Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 34617-2021

22/01/2021    S15

Danmark-Odense: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer

2021/S 015-034617

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Letbane P/S
CVR-nummer: 36478497
Postadresse: Søndre Hospitalsvej 6
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Gerd Munch-Christiansen
E-mail: gmda@odenseletbane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/146787635.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/146787635.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/146787635.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renhold på Odense Letbanes stationsarealer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Odense Letbane udbyder renhold på Odense Letbanes stationsarealer samt renhold og grøn vedligeholdelse af Park & Ride-området ved Parkering Syd i Odense.

Tryk her https://permalink.mercell.com/146787635.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90610000 Gaderengøring og -fejning
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
90910000 Rengøring
90918000 Rengøring af affaldsbeholdere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler renhold på 20 af Odense Letbanes stationsarealer samt renhold af Park & Ride-området ved Parkering Syd i Odense.

Arbejdet omfatter blandt andet renholdelse af perronarealer, adgangsveje, læskurer og stier mv. Endvidere omfatter arbejdet ukrudtfjernelse, grøn vedligeholdelse, affaldsindsamling og tømning af skraldespande, sne og glatførebekæmpelse samt vintertjenester og udkald, såfremt det er nødvendigt.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiveren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der egenkapitalen fra det tidspunkt, hvor virksomheden er etableret.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Odense Letbane vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekravet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelsen af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formuen (f.eks. moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4), der er udført eller igangsat inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen

Referencelisten må maksimalt indeholde 3 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første tre (3) referencer angivet i tilbudsgivers ESPD.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, som gør ordregiver i stand til at sammenligne referencen med den udbudte opgave. Endvidere bedes for hver reference angivet:

— den økonomiske værdi af leverancen (beløb)

— dato for leverancen (så den fulde varighed kan aflæses)

— navn på kunden samt angivelse af en kontaktperson med kontaktoplysninger på vedkommende.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Såfremt der angives en igangværende opgave, vil det alene være den del af ydelsen, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsfristen, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Tilbudsgiver opfordres til at angive alle oplysninger i ESPD'et. Såfremt tilbudsgiver angiver oplysninger i et bilag til ESPD'et, vil Odense Letbane alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

At tilbudsgiver har minimum 2 referencer, som påviser erfaring med renhold af udendørsarealer i offentligt rum eller lignende, hvor der færdes mennesker, og:

— hver af de 2 referencer som minimum har en varighed på 2 år.

Odense Letbane vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekravet:

— Referencelisten, som tilbudsgiver angiver i ESPD'et, vil udgøre den endelige dokumentation for tilbudsgivers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Odense Letbane forbeholder sig dog retten til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutning påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er i kontrakten fastsat krav til sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere, der skal arbejde i nærheden af Letbanen.

Der er endvidere stillet krav om iagttagelse af de ti grundlæggende principper om samfundsansvar i FN's Global Compact.

Desuden er der stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/03/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025 afhængig af om kontrakten forlænges.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via Mercell. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via Mercell. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker på: https://www.mercell.com/da-dk/udbud/62494346/forside.aspx

B) Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om "self-cleaning", jf. udbudsloven § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021