We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 35071-2020

23/01/2020    S16    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2020/S 016-035071

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Jagiellońska 42
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 85-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Luzak
E-mail: agnieszka.luzak@psgaz.pl
Tel.: +48 523285243
Faks: +48 523285102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.psgaz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Bydgoszcz ul. Wiśniowa, Podnóże, Morelowa, Daktylowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Numer referencyjny: 2019/W800/WP-002235
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Bydgoszcz ul. Wiśniowa, Podnóże, Morelowa, Daktylowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Bydgoszcz ul. Wiśniowa, Podnóże, Morelowa, Daktylowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego wg zakresu rzeczowego:

a) gazociągu śr/c dn 90 PE L= ok. 132,5 m ul. Wiśniowa,

b) gazociągu śr/c dn 63 PE L= ok. 497,5 m ul. Podnóże, Morelowa, Daktylowa,

c) przyłącza gazu śr/c dn 32 PE53 szt. L - ok. 713,2 m.

Szczegółowy zakres prac:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót:

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budowę,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmującego pięć jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego,

5) rejestrację dziennika budowy.

Dokumentacje projektowa winna się składać z:

1) Wersji papierowej składającej się z:

a) projektu budowlanego (bez dokumentów zawartych w pkt.b) – 2 egz. w formie papierowej,

b) projektu budowlanego (część formalna tj. zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów) – 2 egz. w formie papierowej,

c) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

d) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

e) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej,

f) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej,

g) projekt odtworzenia nawierzchni – 2 egz. w formie papierowej. Projekt odtworzenia nawierzchni musi być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.,

2) Wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym zawierającym dokumentację: składającej się z:

a) Dokumentacja w wersji nieedytowalnej składająca się z plików zawierających kompletną dokumentację, treścią odzwierciedlającą wersje papierową.

b) Wersja nieedytowalna plików (PDF) dla w/w dokumentacji powinna zostać wykonana w następujący sposób:

— po zatwierdzeniu dokum. projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

— pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.),

— plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać żadnego hasła,

— zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.

Uwaga: Część formalna dok. projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik.

c) Wersja edytowalna dok. projektowej powinna być sporządzona zgodnie z poniższym podziałem:

— część kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) – pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu,

*.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNośnik, przekazany Zamawiającemu, nie może być zabezpieczony przed kopiowaniem.

d) Nośnik musi zostać opisany w sposób trwały i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalającą na wypalanie napisów lub obrazów na płytach itp.) z następującymi danymi:

— po zatwierdzeniu dok. projektowej przez właściwy organ administracji budowl. (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

— pełna nazwa zadania. — nr umowy zadania wraz z datą podpisania umowy. — Nazwa Wykonawcy dokument. — m-c i rok opracowania dok. — nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 238-585120
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Bydgoszcz ul. Wiśniowa, Podnóże, Morelowa, Daktylowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.1 dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ.

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 24587801
Faks: +48 24587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera Uzp art. 182.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 24587801
Faks: +48 24587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2020