Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 37844-2021

26/01/2021    S17

Hiszpania-Alicante: Roboty związane z rozbudową kampusu EUIPO w Alicante

2021/S 017-037844

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7187
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7187
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty związane z rozbudową kampusu EUIPO w Alicante

Numer referencyjny: AO/012/20
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zamówienia jest udzielenie bezpośredniego zamówienia na wykonanie robót związanych z rozbudową na kampusu EUIPO, które będą realizowane na podstawie projektu zawartego w specyfikacji technicznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 544 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sede de la EUIPO, avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem działania jest między innymi przekierowanie istniejących usług, które kolidują z procesem realizacji planowanych robót, budowa nowego punktu kontroli dostępu na początku drogi, budowa nowego ogrodzenia, odpowiednio do istniejącego na pozostałej części kampusu, urbanizacja ulic i terenów oraz krajobrazu na pozostałej części działki.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje następujących zadań, ponieważ są one uwzględnione w innych umowach EUIPO:

— zarządzanie projektem i/lub zarządzanie techniczne,

— koordynacja kwestii BHP.

Wykonawca zrealizuje prace z uwzględnieniem wytycznych środowiskowych Urzędu oraz wszystkich wymogów określonych w projekcie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 544 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 11:00 (GMT+1) odbędzie się wizyta na miejscu w siedzibie EUIPO pod adresem: avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.

Dopuszcza się udział nie więcej niż dwóch przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów bezpieczeństwa oferent powinien podać pełne imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny przedstawicieli nie później niż na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert procurement@euipo.europa.eu .

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— wpis do odpowiedniego rejestru handlowego lub zawodowego wydany przez właściwe organy państwa,

— właściwe pozwolenie, które daje podmiotowi gospodarczemu prawo do realizacji tego rodzaju zamówień w kraju, w którym ma on siedzibę. Podmiot gospodarczy, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy powinien przedstawić dowód rejestracji w rejestrze klasyfikowanych wykonawców i przedsiębiorstw (Registro de Contratista y Empresas clasificadas –REA).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

siedziba EUIPO pod adresem: avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.

Jeżeli ze względu na sytuację zdrowotną odwiedzający nie mogą wjechać na teren siedziby, może odbyć się wideokonferencja, a przedstawiciele, którzy potwierdzili swój udział, otrzymają informację o tym, jak wziąć w niej udział.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wnioski o uczestnictwo (tylko jeden przedstawiciel każdego oferenta) należy przesłać na adres: procurement@euipo.europa.eu z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem podanym w pkt I.3). Strona internetowa będzie okresowo aktualizowana i oferenci zobowiązani są do sprawdzania aktualizacji, zmian lub odpowiedzi na pytania podczas okresu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia powzięcia wiadomości przez stronę skarżącą.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2021