Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Bunuri - 37091-2015

Afișează vizualizare compactă

03/02/2015    S23

Italia-Ispra: Furnizare de mobilier şi de accesorii de mobilier pentru spaţiile de cazare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene din Ispra VA, Italia

2015/S 023-037091

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/43
Localitate: Ispra VA
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Bruxelles
În atenția: OIB.DR.2 Finanţe şi achiziţii publice
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare de mobilier şi de accesorii de mobilier pentru spaţiile de cazare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene din Ispra VA, Italia.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Ispra VA.

Cod NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 500 000 și 600 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Prezentul contract are ca scop încheierea unui contract-cadru multiplu în cascadă pentru furnizarea de mobilier interior pentru spaţiile de cazare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC), Ispra VA, Italia. Tipul de mobilier solicitat, precum şi serviciile prevăzute în această invitaţie la licitaţie pot fi găsite în caietul de sarcini.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39140000 Mobilier de uz casnic, 39143000 Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi şi pentru sufragerie, 39141000 Mobilier şi echipament de bucătărie

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 500 000 și 600 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Plata la 30 de zile, conform dispoziţiilor din proiectul de contract anexat la caietul de sarcini.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Fiecare membru al grupului trebuie să respecte individual criteriile de neexcludere. Grupul ca întreg trebuie să respecte criteriile de selecţie (a se vedea punctele III.2.2 şi III.2.3), iar diferiţii membri ai respectivului grup vor fi responsabili individual şi solidar pentru executarea contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertantul trebuie să anexeze o fişă de identificare (a se vedea anexa I.1 la caietul de sarcini), precum şi toate documentele şi informaţiile solicitate la punctul III.2 „Condiţii de participare” din prezentul anunţ şi enumerate în anexa I la caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie să anexeze un document justificativ în care să specifice numele statului în care îşi are sediul sau domiciliul, conform legislaţiei din ţara sa de reşedinţă.

Ofertantul trebuie să anexeze o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găseşte în niciuna dintre situaţiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: ofertantul câştigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susţine declaraţia pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului:
— un extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care să ateste faptul că acesta nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat concordate, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
— un extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care atestă faptul că acesta nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională sau nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;
— un certificat recent emis de un organism competent din ţara în care este stabilit ofertantul, care să ateste faptul că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor de asigurări sociale;
— un certificat recent emis de un organism corespunzător din ţara în care este stabilit ofertantul, care să ateste faptul că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile de achitare a impozitelor (taxe directe şi TVA) în conformitate cu prevederile legale ale ţării respective.
În cazul în care astfel de documente sau certificate nu se eliberează în ţara respectivă, acestea pot fi înlocuite cu o declaraţie sub jurământ sau, în lipsa acestora, cu o declaraţie solemnă făcută de ofertant în faţa unui organism judiciar sau administrativ, a unui notar sau a unui organism profesional calificat din ţara respectivă.
NB: în cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declaraţia pe propria răspundere împreună cu documentele şi informaţiile justificative pentru fiecare membru în parte.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertantul trebuie să furnizeze:
— o copie a situaţiilor financiare (bilanţuri şi conturi de exploatare) pentru ultimele 2 exerciţii financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declaraţie privind profiturile anuale brute din ultimii 2 ani. În cazul în care situaţiile financiare sau declaraţia indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimilor 2 ani, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară şi economică, precum o garanţie corespunzătoare din partea unei terţe părţi (de exemplu, compania-mamă), declaraţii din partea auditorilor, experţilor contabili sau documente echivalente;
— o declaraţie privind cifra de afaceri anuală totală realizată în ultimele 2 exerciţii financiare.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): pentru a fi selectat, candidatul trebuie să furnizeze dovada unei cifre de afaceri medii anuale de cel puţin 100 000 EUR pentru ultimele 2 exerciţii financiare.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
ofertantul trebuie să furnizeze:
— dovada unei experienţe de minimum 2 ani în domeniul prezentei invitaţii la licitaţie. Dovada poate fi o copie a înregistrării în registrul profesiilor şi al companiilor (CCIAA), în conformitate cu dispoziţiile din statul în care este stabilit. Pentru companiile care îşi au sediul în Italia, CCIAA este suficient.
Pentru ultimii 2 ani, o listă a vânzărilor (contracte publice sau private) legate de contractul privind mobilierul de apartament. Această listă include tipul de mobilier, valoarea, data, precum şi numele beneficiarului public sau privat.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze o listă cu minimum 10 vânzări (contracte publice sau private) legate de contractul privind mobilierul de apartament; valoarea minimă a fiecărei vânzări trebuie să fie de 1 000 EUR.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
OIB.DR.2/PO/2014/079/641.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.3.2015 - 17:30
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27.3.2015 - 10:00

Locul:

Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Bruxelles (OIB), clădirea CSM 1, cours Saint-Michel 1 (intrare prin rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: La şedinţa de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant (trebuie prezentat un paşaport sau o carte de identitate). Ofertanţii care doresc să participe trebuie să informeze Unitatea OIB DR.2 Finanţe şi achiziţii publice în scris cu cel târziu 2 zile lucrătoare înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor (a se vedea detaliile indicate la punctul I.1).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

1) Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv întrebări şi răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Părţile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziţii publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitaţie la licitaţie. Părţile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanţii nu iau cunoştinţă de orice informaţie suplimentară cu privire la această invitaţie la licitaţie publicată pe acest site.
Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanţilor le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări şi modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.
Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile contractuale, reînnoirile contractului, condiţiile de participare, nivelurile minime ale capacităţilor solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menţionat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu şi audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizaţii în vederea îmbunătăţirii rezultatelor în materie de protecţie a mediului.
2) Este planificată o vizită pe teren opţională, în conformitate cu procedurile incluse în scrisoarea de invitaţie la licitaţie.

3) Pentru informaţii suplimentare privind participarea la invitaţia la licitaţie şi derularea procedurilor de achiziţii publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanţi” şi broşura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă şi nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22.1.2015