Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 35197-2021

25/01/2021    S16

Luxemburg-Luxemburg: ENER/D3/2021-105-2 Metingen van totale-lichaamstellers voor de beoordeling van de effectieve volgdosis van blootgestelde werknemers

2021/S 016-035197

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, ENER — Energy, ENER.D.3 — Radiation protection and nuclear safety
Postadres: DG Energy, to the attention of ‘Tri central’, 2, rue Mercier
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2144
Land: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ENER/D3/2021-105-2 Metingen van totale-lichaamstellers voor de beoordeling van de effectieve volgdosis van blootgestelde werknemers

Referentienummer: ENER/LUX/2021/OP/0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ongeveer 170 personeelsleden van verschillende diensten van de Europese Commissie die individueel bewaakt worden door de aanbestedende dienst, worden tijdens hun werk beroepshalve blootgesteld aan ioniserende straling. De werkgever zorgt ervoor dat de voorzorgsmaatregelen en de stralingsbewaking afgestemd zijn op de risico's die verbonden zijn aan het werk met externe blootstelling aan ioniserende straling alsook de doses als gevolg van de potentiële inname van radioactieve stoffen. De aanbestedende dienst heeft een systeem opgezet voor de systematische bewaking, registratie en rapportage van individuele blootstellingen aan straling. De individuele stralingsbewaking omvat ook de jaarlijkse detectie van mogelijke interne blootstelling als gevolg van innames van radioactieve stoffen met de volledige totale-lichaamstellers („routinematige" bewaking) en de ad-hoc detectie van mogelijke innames („speciale” bewaking). Stralingsmetingen in vivo met daaropvolgende beoordeling van doses als gevolg van innames van radioactieve stoffen zijn het onderwerp van deze oproep tot inschrijving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 156 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het bewakingsprogramma voorziet eenmaal per jaar in stralingsmetingen in vivo voor elk personeelslid dat als blootgestelde werknemer is geclassificeerd. De meerderheid van de blootgestelde werknemers die als Euratom-veiligheidsinspecteur optreden, bepalen het belang van het uitvoeren van jaarlijkse "routinemetingen": naarmate de veiligheidscontrolewerkzaamheden worden voortgezet, ondergaan de inspecteurs die aan het stralingsbeschermingskader zijn onderworpen, zonder uitzondering alle relevante tests en onderzoeken. Daarom moeten de gecontracteerde totale-lichaamstellerdiensten zeer betrouwbaar zijn in hun continue werking.

In het kader van deze oproep tot inschrijving worden laboratoria die zijn erkend voor de uitvoering van stralingsmetingen van het hele lichaam en voor de beoordeling van doses als gevolg van de inname van radioactieve stoffen uitgenodigd om relevante en gedetailleerde inschrijvingen in te dienen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 156 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt driemaal automatisch verlengd, telkens voor twaalf maanden voor de hierboven beschreven onderzoeken, tenzij een van de partijen minstens drie maanden vóór het einde van de lopende periode een formele kennisgeving van het tegendeel ontvangt. Een verlenging leidt niet tot een wijziging of uitstel van de bestaande verplichtingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/03/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2021