Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 37091-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

03/02/2015    S23

Itálie-Ispra: Dodávka nábytku a vybavení pro ubytovací zařízení při Společném výzkumném středisku (JRC) Evropské komise v Ispře VA, Itálie

2015/S 023-037091

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/43
Obec: Ispra VA
PSČ: 21027
Stát: Itálie
Kontaktní osoba: Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel
K rukám: OIB.DR.2 Finance a veřejné zakázky
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu

Adresa profilu kupujícího: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka nábytku a vybavení pro ubytovací zařízení při Společném výzkumném středisku (JRC) Evropské komise v Ispře VA, Itálie.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Ispra VA.

Kód NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s několika účastníky
Počet účastníků rámcové smlouvy: 3

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 48

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 500 000 a 600 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem této zakázky je uzavřít následnou vícestrannou rámcovou smlouvu na dodávku vnitřního vybavení pro ubytovací zařízení při Společném výzkumném středisku (JRC), Ispra VA, Itálie. Požadovaný typ nábytku a služby stanovené v této výzvě k účasti v nabídkovém řízení lze nalézt ve specifikacích.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39140000 Domácí nábytek, 39143000 Nábytek pro ložnice, jídelny a obývací pokoje, 39141000 Kuchyňský nábytek a zařízení

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 500 000 a 600 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platba do 30 dnů dle ustanovení návrhu smlouvy přiloženého ke specifikacím.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Každý jednotlivý člen seskupení musí splňovat kritéria pro nevyloučení. Seskupení jako celek musí splňovat kritéria pro vyloučení (viz bod III.2.2 a III.2.3) a jednotliví členové seskupení budou společně a nerozdílně odpovídat za realizaci zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeč přiloží údaje o totožnosti (viz příloha I.1 specifikací) a všechny dokumenty a informace požadované v bodě III.2 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací.
Uchazeč musí předložit listinný důkaz s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy:
— aktuální výpis z rejstříku trestů nebo, pokud nelze jinak, podobný dokument vydaný aktuálně příslušným soudním nebo úředním orgánem v zemi, kde uchazeč sídlí, který potvrzuje, že se nenachází v konkurzu nebo v likvidaci, jeho záležitosti nejsou ve správě soudů, neuzavřel ujednání s věřiteli, nepozastavil obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s ním neprobíhá soudní řízení této povahy, ani se nenachází v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států,
— aktuální výpis ze soudního spisu nebo, v jiném případě, podobný dokument v nedávné minulosti vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem v zemi, v níž uchazeč sídlí, jež udává, že nebyl odsouzen za trestný čin, jenž se týká jeho profesionálního chování, rozsudkem, který má platnost věci pravomocně rozsouzené a nebyl odsouzen rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoli jinou nezákonnou činnost, která poškozuje finanční zájmy Unie,
— čerstvé potvrzení vydané příslušným úřadem země, ve které má uchazeč sídlo, dokazující, že splnil své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení,
— aktuální ověření vydané příslušným orgánem země, ve které má uchazeč své sídlo, jež prokáže, že uchazeč plní své povinnosti ohledně placení daní (přímých daní a DPH) v souladu s právními předpisy v uvedené zemi.
Pokud se žádné takové dokumenty nebo oprávnění v příslušné zemi nevydávají, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením nebo, pokud nelze jinak, přísežným prohlášením učiněným uchazečem před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo kvalifikovaným odborným orgánem v uvedené zemi.
Poznámka: v případě, že jim bude zakázka zadána, musí seskupení předložit přísežné prohlášení spolu s podpůrnými dokumenty a informacemi za každého jednotlivého člena.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeč musí poskytnout:
— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 2 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 2 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 2 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz celkového ročního obratu během posledních 2 finančních let.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: aby byl vybrán, musí uchazeč poskytnout důkaz o průměrném ročním obratu alespoň ve výši 100 000 EUR za minulé 2 finanční roky.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
uchazeč musí poskytnout:
— doklad o praxi v rozsahu alespoň 2 let v oblasti, na kterou se vztahuje tato výzva k účasti v nabídkovém řízení. Tímto dokladem může být kopie zápisu v odborném a obchodním rejstříku (CCIAA) v souladu s právními předpisy státu, ve kterém má uchazeč své sídlo. V případě společností se sídlem v Itálii postačí CCIAA.
Seznam prodejů (veřejných nebo soukromých zakázek) uskutečněných za poslední 2 roky ve vztahu k zakázce na poskytnutí bytového nábytku. Temto seznam bude zahrnovat typ nábytku, částku, datum a název veřejného nebo soukromého příjemce.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
— vybráni budou moci být jen uchazeči, kteří poskytnou seznam alespoň 10 uskutečněných prodejů (veřejných nebo soukromých zakázek) ve vztahu k zakázce na poskytnutí bytového nábytku; hodnota každého prodeje musí být alespoň 1 000 EUR.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OIB.DR.2/PO/2014/079/641.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
20.3.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27.3.2015 - 10:00

Místo:

Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel (OIB), budova CSM 1, cours Saint-Michel 1 (vchod z ulice rue Père de Deken 23), 1040 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB DR.2 Finance a veřejné zakázky nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích týkajících se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.
Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.
Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.
2) Fakultativní prohlídka místa plnění je plánována v souladu s postupy uvedenými v písemné výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

3) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22.1.2015