Dostawy - 34262-2017

Wyświetl widok skrócony

28/01/2017    S20

Polska-Warszawa: Karabiny

2017/S 020-034262

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2009/81/WE(Obrona)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Januszewski
E-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl
Tel.: +48 226873430
Faks: +48 226873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 7,62 mm karabinów maszynowych UKM 2000P.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w latach 2017-2019) 7,62 mm karabinów maszynowych UKM 2000P, w ilości 2494 kpl. przeznaczonych do precyzyjnego rażenia siły żywej (celów punktowych) oraz pojazdów lekko-opancerzonych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35321200 Karabiny

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, do których ma zastosowanie art. 131a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana „ustawą”, ponieważ wyroby te: 1) zostały ujęte w „Wykazie uzbrojenia, na którego wywóz, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie” stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. poz. 1540), pod pozycją LU1.a – „Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe: karabiny i broń kombinowana, broń ręczna, karabiny maszynowe, pistolety maszynowe i broń wielolufowa”; 2) spełniają definicję sprzętu wojskowego (zostały specjalnie zaprojektowane do potrzeb wojskowych i są przeznaczone do użycia jako broń), zgodnie z art. 2 pkt 8a ustawy oraz art. 1 pkt 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiającego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. UE L 216/76 z późn. zm). Powyższe argumenty uzasadniają i wypełniają przesłanki zawarte w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy, a tym samym obligują do przeprowadzenia postępowania na zasadach wynikających z rozdziału 4a „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa” ustawy. Zamawiający uznaje za konieczne wznowienie dostaw 7,62 mm karabinów maszynowych UKM-2000P przez dotychczasowego Wykonawcę, tj. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. – jedynego producenta. Wynika to z realizowanego procesu wymiany nieperspektywicznych karabinów rodziny 7,62 PK/PKM na kompatybilne z amunicją stosowaną w pozostałych armiach NATO, oraz konieczności zabezpieczenia etatowych potrzeb pododdziałów Obrony Terytorialnej. Pozyskanie innych niż wprowadzone na wyposażenie SZ RP karabiny spowodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu: m.in. skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego w zakresie techniki lądowej który został utworzony do zapewnienia obsługiwań i napraw wprowadzonej na wyposażenie broni w okresie jej docelowej normy eksploatacji wynoszącej 30 lat. Wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, niekompatybilnego z dotychczasowym, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla przedmiotowego sprzętu wojskowego (SpW), a także wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów. Wprowadzenie kolejnego rodzaju karabinów uniemożliwiłoby stosowanie zamienności zespołów, podzespołów i części, a ponadto znacznie utrudniłoby również realizację procesu szkolenia żołnierzy – niezbędnym byłoby przeszkolenie osób funkcyjnych (instruktorów i użytkowników) w zakresie eksploatacji nowego SpW. Ponieważ zmiana wykonawcy powodowałaby niekompatybilność pozyskiwanego SpW z wprowadzonym na wyposażenie i użytkowanym w SZ RP, oraz nieproporcjonalnie duże trudności w jego użytkowaniu, utrzymaniu i zabezpieczeniu logistycznym, zachodzi konieczność wznowienia dostaw u dotychczasowego wykonawcy. Powyższe argumenty uzasadniają okoliczności udzielenia zamówienia Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. w Tarnowie, w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4 ustawy, w związku z ust. 7 pkt 1 oraz art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
IU/2/VI-91/ZO/WROiB/DOS/SS/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 30
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: zmt@tarnow.pl
Tel.: +48 146306200
Faks: +48 146306204
Adres internetowy: www.zmt.tarnow.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań W terminach wynikających z Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.1.2017