Leveringen - 38205-2021

26/01/2021    S17

Nederland-'s-Gravenhage: Telecommunicatiebenodigdheden

2021/S 017-038205

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Turfmarkt 147
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 DP
Land: Nederland
Contactpersoon: Inge Flim
E-mail: Inge.Flim@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 650186454
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=291419&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en onderhoud inrichten gemeenschappelijk communicatiesysteem voor beveiliging, bedrijfshulpverlening en calamiteitenbeheersing

Referentienummer: 201865002.018.014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze marktconsultatie is om van de markt te vernemen en af te stemmen of en welke mate invulling kan worden gegeven aan de visie van FMH als het gaat om het inrichten en exploiteren van een GCS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32412000 Communicatienetwerk
32510000 Systeem voor draadloze telecommunicatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze marktconsultatie is om van de markt te vernemen en af te stemmen of en welke mate invulling kan worden gegeven aan de visie van FMH als het gaat om het inrichten en exploiteren van een GCS.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/05/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2021