Usługi - 33886-2019

23/01/2019    S16    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2019/S 016-033886

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. 10 Lutego 24
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-364
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Tel.: +48 587612085
Faks: +48 586622841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni

Numer referencyjny: EZP.271.96.2018
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniu czystości na terenie miasta Gdyni.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej, w tym:

a) pielęgnację zieleni miejskiej,

b) konserwację elementów małej architektury;

2) utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym:

a) oczyszczanie ręczne terenu miasta i utrzymanie czystości pomników i tablic pamiątkowych,

b) eksploatację koszy ulicznych,

c) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,

d) oczyszczanie płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (dot. części 1),

e) oczyszczanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej -

Dla Części 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 -

Oraz

Całoroczne oczyszczanie ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, kładek, dróg rowerowych) i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) usytuowanych w dzielnicy Śródmieście-

Dla Części 2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 obejmuje Rejon I, tj.

a) część dzielnicy Śródmieście: Skwer Kościuszki wraz z terenami przyległymi: Al. Jana Pawła II,

Ul. Borchardta, Bulwar Szwedzki, ul. Zawiszy Czarnego, Park Rady Europy o powierzchni

Ca 13,17 ha, w tym tereny zieleni 6,01 ha,

b) dzielnicę Kamienna Góra wraz z terenami przyległymi: częścią ul. Armii Krajowej, Placem Grunwaldzkim, Bulwarem Nadmorskim i Skwerem im. Tajnego Hufca Harcerzy o powierzchni ca 40,45 ha, w tym tereny zieleni 9,1 ha.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie I objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, parki, place zabaw, place do ćwiczeń: 15,11 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie 53,62 ha,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie zimowym 74 708 m2,

— parkomaty 57 szt,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie letnim 95 255 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 469 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) - 41 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, parki, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń, wybiegi dla psów:

1) przyuliczne tereny zieleni: wykaz określony został w zał. 1A/I, Tab. I/1,

2) skwery: Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Skwer Arki Gdynia, Plac Grunwaldzki (Aleja Andrzeja Wajdy), im. Tajnego Hufca Harcerzy,

3) zieleńce: przy ul. Mickiewicza, Leśna Polana widokowo-rekreacyjna (wjazd od ul. Sienkiewicza),

4) parki: Rady Europy, im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze,

5) place zabaw: Kamienna Góra (taras średni i dolny), Bulwar Nadmorski, Park Rady Europy,

6) place do ćwiczeń: Bulwar Nadmorski,

7) wybieg dla psów: ul. Słowackiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowią załączniki do SIWZ:

1/I - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/I - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/I - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/I - Mapa z granicami rejonu,

1D/I - Wzory meldunków,

2/I - Formularz cenowy Część 1 - Rejon I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 49 000,00 PLN

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz. 2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 2 obejmuje Rejon II, tj.

Dzielnicę Śródmieście (granice Rejonu II przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 1C/II).

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Rejonie II objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— powierzchnie objęte utrzymaniem zimowym 75 990 m2, parkometry 140 szt,

— powierzchnie objęte utrzymaniem letnim 80 859 m2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 2 stanowią załączniki do siwz:

1/II - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/II - Zakres rzeczowy prac,

1B/II – Wzory meldunków,

1C/II - Mapa z granicami rejonu,

2/II - Formularz cenowy Część 2 - Rejon II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 20 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 3 obejmuje Rejon III, tj.

Dzielnice: Śródmieście (z wyłączeniem terenu określonego dla Rejonu I, VIII, i zakresu prac określonego dla Rejonu II) i Wzgórze Św. Maksymiliana.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie III objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne 19,8 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 94,66 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 45 415 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 51 077 m2,

— tunel Węzeł Wzgórze Św. Maksymiliana (powierzchnia 2 030 m2).

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 700 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 51 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz określony został w zał. 1A/III, Tab. III/1,

2) skwery: Skwer Plymouth, Skwer Sue Ryder, skwer przy ul. Tetmajera, skwer przy Domu Marynarza, Skwer Żeromskiego,

3) zieleńce: Plac Wolnej Polski – zieleń w rejonie pomnika Piłsudskiego, zieleniec w rejonie skrzyżowania SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Polanka Redłowska, Ejsmonda – zieleniec, Zieleniec ABC - Al. Zwycięstwa od ul Świętojańskiej 145 do ul. Redłowskiej, zieleniec przy ul. Świętojańskiej 141-145, zieleń w rejonie Pomnika Gdynian Wysiedlonych, zieleniec przy

Ul. Abrahama 48-60, zieleniec przy pogotowiu, zieleniec przy ul. Armii Krajowej wzdłuż bud. 27-36, zieleniec przy ul. Władysława IV (przy ZUSie), Plac przy ul. 3 Maja/Wójta Radtkego, Plac Władysława IV/Jana z Kolna, Plac Kaszubski, Plac Konstytucji – teren zieleni przy poczcie,

Al. 17 Grudnia (Wał kolejowy),

4) place zabaw: ul. B-pa Dominika, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Hallera, ul. Woj. Wachowiaka

