Bygge og anlæg - 37171-2015

Vis forkortet udgave

03/02/2015    S23    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2015/S 023-037171

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup
Gl. Landevej 61
Kontaktpunkt(er): Projektsekretariatet DNV-Gødstrup
Att: Michael Hyllegaard
7400 Herning
Danmark
Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vest.rm.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.byggeweb.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.byggeweb.dk

Yderligere oplysninger fås her: Curavita DNV
Aaboulevarden 22,2
Kontaktpunkt(er): Curavita DNV
Att: Stine Bjødstrup
8000 Aarhus C
Danmark
Mailadresse: sbj@moe.dk
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Curavita DNV
Byggeweb
8000 Aarhus C
Danmark
Mailadresse: sbj@moe.dk
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Curavita DNV
Byggeweb
8000 Aarhus C
Danmark
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Sundhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DNV-Gødstrup. E1-DP4-E02. Råhus Syd. Storentreprise. Genudbud.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: DNV-Gødstrup, Gødstrupvej 43, 7400 Herning.

NUTS-kode DK04

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
De samlede råhusarbejder på DNV Gødstrup (over terræn) er opdelt i 2 entrepriseudbud: E1-DP4-E01 Råhus Nord og E1-DP4-E02 Råhus Syd (dette udbud). Begrænset udbud for E1-DP4-E01 Råhus Nord er udbudt særskilt og der er udpeget en vinder ultimo 2014.
E1-DP4-E02 Råhus Syd har tidligere (primo september 2014) været udbudt som begrænset udbud, men udbuddet blev aflyst (ultimo oktober 2014).
E1-DP4-E02 Råhus Syd genudbydes som offentligt udbud med forventet åbning af adgang til udbudsmaterialet på Byggeweb d. 3.3.2015. Nærmere info om adgang til udbudsmaterialet fremgår af pkt. VI.3) »Yderligere oplysninger«.
Under pkt. III.2) »Betingelser ofr deltagelse«, er stillet en række mindste krav til tilbudsgiver, som skal være opfyldt for at tilbuddet kan antages.

Entreprisen E1-DP4-E02 Råhus Syd består af ca. 45 000 m2 råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn). Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak.

Entreprisen E1-DP4-E02 Råhus Syd består i hovedtræk af:

— Betonarbejder. In-situ betonarbejder, 13 500 m2 etagedæk, 300 lbm. søjler, 1 800 lbm. bjælker og 4 900 m2 vægge.

— Betonelementleverance og montage. Beton- og letbetonelementer, 31 525 m2 etagedæk, 500 lbm. søjler, 3 700 lbm. bjælker og 20 100 m2 vægge.

— Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 5 400 m2 tagdæk og facader.

— Leverance af 81 præ-fab badekabiner.
— Montage af præ-fab badekabiner ekskl. installationsmæssige tilslutninger.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45200000, 45262300, 45262311

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Omfang er beskrevet under pkt. II.1.5).
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.7.2015. Færdiggørelse 1.7.2017

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
I forbindelse med indgåelse af kontrakt skal entreprenøren stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, jf. AB92 samt særlige betingelser, som vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Jf. AB92 samt særlige betingelser, som vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver, der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. (BEK nr. 1469 af 16.12.2009) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor indsamle og aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal i henhold til bekendtgørelsen. jf. særligt bekendtgørelsens § 10 og § 11 samt bilag 3 og 4.
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder (BEK nr. 1117 af 23.9.2010) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.
Kontrakten vil indeholde en bestemmelse, der stiller krav til, at kontrakthavende entreprenør skal sikre vedkommende arbejdere løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen fastsat i arbejdsklausulen. De nærmere bestemmelser fremgår af forslag til den vedtagne arbejdsklausul, der vedlægges i udbudsmaterialet.
Entreprenøren skal efterleve »Klausul om anvendelse af praktikanter« Region Midtjylland (klausul vedlægges i udbudsmaterialet).
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Fuldstændig navn/firmanavn, CVR-nr. og adresse.
2. Erklæringer på tro & love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. lbk. 336 af 13.5.1997, og opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litre a, b, c, e, f.
Ved sammenslutning af tilbudsgivere (=konsortium) skal de ovennævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4. Oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold i form af oplysninger om omsætning (oplysninger om bruttofortjeneste er ikke tilstrækkeligt), resultat før skat, soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.
Derudover skal vedlægges erklæring fra virksomhedens ledelse om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens soliditetsgrad og egenkapital siden seneste offentliggjorte regnskab. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske kapacitet siden seneste balancedato skal ledelseserklæringen dokumentere at tilbudsgiver overholder mindstekrav til egenkapital og soliditetsgrad.
Ved sammenslutning af tilbudsgivere (=konsortium) skal de ovennævnte oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (4) — Tilbudsgivers egenkapital skal have været positiv i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår.
— Egenkapitalen med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital skal være min. 20 mio. DKK ved seneste balancedato.
— Omsætning skal være mindst 150 mio. DKK i det seneste, disponible regnskabsår.
— Soliditetsgraden skal være min. 10 % ved seneste balancedato.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiver skal aflevere følgende:
6. Referencer fra tidligere gennemførte opgaver, af tilsvarende type og størrelse vedr. råhusarbejder. Referencer bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.
Såfremt tilbudsgiver ønsker, at der ved udvælgelsen skal lægges vægt på evt. underentreprenørs kompetencer, skal tilbudsgiver vedlægge referencer fra den pågældende underentreprenør, samt en erklæring fra underentreprenøren om, at tilbudsgiver kan disponere over dennes kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles tilbudsgiver, samt en overordnet beskrivelse af underentreprenørens ydelser.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
(6) Tilbudsgiver inkl. underentreprenører skal indenfor de sidste 5 år have udført råhusarbjder af størrelsesordenen min. 10 000 etagekvadratmeter under samme projekt.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 96-167009 af 20.5.2014

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.5.2015 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Tilbud skal udformes på dansk. Referencer kan accepteres udformet på engelsk eller tysk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 120 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Udbud er digitalt udbud, og tilbud skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb.

Tilbudsgiver skal oprette sig som bruger af Byggeweb på adressen www.byggeweb.dk Når tilbudsgiver er oprettet som bruger indtastes Byggeweb-udbudsnr.: TN977099 i feltet »offentlige udbud, søgning«.

Dette udbud er offentligt udbud uden prækvalifikation.
Udbudsmaterialet forventes tilgængeligt for de bydende d. 3.3.2015 kl. 12:00.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 / lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som følger:
Klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.1.2015