Roboty budowlane - 36014-2016

03/02/2016    S23    - - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2016/S 023-036014

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
41-200 Sosnowiec
Polska
Tel.: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.sosnowiec.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.A: Przedmiot zamówienia (Roboty budowlane)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane na obiektach linowych w Gminie Sosnowiec.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gmina Sosnowiec.
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na obiektach linowych w Gminie Sosnowiec.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 5 225 000 i 10 000 000 EUR

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 1.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 15.4.2019
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 1 Nazwa: Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Sosnowcu-Maczkach
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Sosnowcu-Maczkach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5.225.000,00 euro.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 15.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 28.2.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 2 Nazwa: Budowa chodnika na ul. Czołgistów
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika na ul. Czołgistów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000, 45316000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 15.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 28.2.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 3 Nazwa: Budowa miejsc parkingowych, chodnika oraz montaż latarni – ul. Żelazna
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc parkingowych, chodnika oraz montaż latarni – ul. Żelazna.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000, 45316000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 15.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 28.2.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000, 45316000, 45220000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 15.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 30.4.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 5 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie miasta Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie miasta Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000, 45220000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 15.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 15.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 6 Nazwa: Przebudowa ul. Gospodarczej w Sosnowcu
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Gospodarczej w Sosnowcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5.225.000,00 euro.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 15.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 15.2.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 7 Nazwa: Przebudowa ul. Góralskiej w Sosnowcu – Etap II
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Góralskiej w Sosnowcu – Etap II.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000, 45316000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 15.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 15.2.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 8 Nazwa: Przebudowa fragmentów w ścisłym centrum miasta Sosnowca – ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja w Sosnowcu – etap I
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa fragmentów w ścisłym centrum miasta Sosnowca – ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja w Sosnowcu – etap I.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000, 45316000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 20.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 11.7.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 9 Nazwa: Rozbudowa ulicy Adama Śliwki
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Adama Śliwki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000

4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 21.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 15.2.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 10 Nazwa: Budowa ścieżek rowerowych w Sosnowcu
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżek rowerowych w Sosnowcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45230000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 21.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 15.2.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 11 Nazwa: Remonty dróg, ulic i chodników na terenie miasta Sosnowca
1)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są remonty dróg, ulic i chodników na terenie miasta Sosnowca.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 5 225 000 EUR.
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data
rozpoczęcia robót budowlanych: 1.6.2016
zakończenia robót budowlanych: 15.3.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020; Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.2.2016