TED svetainė parengta e. formoms nuo šiandien 2022 11 02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose

Prekės - 37091-2015

Pateikti glaustą rodinį

03/02/2015    S23

Italija-Ispra: Baldų ir reikmenų tiekimas siekiant įrengti Europos Komisijos Jungtinį tyrimų centrą (JRC) Isproje VA, Italija

2015/S 023-037091

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Ispra VA
Pašto kodas: 21027
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje
Kam: OIB.DR.2 Finansai ir viešieji pirkimai
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Baldų ir reikmenų tiekimas siekiant įrengti Europos Komisijos Jungtinį tyrimų centrą (JRC) Isproje VA, Italija.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Ispra VA.

NUTS kodas ITC41 Varese

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais
Skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių: 3

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 500 000 iki 600 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šios sutarties tikslas – sudaryti pakopinę preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais siekiant tiekti vidaus baldus, kurie bus pastatyti Jungtiniame tyrimų centre (JRC), Isproje VA, Italijoje. Šiame kvietime pateikti pasiūlymus nurodytų pageidaujamų baldų ir paslaugų tipą galima rasti specifikacijose.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

39140000 Buitinės paskirties baldai, 39143000 Miegamojo, valgomojo ir svetainės baldai, 39141000 Virtuvės baldai ir įrenginiai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 500 000 iki 600 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitoma per 30 dienų, kaip nurodyta sutarties projekte, pridedamame prie specifikacijų.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Kiekvienas atskiras grupės narys turi atitikti nešalinimo kriterijus. Visa grupė privalo atitikti atrankos kriterijus (žr. III.2.2 ir III.2.3 dalis), o skirtingi grupės nariai bus bendrai ir individualiai atsakingi už sutarties vykdymą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyvis privalo pridėti tapatybės informaciją (žr. specifikacijų I.1 priedą) bei visus šio skelbimo III.2 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“ reikalaujamus bei specifikacijų I priede išvardytus dokumentus ir informaciją.
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentinius įrodymus, nurodydamas šalies, kurioje yra jo būstinė ar registracijos vieta, pavadinimą, kaip reikalaujama šalies, kurioje jis nuolat gyvena, teisės aktais.

Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: kad nebūtų pašalintas, laimėjęs konkurso dalyvis iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą:
— neseniai išduotą teismo išrašą arba (jei tokio nėra) lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jis nėra bankrutavęs arba likviduojamas, jo reikalų neadministruoja teismas, jis nėra sudaręs sutarties su kreditoriais, nėra sustabdęs savo veiklos, jo atžvilgiu nėra vykdomos šio pobūdžio procedūros, taip pat jis nėra jokioje analogiškoje padėtyje, nurodytoje nacionaliniuose įstatymuose arba reglamentuose,
— neseniai išduotą teismo protokolo išrašą arba, jei tokio nėra, lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, kandidatai nebuvo pripažinti kaltais padarę nusikalstamą veiką, susijusią su jų profesine veikla, nebuvo priimtas res judicata galią turintis sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje ar bet kokioje kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Sąjungos finansiniams interesams;
— naujausią atitinkamos kandidatų gyvenamosios šalies institucijos išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad jie vykdė įsipareigojimus dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo,
— naujausią šalies, kurioje kandidatai nuolat būna, kompetentingos teismo ar valdymo institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jie yra įvykdę savo įsipareigojimus, susijusius su tiesioginių mokesčių ir PVM mokėjimu pagal šalies, kurioje jie nuolat būna, teisės aktus.
Tuo atveju, kai susijusioje šalyje tokie dokumentai ar sertifikatai neišduodami, juos gali pakeisti priesaika patvirtintas pareiškimas arba, jei tokio nėra, oficialus pareiškimas, kurį konkurso dalyvis pateikia minėtos šalies teismo arba administracinei institucijai, notarui arba kvalifikuotai profesinei organizacijai.
NB: bendrovių grupės turi pateikti būtiną kiekvieno atskiro nario oficialų pareiškimą ir patvirtinamuosius dokumentus bei informaciją, jeigu joms paskiriama sutartis.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Konkurso dalyvis privalo pateikti:
— pastarųjų 2 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų ir apyvartinių sąskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopiją. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 2 metų metinio pelno neatskaičius mokesčių deklaraciją. Jei finansinėse ataskaitose arba deklaracijoje parodyta, kiek per pastaruosius 2 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., pagrindinės bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą.
— ataskaitą apie pastarųjų 2 finansinių metų bendrąją metinę apyvartą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: kad kandidatas būtų atrinktas, jis turi įrodyti bent 100 000 EUR vidutinę bendrą metinę apyvartą per pastaruosius 2 finansinius metus.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Konkurso dalyvis privalo pateikti:
— bent 2 metų patirties šio kvietimo pateikti pasiūlymus srityje įrodymą. Įrodymas gali būti įrašo profesiniame ir bendrovių registre (CCIAA) kopija pagal valstybės, kurioje jis būna, nuostatas. Italijoje esančioms bendrovėms užtenka pateikti įrašą CCIAA.
Pastarųjų 2 metų pardavimo (viešųjų ar privačiųjų sutarčių), susijusių su butų baldų sutartimi, sąrašas. Šiame sąraše turi būti nurodytas baldų tipas, suma, data ir viešojo ar privačiojo gavėjo pavadinimas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
— kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi pateikti bent 10 pardavimo (viešųjų ar privačiųjų) sutarčių, susijusių su butų baldų sutartimi, sąrašą. Kiekvieno pardavimo vertė turi būti bent 1 000 EUR.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
OIB.DR.2/PO/2014/079/641.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
20.3.2015 - 17:30
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 27.3.2015 - 10:00

Vieta:

Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB), CSM 1 pastatas, cours Saint-Michel 1 (įėjimas iš rue Père de Deken 23), 1040 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: 1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė). Dalyvauti pageidaujantys konkurso dalyviai privalo informuoti OIB DR.2 skyrių „Finansai ir viešieji pirkimai“ raštu ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijos (žr. I.1 dalyje nurodytą informaciją).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

1) Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo tinklavietės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Susidomėjusios šalys kviečiamos registruotis tinklavietėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo dalyvauti konkurse atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios tinklavietėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje tinklavietėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą dalyvauti konkurse.
Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje tinklavietėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.
2) Neprivalomas apsilankymas darbų vykdymo vietoje numatomas laikantis kvietime dalyvauti konkurse nurodytos tvarkos.

3) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenderers“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje tinklavietėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Skundas Europos ombudsmenui šio laikotarpio nenutraukia ir nepradeda naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.1.2015