V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 36931-2022

24/01/2022    S16

Belgicko-Brusel: Služby monitorovania a analýzy chorvátskych médií

2022/S 016-036931

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 013-028156)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (COMM)
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: epzagreb@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby monitorovania a analýzy chorvátskych médií

Referenčné číslo: COMM/AWD/2021/465
II.1.2)Hlavný kód CPV
92400000 Služby spravodajských agentúr
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytnúť Európskemu parlamentu vysokokvalitné odborné poradenstvo a podporu pri vykonávaní hĺbkovej analýzy médií o témach súvisiacich s EÚ v rámci rôznych typov médií. Od dodávateľov sa bude očakávať poskytnutie mediálnej analýzy založenej na dôkazoch, ktorá následne prispeje k rozvoju a realizácii koherentnej, informovanej, cielenej, dlhodobej komunikácie pre GR COMM.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/01/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 013-028156

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 20/02/2022
má byť:
Dátum: 04/03/2022
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 22/02/2022
má byť:
Dátum: 07/03/2022
Miestny čas: 14:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: