Roba - 36187-2017

Prikaži smanjeni prikaz

31/01/2017    S21

Hrvatska-Požega: Životinjska krma

2017/S 021-036187

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Kaznionica i zatvor u Požegi
Nacionalni registracijski broj: 63242526019
Poštanska adresa: Osječka 77
Mjesto: Požega
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel financijsko - knjigovodstvenih poslova kaznionice i zatvora u Požegi
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Čurčić
E-pošta: goran.curcic@uzs.pravosudje.hr
Telefon: +385 34230579
Telefaks: +385 34230581

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0001576

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: pravosudje
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Stočna hrana.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Osječka 77, 34000 Požega.

NUTS kod HR023 Požeško-slavonska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Stočna hrana za potrebe poljoprivredne radionice kaznionice i zatvora u Požegi.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15700000 Životinjska krma

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 2 022 900 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
KV-1/17
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 209-379260 od 28.10.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: KV-1/17-SH Grupa br: 1 - Naziv grupe: Stočna hrana
V.1)Datum sklapanja ugovora :
10.1.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Tvornica stočne hrane d.d.
Nacionalni registracijski broj: 47782362413
Poštanska adresa: Dr. Ivana Novaka 11
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 40329154
Telefaks: +385 40328934

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 800 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 022 900 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
27.1.2017