Услуги - 37867-2021

26/01/2021    S17

Бeлгия-Брюксел: Анимация и развитие на общностите REGIO P2P – Инструмент за партньорско обучение за изграждане на капацитет на националните и регионалните органи за прилагане на политиката за сближаване (2020CE16BAT148)

2021/S 017-037867

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and financial management
Пощенски адрес: Avenue de Beaulieu 1
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1160
Държава: Белгия
Електронна поща: regio-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7733
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7733
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Анимация и развитие на общностите REGIO P2P – Инструмент за партньорско обучение за изграждане на капацитет на националните и регионалните органи за прилагане на политиката за сближаване (2020CE16BAT148)

Референтен номер: REGIO/2021/OP/0001
II.1.2)Основен CPV код
79410000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази покана за участие в търг се отнася за анимиране и разработване на общностите REGIO P2P въз основа на опита, придобит с общностите на „Регионална и селищна политика“ и резултатите от прегледа на инструментите за партньорско обучение на REGIO, финализирани в края на 2020 г.

Общата цел на тази покана за участие в търг е да се подобри допълнително предложението за възможности за партньорско обучение, насочени към подобряване на капацитета на органите на държавите членки да използват и управляват финансирането от ЕФРР и Кохезионния фонд. Това ще включва допринасяне за завършване на прехода от общностите на REGIO към REGIO P2P.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 138 500.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79410000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
79416100 Услуги по управление на връзките с обществеността
79998000 Учебно-професионални консултантски услуги
80510000 Услуги по специализирано обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Avenue de Beaulieu 1, 1160 Brussels, БEЛГИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Анимация и развитие на общностите REGIO P2P – инструмент за партньорско обучение за изграждане на капацитет на националните и регионалните органи за изпълнение на политиката за сближаване (2020CE16BAT148).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 138 500.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/02/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/03/2021
Местно време: 10:00
Място:

Avenue de Beaulieu 1, 1160 Brussels, БEЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/01/2021