Bunuri - 38325-2021

Submission deadline has been amended by:  104937-2021
26/01/2021    S17

România-Cluj-Napoca: Antineoplazice

2021/S 017-038325

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4547125
Adresă: Str. Republicii nr. 34-36
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400015
Țară: România
Persoană de contact: Elena Șchiopu
E-mail: alcasin@yahoo.com
Telefon: +40 264590056
Fax: +40 264590056
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.iocn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111720
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare antineoplazice

Număr de referinţă: 4547125/2020/86
II.1.2)Cod CPV principal
33652100 Antineoplazice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Antineoplazice.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor 18.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 59 873 048.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

2 Bevacizumabum flac. conc. pt. sol. perf./100 mg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 916 230.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 3 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 7 000.

Valoare minima acord-cadru: 3 392 670,00.

Valoare maxima acord-cadru: 7 916 230,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 500.

Valoare minima contract subsecvent: 11 308,90.

Valoare maxima contract subsecvent: 565 445,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

4 Rituximabum flac. conc. pt. sol. perf./500 mg

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 718 028.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 1 500.

Cantitate maxima acord-cadru: 2 200.

Valoare minima acord-cadru: 5 944 110,00.

Valoare maxima acord-cadru: 8 718 028,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 150.

Valoare minima contract subsecvent: 39 627,40.

Valoare maxima contract subsecvent: 594 411,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

1 Bevacizumabum flac. conc. pt. sol. perf./400 mg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 797 125.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 3 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 7 500.

Valoare minima acord-cadru: 13 118 850,00.

Valoare maxima acord-cadru: 32 797 125,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 140.

Valoare minima contract subsecvent: 43 729,50.

Valoare maxima contract subsecvent: 612 213,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

5 Rituximabum flac. conc. pt. sol. perf./100 mg

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 251 790.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 2 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 4 500.

Valoare minima acord-cadru: 1 445 240,00.

Valoare maxima acord-cadru: 3 251 790,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 150.

Valoare minima contract subsecvent: 7 226,20.

Valoare maxima contract subsecvent: 361 310,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

3 Trastuzumabum flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf./150 mg

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 189 875.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 2 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 4 500.

Valoare minima acord-cadru: 3 195 500,00.

Valoare maxima acord-cadru: 7 189 875,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 350.

Valoare minima contract subsecvent: 15 977,50.

Valoare maxima contract subsecvent: 559 212,50.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa, obligatoriu DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele sapte locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Totodata, ref. la persoanele responsabile, se va preciza DUAE ca modalitate de indeplinire, urmand ca DUAE sa fie prezentata, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele sapte locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager – asist. univ. Catalin-Ion Vlad;

— dir. fin-contabil ec. – Anca Meda Burca;

— cons. jr. – Alin Matei;

— ref. Elena Schiopu;

— farm pr. Flavius Neag;

— farm. Alina Pop.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se solicita:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conf art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

Operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele sapte locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— certificat constator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului – se va prezenta copie semnata, stampilata „conform cu originalul";

— autorizatie de distributie en-gros eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor, in conformitate cu dispozitiile art. 800 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 si ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman sau echivalent, pentru ofertantii din alte state-completare DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat, doar la solicitatrea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Orice suspendare a autorizatiei de distributie angro se anunta achizitorului in stituatia in care exista acord-cadru si/sau contracte subsecvente valabile perioadei aferente.

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conf art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016. Operatorii economici straini vor depune documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele sapte locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 7
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/01/2021