2-6 od Al. Zwycięstwa, Al. Zwycięstwa I – w rejonie skrzyżowania Al. Zwycięstwa i ul. Hallera,

Al. Zwycięstwa II – ogródki działkowe, ul. Reja, ul. Legionów 53-55, ul. Wójta Radtkego,

5) plac do ćwiczeń, siłowania zewnętrzna: zieleniec przy ul. Abrahama 48-60, Skwer Sue Ryder.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 3 stanowią załączniki do siwz:

1/III - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/III - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/III - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/III - Mapa z granicami rejonu,

1D/III - Wzory meldunków,

2/III - Formularz cenowy Część 3 - Rejon III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 47 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 4 obejmuje Rejon IV, tj. dzielnice: Orłowo i Redłowo.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie IV objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe 21,40 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 105,28 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 53 323 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 61 201 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 252 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM) - 4 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni, wykaz określony został w zał. 1A/IV, Tab. IV/1,

2) skwery: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Punkt Widokowy – Kolibki, przy obelisku „Pamięci poległym czołgistom”, A. Suchanka,

3) zieleńce: przy ul. Kościelnej, Wzg. Mewy, przy ul. Powstania Śląskiego/ Wielkopolskiego,

4) place zabaw: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Wrocławskiej, Bohaterów Starówki Warszawskiej, na Placu Górnośląskim, Park Kolibki, Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

5) siłownia zewnętrzna: Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

6) wybieg dla psów: Park Kolibki,

7) miejsce piknikowe: palenisko (grill) ul. Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 4 stanowią załączniki do siwz:

1/IV - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/IV - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/IV - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/IV - Mapa z granicami rejonu,

1D/IV - Wzory meldunków,

2/IV - Formularz cenowy Część 4 - Rejon IV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 30 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON V

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 5 obejmuje Rejon V, tj. dzielnice: Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack i Mały Kack.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie V objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 32,00 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 128,90 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 104 365 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 111 356 m2,

— tunel przy ul. Spokojnej - powierzchnia 320 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie –205 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej – 3 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca

Piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/V, Tab. V/1,

2) skwer kapliczka „ Źródło Marii”, skwer Nowowiczlińska/Rdestowa,

3) place zabaw przy ul.: Gorczycowej, Rdestowej róg ul. Szafranowej (wraz z boiskiem), Druskiennickiej, Staffa, Racławickiej, Wzgórze Bernadowo, Radosnej, Kurpiowskiej, Gryfa Pomorskiego, Wieluńskiej, Miłej,

4) place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne przy ul.: Wieluńskiej, Kurpiowskiej, Kruczkowskiego, Żniwna/Strzelców, Racławickiej, Gryfa Pomorskiego, Stolemów, Miętowej, Szafranowej, Olkuskiej,

5) miejsca piknikowe: teren zieleni przy ul. Leśna Polana.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 5 stanowią załączniki do siwz:

1/V - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/V - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/V - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/V - Mapa z granicami rejonu,

1D/V - Wzory meldunków,

2/V - Formularz cenowy Część 5 - Rejon V.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 40 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON VI

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 6 obejmuje Rejon VI, tj. dzielnice: Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka i Chwarzno – Wiczlino.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VI objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 26,8 ha

— tereny oczyszczane ręcznie ca 109,5 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 86 587 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 95 176 m2,

— tunele: ul. Morska-Gdynia Gł., ul. Śląska przy CHIPOLBROK od ul. Śląskiej

Od ul. Nowogrodzkiej, od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury, SKM Wzgórze

Św. Maksymiliana pod ul. Drogą Gdyńską - o łącznej powierzchni 2 722 m2

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 270 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 6 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, park, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VI,

Tab. VI/1.

2) Park w Chwarznie,

3) skwery (wraz z placami zabaw): ul. Amona, ul. Nauczycielska, ul. Narcyzowa (2 skwery),

Ul. Śląska 72, skwer ks. Mowińskiego, ul. Nowogrodzka/Warszawska,

4) place zabaw: ul. Strażacka, ul. Wolności, ul. Pogodna, ul. Okrężna, Rolnicza, ul. Chwarznieńska

5) place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne: ul. Bydgoska, ul. Narcyzowa (2 place), ul. Wielkokacka,

Ul. Nowogrodzka, ul. Okrężna, ul. Nauczycielska, Wielkokacka,

6) miejsca piknikowe: ul. Śliska.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 6 stanowią załączniki do siwz:

1/VI - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VI - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VI - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VI - Mapa z granicami rejonu,

1D/VI - Wzory meldunków,

2/VI - Formularz cenowy Część 6 - Rejon VI.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 37 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON VII

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 7 obejmującą Rejon VII, tj. tereny w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń 33,7 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 177,49 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 165 693 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 178 365 m2,

— tunele: pod ulicą Morską - Gdynia Stocznia, pod ulicą Morską przy ul. Zakręt do Oksywia, pomiędzy ul. Ściegiennego - Orlicz-Dreszera, ul. Św. Mikołaja pod torami PKP, SKM Cisowa (bez wyjść na peron) - o łącznej powierzchni 1 982 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 460 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)– 9 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VII, Tab. VII/1,

