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/IV - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/IV - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/IV - Mapa z granicami rejonu,

1D/IV - Wzory meldunków,

2/IV - Formularz cenowy Część 4 - Rejon IV.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 30 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON V

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 5 obejmuje Rejon V, tj. dzielnice: Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack i Mały Kack.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie V objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 32,00 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 128,90 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 104 365 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 111 356 m2,

— tunel przy ul. Spokojnej - powierzchnia 320 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie –205 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej – 3 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca

Piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/V, Tab. V/1,

2) skwer kapliczka „ Źródło Marii”, skwer Nowowiczlińska/Rdestowa,

3) place zabaw przy ul.: Gorczycowej, Rdestowej róg ul. Szafranowej (wraz z boiskiem), Druskiennickiej, Staffa, Racławickiej, Wzgórze Bernadowo, Radosnej, Kurpiowskiej, Gryfa Pomorskiego, Wieluńskiej, Miłej,

4) place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne przy ul.: Wieluńskiej, Kurpiowskiej, Kruczkowskiego, Żniwna/Strzelców, Racławickiej, Gryfa Pomorskiego, Stolemów, Miętowej, Szafranowej, Olkuskiej,

5) miejsca piknikowe: teren zieleni przy ul. Leśna Polana.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 5 stanowią załączniki do siwz:

1/V - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/V - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/V - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/V - Mapa z granicami rejonu,

1D/V - Wzory meldunków,

2/V - Formularz cenowy Część 5 - Rejon V.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 40 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON VI

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 6 obejmuje Rejon VI, tj. dzielnice: Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka i Chwarzno – Wiczlino.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VI objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 26,8 ha

— tereny oczyszczane ręcznie ca 109,5 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 86 587 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 95 176 m2,

— tunele: ul. Morska-Gdynia Gł., ul. Śląska przy CHIPOLBROK od ul. Śląskiej

Od ul. Nowogrodzkiej, od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury, SKM Wzgórze

Św. Maksymiliana pod ul. Drogą Gdyńską - o łącznej powierzchni 2 722 m2

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 270 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 6 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, park, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VI,

Tab. VI/1.

2) Park w Chwarznie,

3) skwery (wraz z placami zabaw): ul. Amona, ul. Nauczycielska, ul. Narcyzowa (2 skwery),

Ul. Śląska 72, skwer ks. Mowińskiego, ul. Nowogrodzka/Warszawska,

4) place zabaw: ul. Strażacka, ul. Wolności, ul. Pogodna, ul. Okrężna, Rolnicza, ul. Chwarznieńska

5) place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne: ul. Bydgoska, ul. Narcyzowa (2 place), ul. Wielkokacka,

Ul. Nowogrodzka, ul. Okrężna, ul. Nauczycielska, Wielkokacka,

6) miejsca piknikowe: ul. Śliska.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 6 stanowią załączniki do siwz:

1/VI - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VI - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VI - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VI - Mapa z granicami rejonu,

1D/VI - Wzory meldunków,

2/VI - Formularz cenowy Część 6 - Rejon VI.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 37 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON VII

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 7 obejmującą Rejon VII, tj. tereny w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń 33,7 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 177,49 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 165 693 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 178 365 m2,

— tunele: pod ulicą Morską - Gdynia Stocznia, pod ulicą Morską przy ul. Zakręt do Oksywia, pomiędzy ul. Ściegiennego - Orlicz-Dreszera, ul. Św. Mikołaja pod torami PKP, SKM Cisowa (bez wyjść na peron) - o łącznej powierzchni 1 982 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 460 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)– 9 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VII, Tab. VII/1,

2) Park Kiloński (wraz z placami zabaw – 3 szt., skate parkiem i miejscem piknikowym),

3) Skwer przy ul. Swarzewskiej,

4) place zabaw: przy ul. Bławatnej, ul. Gulgowskiego, ul. Morskiej 175, ul. Okrzei 6, ul. Morskiej 91-93 / Komandorskiej, ul. Morskiej 210, ul. Rumskiej, ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26,

5) place do ćwiczeń: w rejonie ul. Falistej, przy ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26, ul. Bławatnej, ul. Zamenhofa, Park Kiloński,

6) miejsca piknikowe: Park Kiloński, przy ul. Sakowicza.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 7 stanowią załączniki do siwz:

1/VII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VII - Wzory meldunków,

2/VII - Formularz cenowy Część 7 - Rejon VII

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 64 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON VIII

