Werken - 38349-2020

27/01/2020    S18    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Tiel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 018-038349

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Rivierenland
Nationaal identificatienummer: 30281419
Postadres: De Blomboogerd 1
Plaats: Tiel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4003 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: Mw. M.G. van Os
E-mail: r.van.os@wsrl.nl
Telefoon: +31 344649813

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wsrl.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=141735

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovatie van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het J.U. Smitgemaal is gelegen aan de rand van het molengebied in Kinderdijk (Unesco Werelderfgoed). Het gemaal bevat 3 dieselmotoren die 3 vijzels aandrijven om het water vanuit de Nederwaard op de Lek te malen. Waterschap Rivierenland is voornemens om 2 dieselmotoren te vervangen door elektromotoren en 1 dieselmotor aan te passen. Tevens zal het gemaal bouwkundig worden gerenoveerd, waarbij enkele multifunctionele ruimtes worden gerealiseerd. De werkzaamheden worden beschreven in 3 percelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45400000 Afwerking van gebouwen
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kinderdijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het J.U. Smitgemaal is gelegen aan de rand van het molengebied in Kinderdijk (Unesco Werelderfgoed). Het gemaal bevat 3 dieselmotoren die 3 vijzels aandrijven om het water vanuit de Nederwaard op de Lek te malen. Waterschap Rivierenland is voornemens om 2 dieselmotoren te vervangen door elektromotoren en 1 dieselmotor aan te passen. Tevens zal het gemaal bouwkundig worden gerenoveerd, waarbij enkele multifunctionele ruimtes worden gerealiseerd. De werkzaamheden worden beschreven in 3 percelen.

— perceel 1: werktuigbouwkundige werkzaamheden m.b.t. elektrificatie van de dieselmotoren,

— perceel 2: bouwkundige werkzaamheden,

— perceel 3: elektrotechnische werkzaamheden m.b.t. elektrificatie van de dieselmotoren. Bij perceel 3 wordt gebruik gemaakt van de ‘20%-regeling’, waardoor gekozen kan worden voor de meervoudig onderhandse-procedure.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/03/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Let op, dit betreft een vooraankonding van de opdracht.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2020