Diensten - 37374-2021

25/01/2021    S16

België-Antwerpen: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2021/S 016-037374

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 242-598098)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: fred.jacob@antwerpen.be
Telefoon: +32 33382547
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395218
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395218

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoudscontract voor het onderhouden en herstellen van de technische installaties en de gebouwen van "Den Bell"

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2020_01362-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoudscontract voor het onderhouden en herstellen van de technische installaties en de gebouwen van "Den Bell".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 242-598098

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 21/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De datum werd verdaagd, zodat de inschrijvers voldoende tijd hebben om kennis te nemen van de laatst gepubliceerde vraag en antwoord.