Werken - 35226-2020

24/01/2020    S17

Nederland-Utrecht: Bouwen van gebouwen

2020/S 017-035226

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Nationaal identificatienummer: 142161529
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Arjan Holwerda
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Telefoon: +31 887971111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rws.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie – realisatie wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst, Zevenaar en Hengelo (verwachte einddatum: 11.2.2020)

Referentienummer: 31156545-31156547-31156544-31156546
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Realisatie van de 4 wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst, Zevenaar en Hengelo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Realisatie wegensteunpunt Den Bosch

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft 4 locaties uiteenlopende in omvang.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Realisatie wegensteunpunt Staphorst

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft vier locaties uiteenlopende in omvang.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Realisatie wegensteunpunt Zevenaar

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft 4 locaties uiteenlopende in omvang.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Realisatie wegensteunpunt Hengelo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft 4 locaties uiteenlopende in omvang.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/04/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2020