2) Park Kiloński (wraz z placami zabaw – 3 szt., skate parkiem i miejscem piknikowym),

3) Skwer przy ul. Swarzewskiej,

4) place zabaw: przy ul. Bławatnej, ul. Gulgowskiego, ul. Morskiej 175, ul. Okrzei 6, ul. Morskiej 91-93 / Komandorskiej, ul. Morskiej 210, ul. Rumskiej, ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26,

5) place do ćwiczeń: w rejonie ul. Falistej, przy ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26, ul. Bławatnej, ul. Zamenhofa, Park Kiloński,

6) miejsca piknikowe: Park Kiloński, przy ul. Sakowicza.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 7 stanowią załączniki do siwz:

1/VII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VII - Wzory meldunków,

2/VII - Formularz cenowy Część 7 - Rejon VII

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 64 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON VIII

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 8 obejmującą Rejon VIII, tj. dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły i tereny przyportowe w Śródmieściu.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VIII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń 37,6 ha

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 179 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 121 225 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 131 345 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie – 346 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) –

15 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, boiska, wybiegi dla psów:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VIII, Tab. VIII/1,

2) skwery: przy Pomniku Ofiar Grudnia, ul. Śmidowicza, Płk. Dąbka -vis a vis bud. nr 30,

3) skwery (wraz z placami zabaw): Skwer I. Kwiatkowskiej, ul. Piekarska,

4) place zabaw: przy ul. Zielonej, ul. Dedala, ul. Metalowej, ul. Złotej, ul. Romanowskiego,

Ul. Błękitnej, ul. Dickmana, ul. Tucholskiej, ul. Unruga (rejon wiaduktu kolejowego), ul. Żeliwnej,

5) place do ćwiczeń: ul. Steyera, ul. Zielona, róg ul. Kwiatkowskiego i Płk. Dąbka, ul. Piekarska, Żelazna,

6) boiska: przy ul. Knyszyńskiej (trawiaste), ul. Dedala,

7) wybiegi dla psów: przy ul. Tucholskiej, ul. Błękitnej, ul. Godebskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 8 stanowią załączniki do siwz:

1/VIII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VIII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VIII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VIII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VIII - Wzory meldunków,

2/VIII - Formularz cenowy Część 8 - Rejon VIII.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2021 rok - po zakończeniu realizacji umowy dot. sygnatury EZP.271.96.2018

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: 53 000,00 zł.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości - zgodnie z rozdz.2 pkt 8 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz.

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz.

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.), o treści odpowiadającej zał. nr 8 do siwz.

1.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza teryt. Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamów. (Dz.U. z 2016r. poz.1126 z późn. zm.) oraz Rozdz.7 pkt 2.1 do 2.5 SIWZ.

2.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-6 i pkt 9 Rozp. Ministra Rozwoju.

SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ BEZ WEZWANIA:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp o udzielenie zamów. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 798 późn.zm.) o treści o treści odpow. zał.4 do siwz.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umowy, które stanowią Załączniki nr 9a (Część 1 oraz części 3-8) i 9b (Część 2) do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Uzasadnienie faktyczne:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym wysłanym drogą elektroniczną do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano dnia 3.2.2018 r., sygn. 2018/S 024-050925

Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 024-050925
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego pok. 107 za pośrednictwem Platformy zakupowej

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2021 rok

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty składane z Ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej pod nr EZP.271.96.2018 w "Załącznikach do postępowania".

Pzp=oznacza ustawę z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.,RM=oznacza Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

1.Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1 i 8 Pzp.

2. Zamawiający zastosuje 24aa Pzp.

3. Dokumenty składane z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postęp. określonych przez Zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamów. sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w ROZP. WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamów. zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia.

ZAMAWIAJĄCY OGRANICZA WYMAGANE INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW KWALIFIKACJI DO JEDNEGO PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEDŹ BRZMI tak LUB nie, CO OZNACZA, ŻE WYKONAWCA MOŻE OGRANICZYĆ SIĘ DO WYPEŁNIENIA SEKCJI α W CZĘŚCI IV.

2) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał.nr 3 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności informacje, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1-4 RM.

3) Formularz OFERTA, wg wzoru, o treści odpowiadającej zał. nr 1 do siwz.

4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5) Formularze cenowe, wg wzorów stanowiących odpowiednio załączniki do siwz - nr 2/I (Cz.1), nr 2/II (Cz.2), nr 2/III (Cz.3), nr 2/IV (Cz.4), nr 2/V (Cz.5), nr 2/VI (Cz.6), nr 2/VII (Cz.7), nr 2/VIII (Cz.8).

5) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: a) wykaz usług o treści odpowiadającej. zał. nr 5 do siwz, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 RM, b) wykaz urządzeń technicznych, o treści odpowiadającej zał. nr 6 do siwz zgodnie z §2 ust. 4 pkt 3 RM c) wykaz osób, o treści odpowiadającej zał. nr 7 do siwz, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 10 RM.

5.Szczegółowe informacje dot. postępowania, w tym warunków udziału i składanych dokumentów znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

6.Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia (Cz.1 i Cz.3-8) lub na 3 części zamówienia gdy składa ofertę na Cz.2.

7.W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2019