Marché de travaux - 34308-2018

25/01/2018    S17

République tchèque-Prague: Travaux de construction de routes

2018/S 017-034308

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Marek Bednář
Courriel: marek.bednar@rsd.cz
Téléphone: +420 577008462
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Stavba silnic a dálnic

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

R49 4901 Hulín - Fryšták

Numéro de référence: 60018459
II.1.2)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 5 959 599 028.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Lieu principal d'exécution:

Zlínský kraj.

II.2.4)Description des prestations:

Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Lhůta pro uvedení stavby do provozu / Pondération: 35 %
Critère de qualité - Nom: Délka záruční doby / Pondération: 15 %
Coût - Nom: Nabídková cena stavby v Kč bez DPH / Pondération: 50 %
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 60018459
Intitulé:

R49 4901 Hulín - Fryšták

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/09/2008
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Skanska DS, a.s. - vedoucí účastník sdružení „Sdružení Hulín - Fryšták"
Numéro national d'identification: 26271303
Adresse postale: Bohunická 133/50
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 619 00
Pays: Tchéquie
Courriel: skanska@skanska.cz
Téléphone: +420 572435111
Adresse internet: https://www.skanska.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Stavby silnic a železnic, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924
Adresse postale: Národní třída 10
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 113 19
Pays: Tchéquie
Courriel: sekretariat@eurovia.cz
Téléphone: +420 224951111
Fax: +420 224933551
Adresse internet: https://www.ssz.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Metrostav, a.s.
Numéro national d'identification: 00014915
Adresse postale: Koželužská 2246/5
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 180 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info@metrostav.cz
Téléphone: +420 266019000
Adresse internet: https://www.metrostav.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Dálniční stavby Praha, a.s.
Numéro national d'identification: 40614948
Adresse postale: Na Bělidle 198/21
Ville: Praha 5
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 150 00
Pays: Tchéquie
Courriel: dsp@dsp.cz
Téléphone: +420 222868225
Adresse internet: https://www.dsp.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Numéro national d'identification: 45273910
Adresse postale: Dubečská 3238
Ville: Praha 10
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 100 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info@porr.cz
Téléphone: +420 267226111
Adresse internet: https://www.porr.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 000 000 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 5 959 599 028.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 15 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Realiz.dokumentace, autor.dozor, dok.skutečného provedení stavby, mostní listy; Laboratorní práce a zkoušky; Geotech. a hydrogeol.monitoring; Geotech.,geol. a diagnost. lab. práce a zkoušky, měření integrity pilot; Zkoušky povrch.vlastností vozovek; Zkoušky integrity pilot; Zkoušky soudržnosti vozovk.vrstev a souvrství; Obj.491-499; Obj.471,472,473; Piloty;Obj. 501-507,511-513,551,kanalizace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Důvod F20.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@compet.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@compet.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: http://www.compet.cz
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/01/2018