Werken - 37524-2019

25/01/2019    S18

Duitsland-Rellingen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 018-037524

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Rellingen
Postadres: Hauptstraße 60
Plaats: Rellingen
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Postcode: 25462
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gemeinde Rellingen, Frau Schudak
E-mail: d.schudak@rellingen.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rellingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1687a34b936-380149c5bde08b8f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Drees & Sommer GmbH
Postadres: Ludwig-Erhard-Straße 1
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE6 HAMBURG
Postcode: 20459
Land: Duitsland
E-mail: cvs@dreso.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dreso.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tender24.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE306: Metallbau Fassade

Referentienummer: DRESO_HH-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Außenfensterelemente, Außenfensterbänke, Außen- und Innentürelemente, Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade, Metall-Fassadenbekleidung, Sonnenschutz und Folierungen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 932 669.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45214000 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Rellingen

Schleswig-Holstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Folgende Leistungen sind im Zuge der Baumaßnahme an der Caspar-Voght-Schule in Rellingen vorgesehen:

Außenfensterelemente:

— 115 St. Aluminium-Fensterelemente, tw. bodentief, tw. mit Sonnenschutzverglasung,

— 470 m Fensterbänke, Aluminiumblech.

Außentürelemente:

— 12 St. Außentürelemente, Stahl- und Aluminium-Rohrrahmentüren, 1-2-flg.,

— je 1 St. Außen- und Innenschiebetürelement, 2-flg., verglast, automatisch (Windfang).

Innentürelemente:

— 1 St. Innentürelement, T30-RS, Aluminium-Rohrrahmentür, 2-flg.,

— 20 m2 Glas-Systemtrennwand,

— 1 St. Innentürelement, Aluminium-Rohrrahmentür, 2-flg.

Pfosten-Riegel-Fassaden:

— 220 m2 Pfosten-Riegel-Fassaden, Aluminium,

— 37 m Sohlbänke.

Metall-Fassadenbekleidungen:

— 420 m2 Metall-Fassadenbekleidung, Aluminiumverbundplatten mit Unterkonstruktion und Wärmedämmung,

— 1 St. Schriftzug, hinterleuchtet,

— 1 St. Briefkasten-/Klingelanlage, flächenbündig.

Sonnenschutz und Folierungen:

— 67 St. Außenjalousien/Raffstore,

— 1 St. Jalousiesteuerung,

— 500 m2 innenliegender Sonnenschutz,

— 1 St. Verdunklungsanlage für 3 Fenster,

— 28 m2 Sichtschutzfolie,

— 615 m2 Witterungsschutz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 932 669.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/10/2019
Einde: 31/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

s. Vergabeunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Anschrift s. Nr. I.1)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nur Vertreter des Auftraggebers

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Keine.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeinde Rellingen
Plaats: Rellingen
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2019