Služby - 38475-2018

27/01/2018    S19

Španielsko-Alicante: Poskytovanie sťahovacích služieb, správy inventarizácie a skladového hospodárstva ústredia úradu

2018/S 019-038475

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3185
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie sťahovacích služieb, správy inventarizácie a skladového hospodárstva ústredia úradu

Referenčné číslo: AO/017/17
II.1.2)Hlavný kód CPV
79991000 Regulácia zásob
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby uvedené v technických špecifikáciách (pozri prílohu II) sú rozdelené do 2 častí nasledovne:

Časť 1:

— poskytovanie inventarizačných služieb,

— poskytovanie služieb skladového hospodárstva.

Časť 2:

— poskytovanie sťahovacích služieb.

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísať viacnásobnú rámcovú zmluvu s kaskádovým systémom maximálne s 2 dodávateľom na 3 roky, ktorá sa môže obnoviť automaticky tichou dohodou maximálne na 4 roky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Skladové hospodárstvo a služby riadenia

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42965100 Systémy skladového hospodárstva
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1: Skladové hospodárstvo a služby riadenia.

Rozsahom obstarávaných služieb v tomto ohľade bude všeobecné skladové hospodárstvo od prijatia alebo dodávky materiálov/tovarov, kým neprejdú všetkými potrebnými prevádzkovými postupmi v záujme dosiahnutia optimálnej a účinnej správy. Okrem toho všetky činnosti dodávateľa budú spadať pod správu alebo dohľad oddelenia inventarizácie.

V rámci finančných záväzkov týkajúcich sa správy jeho hmotného investičného majetku musí úrad cyklicky vykonávať úlohy fyzickej inventarizácie svojich IT zariadení a nábytku. Počas platnosti rámcovej zmluvy na základe tejto výzvy na súťaž sa budú organizovať 2 všeobecné úlohy fyzickej inventarizácie, t. j. pre IT zariadenia a nábytok, a 2 čiastočné úlohy, t. j. 1 samostatne pre IT zariadenia a 1 samostatne pre nábytok. Ročne sa nebude vykonávať viac ako 1 inventarizačná úloha.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 705 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Informačné stretnutie/prehliadka miesta je naplánovaná na 13.2.2018 (11:00 hod) na tejto adrese:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante.

Španielsko.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytovanie sťahovacích služieb

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98392000 Evakuačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 2: Poskytovanie sťahovacích služieb.

Úrad potrebuje mať k dispozícii pracovníkov sťahovania (vrátane vozidiel, strojov a materiálov) na rozvoj svojich každodenných činností, ktoré vo všeobecnosti pozostávajú z malých vnútorných sťahovaní zamestnancov (v rámci tej istej budove alebo medzi rôznymi budovami), reorganizácií skladových priestorov, reorganizácií zasadacích miestností a rôznych prepráv nákladných vozidiel medzi areálmi rozličných budov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 495 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Informačné stretnutie/prehliadka miesta je naplánovaná na 13.2.2018 (11:00 hod) na tejto adrese:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante.

Španielsko.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/03/2018
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/03/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Verejné otváranie ponúk sa uskutoční 7.3.2018 (11:00 hod.) v kanceláriách EUIPO na adrese Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Španielsko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Mená a čísla preukazov totožnosti zástupcov je nutné poslať e-mailom na adresu procurement@euipo.europa.eu do 5.3.2018.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburgo
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2018