Dienstleistungen - 36667-2021

25/01/2021    S16

Rumänien-Bukarest: Luftverkehr

2021/S 016-036667

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nationale Identifikationsnummer: 4221187
Postanschrift: Str. Carol I nr. 2-4
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030161
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alecsandru Ploeșteanu
E-Mail: alecs.ploesteanu@madr.ro
Telefon: +40 213072482
Fax: +40 213079814
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.madr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111598
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian intern și internațional de pasageri

Referenznummer der Bekanntmachung: 4221187/2020/4-2/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60400000 Luftverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Asigurarea serviciilor menționate mai sus se va face prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de doi ani (24 de luni) de la data semnării și intrării în vigoare, cu toţi ofertanţii ale căror oferte vor fi declarate admisibile și clasate pe primele 10 locuri în clasament. Numarul operatorilor cu care se va încheia acordul-cadru va fi de cel putin un operator si maximum 10 operatori, atribuind ulterior, prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente, de servicii de transport aerian intern și internaţional de pasageri pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în etapa de reluare a competiţiei.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 692 230.36 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul MADR - Bucuresti, Bd. Carol I, nr. 2-4, Sector 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Valoarea estimata a serviciilor a fost calculata pentru serviciile estimate a fi prestate pentru o perioada de derulare a acordului cadru de 24 luni, pentru un pret unitar estimat de 2.691,13 RON/bilet de avion, fara TVA.

Cantitatea minimă estimată pentru acordul cadru – 1 bilet

Cantitatea maximă estimată pentru acordul cadru – 1.372 bilete

Cantitatea minimă estimată pentru un contract subsecvent – 1 bilet

Cantitatea maximă estimată pentru un contract subsecvent - 10 bilete

Valoarea totală minimă estimată a acordului cadru este de 2.691,13 RON fără TVA.

Valoarea totală maximă estimată a acordului cadru este de 3.692.230,36 RON fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ”Experienta personalului alocat pentru indeplinirea acordului cadru" / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR, Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM, Buget MADR

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR, Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM, Buget MADR

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din legea 98/2016 - se va completa DUAE,

2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din legea 98/2016 - se va completa DUAE,

3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din legea 98/2016 - se va completa DUAE,

4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului. Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Cerinta nr. 2

Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese, cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii, completata in conformitate cu FORMULARUL nr.1. a

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator)

Persoanele care dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului sus menționat sunt următoarele:

• Nechita-Adrian OROS – Ministru

• Ionuț Cătălin NICA – Secretar General

• Maria ȘERBAN-Director

• Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU – Director

• Alecsandru PLOEȘTEANU – Șef Serviciu

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ofertanți asociati/subcontractanti/terți susținători) cu informațiile ce caracterizează situația lor. La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:

— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, etc., din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentarii acestora; documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul),

— declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu functii de decizie mentionate in fisa de date a achizitiei. Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.

Nota: Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de catre fiecare asociat in parte in caz de oferta comuna, iar in caz de subcontractare atat de ofertant, cat si de subcontractant/ti, iar in cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atat de ofertant, cat si de tertul/ii sustinator/i.

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Odata cu DUAE, se va depune, dupa caz si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. În cazul ofertanților nerezidenți, aceștia vor prezenta orice documente edificatoare din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe primele 10 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

— pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea.

Documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

— angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare/si sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, consituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura dasfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform prevederilor din Legea nr. 98/2016.Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii similare În conformitate cu prevederile art. 178 alin (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei cerinţe privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la un standard de calitate corespunzător.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea îndeplinirii cerinţei de calificare referitoare la capacitatea tehnică ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor servicii similare. (ex: servicii de transport aerian) prestate in ultimii 3 ani calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati). Din listă trebuie să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii. (ex: servicii de transport aerian), la nivelul a cel puţin unui contract. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. La nivelul DUAE trebuie precizate informații după cum urmează: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertanții care au prezentat oferte admisibile. Aceste documente pot fi orice documente din care sa rezulte informatiile solicitate, cum ar fi: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor prin care se probează experienta similara solicitata, prin care să se facă dovada că au fost prestate servicii similare de complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului. Din contractele prezentate trebuie sa reiasa identitatea partilor, serviciile prestate, valoarea contractului, perioada de desfăşurare. - pentru contractele care probeaza experienta similara, documente constatatoare/recomandari/procese verbale de recepţie emise de beneficiarul serviciilor prestate. Avand in vedere art 5 alin 2 din Instructiunea 2/2017, similaritatea obiectului contractului reflecta complexitate comparabila cu cele care fac obiectul acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit, raportat la domeniul in care se incadreaza aceasta (ex: servicii de transport aerian). Justificare: Se solicită îndeplinirea acestor cerințe de experiență similară pentru ca autoritatea contractantă să aibă garanția că operatorul economic care va fi declarat câștigător a mai derulat contracte de servicii similare cu activitățile solicitate prin caietul de sarcini și pentru a ne asigura că acest ofertant cunoaște și aplică toate normele în vigoare privind aceste activități la un standard de calitate corespunzător Nu se solicita niveluri minime ale valorii contractului care face obiectul experientei similare.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 10
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/02/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/02/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Procedusa se desfasoara online

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire va fi realizata in SEAP. In situația in care doi sau mai mulți operatori economici clasați pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului cu prețul cel mai scăzut. In situația in care doi sau mai mulți operatori economici clasați pe primul loc au punctaje si preturi egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea prețului in format electronic. La solicitarea expresa a autorității contractante, în vederea departajării ofertelor operatorilor economici cu prețuri egale, aceștia vor depune noi oferte de preț pe SEAP in secțiunea, "Clarificări". Procedura de atribuire se va desfășura ON LINE prin intermediul www.e–licitatie.ro. Prin urmare solicitările de clarificări vor fi încărcate pe www.e–licitatie.ro, iar răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi furnizate de către AC pe același site la secțiunea „Întrebări” și in cadrul secțiunii „Documentație, clarificări și decizii”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SIA/DIAPA
Postanschrift: Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030163
Land: Rumänien
E-Mail: flori.baitan@madr.ro
Telefon: +40 213072482
Fax: +40 213072316
Internet-Adresse: www.madr.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2021