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90630000 Glatteisbeseitigung
90511300 Müllsammlung
77342000 Heckenschnitt
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 8 obejmującą Rejon VIII, tj. dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły i tereny przyportowe w Śródmieściu.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VIII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń 37,6 ha

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 179 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 121 225 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 131 345 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie – 346 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) –

15 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, boiska, wybiegi dla psów:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VIII, Tab. VIII/1,

2) skwery: przy Pomniku Ofiar Grudnia, ul. Śmidowicza, Płk. Dąbka -vis a vis bud. nr 30,

3) skwery (wraz z placami zabaw): Skwer I. Kwiatkowskiej, ul. Piekarska,

4) place zabaw: przy ul. Zielonej, ul. Dedala, ul. Metalowej, ul. Złotej, ul. Romanowskiego,

Ul. Błękitnej, ul. Dickmana, ul. Tucholskiej, ul. Unruga (rejon wiaduktu kolejowego), ul. Żeliwnej,

5) place do ćwiczeń: ul. Steyera, ul. Zielona, róg ul. Kwiatkowskiego i Płk. Dąbka, ul. Piekarska, Żelazna,

6) boiska: przy ul. Knyszyńskiej (trawiaste), ul. Dedala,

7) wybiegi dla psów: przy ul. Tucholskiej, ul. Błękitnej, ul. Godebskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 8 stanowią załączniki do siwz:

1/VIII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VIII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VIII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VIII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VIII - Wzory meldunków,

2/VIII - Formularz cenowy Część 8 - Rejon VIII.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium: 53 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz.

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz.

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.), o treści odpowiadającej zał. nr 8 do siwz.

1.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza teryt. Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamów. (Dz.U. z 2016r. poz.1126 z późn. zm.) oraz Rozdz.7 pkt 2.1 do 2.5 SIWZ.

2.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-6 i pkt 9 Rozp. Ministra Rozwoju.

SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ BEZ WEZWANIA:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp o udzielenie zamów. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 798 późn.zm.) o treści o treści odpow. zał.4 do siwz.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umowy, które stanowią Załączniki nr 9a (Część 1 oraz części 3-8) i 9b (Część 2) do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Uzasadnienie faktyczne:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym wysłanym drogą elektroniczną do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano dnia 3.2.2018 r., sygn. 2018/S 024-050925

Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 024-050925
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/02/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/04/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/02/2019
Ortszeit: 11:15
Ort:

W siedzibie Zamawiającego pok. 107 za pośrednictwem Platformy zakupowej

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2021 rok

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dokumenty składane z Ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej pod nr EZP.271.96.2018 w "Załącznikach do postępowania".

Pzp=oznacza ustawę z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.,RM=oznacza Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

1.Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1 i 8 Pzp.

2. Zamawiający zastosuje 24aa Pzp.

3. Dokumenty składane z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postęp. określonych przez Zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamów. sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w ROZP. WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamów. zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia.

ZAMAWIAJĄCY OGRANICZA WYMAGANE INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW KWALIFIKACJI DO JEDNEGO PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEDŹ BRZMI tak LUB nie, CO OZNACZA, ŻE WYKONAWCA MOŻE OGRANICZYĆ SIĘ DO WYPEŁNIENIA SEKCJI α W CZĘŚCI IV.

2) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał.nr 3 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności informacje, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1-4 RM.

3) Formularz OFERTA, wg wzoru, o treści odpowiadającej zał. nr 1 do siwz.

4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5) Formularze cenowe, wg wzorów stanowiących odpowiednio załączniki do siwz - nr 2/I (Cz.1), nr 2/II (Cz.2), nr 2/III (Cz.3), nr 2/IV (Cz.4), nr 2/V (Cz.5), nr 2/VI (Cz.6), nr 2/VII (Cz.7), nr 2/VIII (Cz.8).

5) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: a) wykaz usług o treści odpowiadającej. zał. nr 5 do siwz, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 RM, b) wykaz urządzeń technicznych, o treści odpowiadającej zał. nr 6 do siwz zgodnie z §2 ust. 4 pkt 3 RM c) wykaz osób, o treści odpowiadającej zał. nr 7 do siwz, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 10 RM.

5.Szczegółowe informacje dot. postępowania, w tym warunków udziału i składanych dokumentów znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

6.Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia (Cz.1 i Cz.3-8) lub na 3 części zamówienia gdy składa ofertę na Cz.2.

7.W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/01/2019