Werken - 37215-2022

24/01/2022    S16

Nederland-Loosdrecht: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

2022/S 016-037215

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 231-607580)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wijdemeren
Nationaal identificatienummer: 41657803
Postadres: Rading 1
Plaats: Loosdrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1231 KB
Land: Nederland
Contactpersoon: Theo Megens
E-mail: info@megaborn.com
Telefoon: +31 356559570
Fax: +31 356559599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk

Referentienummer: GWn1801
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De openbare ruimte van de Nieuw-Loosdrechtsedijk in de kernen Boomhoek en Muyeveld in de gemeente Wijdemeren is aan groot onderhoud toe, voor zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 231-607580

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 01-03-2022

Plaatselijke tijd: 12:30

Te lezen:

Datum: 08-03-2022

Plaatselijke tijd: 12:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen: