Строителство - 35658-2018

25/01/2018    S17    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2018/S 017-035658

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура”, клон ТП „Пристанище Варна”
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: Пл. „Славейков” № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мая Казакова
Електронна поща: m.kazakova@bgports.bg
Телефон: +359 52684602
Факс: +359 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/220

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/220
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна — Запад” — II етап

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

През 2015 г. е изготвен работен проект за изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна — Запад” в съответствие с действащите нормативни документи. В него се предвижда възстановителните дейности да се изпълняват на няколко етапа. През 2016 г. при изпълнението на първия етап от строителството са изградени 8374 м2 стоманобетонови настилки и частично изграждане на ел. и ВиК комуникации в зоната на новоизградената стоманобетонова настилка.

Предметът на обществената поръчка е изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна – Запад” – II етап, което включва:

— изграждане на стоманобетонова настилка с приблизителна площ 25 000 м2,

— доизграждане на ел. и ВиК комуникации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за „Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище „Варна – Запад” – II етап”.

Предвидените строителни работи се състоят от следните дейности:

Подготвителни дейности, включващи:

— натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище,

— натоварване и извозване на метални отпадъци на депо до 30 км,

— натоварване и извозване на депо до 1 км на стоманобетонови панели с приблизителни размери 200/300 см,

— натоварване и извозване на депо до 1 км на стоманобетонови панели с приблизителни размери 100/200 см,

— разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук, натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище,

— демонтаж на релси — релсов път с дължина 215 м, вкл. нарязване през 6 метра,

— разкомплектоване на релсов път (релси от траверси), вкл. сортиране по елементи.

Строителни конструкции:

— машинен изкоп неподходящ повърхностен слой 20 см с извозване на сметище,

— машинен изкоп земни маси слой 40 см с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер,

— доставка, полагане и уплътняване на трошен камък, фракция 40/125, вкл. уплътняване на земно легло,

— доставка, полагане и уплътняване на трошен камък, фракция 0/80,

— направа на кофраж и декофраж за полета,

— доставка и полагане на полиетилен,

— армировка № 10 през 20 см двойна скара,

— бетонова настилка В40 XF3 с дебелина 20 см, сулфатоустойчив,

— доставка и полагане на XPS 2 см за фуги,

— доставка и монтаж на метални дюбели ф32, 50 см — 3 бр/м,

— доставка и монтаж на гофрирана тръба ф32, 50 см — 3 бр/м,

— обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки,

— доставка и полагане на импрегнатор против напукване,

— фуги карета — рязане, продухване, почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум,

— доставка и полагане на геотекстил 800 г/м2,

— лабораторни проби.

ВиК работи:

— машинен изкоп ширина до 1,2 м и дълбочина до 1,6 м, вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км,

— обратен насип и трамбоване през 0,2 м,

— доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 ширина на канавката В=500 мм и Н=700 мм с дължина от 1,0 м,

— направа на подложка с трошен камък,

— направа и разваляне на кофраж за бетоново корито на линейни отводнители и кожух,

— доставка и полагане на тръба PRAGMA DN200 SN8 в стоманобетонов кожух,

— доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка с клас на натоварване F900, вкл. кошница за отпадъци,

— доставка и полагане на бетон В40,

— направа на улични ревизионни шахти ф1000 с дълбочина до 2,0 м чугунови капаци ф600,

— доставка и полагане на тръба ф500 в бетонов кожух,

— доставка и монтаж на армировка за линейни отводнители,

— доставка и полагане на бетон В12,5,

— ръчно къртене на стоманобетон,

— изпитване плътността на канализацията.

Ел. работи:

— доставка и монтаж на метално разпределително табло за стена IP 55 — по чертеж,

— доставка и монтаж на LED осветително тяло 500 W, степен на защита IP67,

— стойка за укрепване на осветително тяло към метална конструкция на стълб,

— изготвяне на проект на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка, част „Констуктивна”,

— доставка и монтаж на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка на кота 22 м,

— доставка и монтаж на поцинкована (40—60?м) кабелна скара 150/60 мм d=1 мм с капак и монтажна система,

— доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/вътрешен диаметър — 110/94 мм,

— доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/вътрешен диаметър — 63/52 мм,

— доставка на и полагане по метална констр. гофрирана HDPE тръба с UV защита тип KOPOFLEX с външен/вътрешен диаметър —63/52 мм,

— доставка и изтегляне в тръби на кабел тип: NYY 5x4 мм, NYY 5x16 мм, NYY 3x70+35 мм,

— доставка и полагане по вертикална скара на кабел тип NYY3x2,5 мм,

— доставка и монтаж на ревизионни кутии за заземлени и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: предлагана цена-60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – І-ва категория, ІІ-pa група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Доказване на посоченото изискване: За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на част IV „Критерии за подбор”, раздел А в ЕЕДОП.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

Доказване на посочените изисквания: участниците представят доказателства за валидна застраховка „Професионална отговорност“ чрез попълване на част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката. Изисквания към техническото оборудване за изпълнение на поръчката.

Под строителство, „сходно“ с предмета на поръчката, следва да се разбира:

„Сходни с предмета на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътни настилки (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).

За доказване на това изискване се представят:

Справка, попълнена в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 изпълнен договор. За изпълнение на предмета на поръчката са необходими минимум следните лица:

Ръководни служители:

— 1 (един) брой ръководител на екипа за изпълнение на СМР – професионална област (квалификация) строителен инженер ССС/ПГС/пътен инженер „бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).

Опит: като ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката, минимум 3 години.

Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.

— 1 (един) брой технически ръководител за изпълнение на СМР – професионална област (квалификация): минимум диплома за средно образование в областта на строителството.

Опит: като технически ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката, минимум 3 години.

— 1 (един) брой отговорник по контрола на качеството — професионална област (квалификация): минимум средно специално техническо образование и да притежава удостоверение или сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент,

— 1 (един) брой координатор по безопасност и здраве — професионална област (квалификация): минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

Участниците следва да разполагат със строителни машини минимум:

— булдозер – минимум 1 бр.,

— вибрационен валяк 9 тона – минимум 2 бр.,

— верижен багер – минимум 2 бр.,

— комбиниран багер – минимум 1 бр.,

— водоноска – минимум 1 бр.,

— автокран – минимум 1 бр.,

— грейдер – минимум 1 бр.,

— товарен автомобил – тип самосвал – минимум 10 бр.,

— мини челен товарач – минимум 2 бр.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. При подписване на договора изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и за гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансовото плащане.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията се извършват:

1. Аванс в размер на 10 % (десет процента) от цената в срок до 30 календарни дни след представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и проформа фактура. Авансът се възстановява изцяло с последното плащане.

2. Междинни плащания — до 70 % от стойността на договора без ДДС, но не по-малко от 20 % завършени строително-монтажни работи от стойността на договора без ДДС — в срок до 30 календарни дни след представяне на изискуемите документи съгласно договора.

3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от възложителя работи, извършени от изпълнителя, и сумите по междинните плащания ще се извърши при следните условия съгласно договора.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

Договорът/споразумението за създаване на обединение (представя се заверено копие) да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член. В договора/споразумението страните:

1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката;

2. да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

3. да са уговорили, че:

а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена, и за гаранционния срок;

б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/03/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/03/2018
Местно време: 11:00
Място:

Пл. Славейков 1 - административна сграда на Клон ТП Пристанище Варна.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: Бул. „Витоша” № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част шеста, глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2018