Usługi - 38627-2015

Wyświetl widok skrócony

03/02/2015    S23    - - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2015/S 023-038627

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Punkt kontaktowy: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
Polska
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju snookera Gdynia Open 2015, który odbędzie się w dniach 25 luty – 1 marca 2015 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni poprzez między innymi umieszczeniu logo Miasta na materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę dla potrzeb Turnieju, stronie internetowej, umożliwieniu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pani Agacie Czerwińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AC Event Agata Czerwińska z siedzibą w Zielonej Górze (65-383) przy ulicy Leszczynowej 10 jest zasadne, ponieważ jest ona wspólnie z World Snooker współorganizatorem turnieju snookera Gdynia Open 2015. Na mocy porozumienia pomiędzy organizatorami i leżących po stronie Pani Agaty Czerwińskiej obowiązków, jest ona uprawniona do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno – reklamowych przedmiotowej imprezy.Snooker to gra „dżentelmenów”, która z roku na rok powiększa rzeszę zarówno grających, jak i ją podziwiających. W turniejach snookera obowiązuje nienaganny ubiór, którego nieodzownym elementem jest muszka, a także odpowiednie maniery – w przeciwieństwie do innych dyscyplin - tu oczekuje się od zawodników, by sami przyznali się, jeżeli popełnią faul niewychwycony przez sędziego, co sprawia, iż gra ta jest wyjątkowa. Gdynia Open 2015 to jedyny profesjonalny, międzynarodowy turniej snookera rozgrywany w Polsce. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 177 zawodników a turniej w ciągu 3 dni na Hali Gdynia Arena obejrzało ponad 2.500 widzów. Ranga imprezy, jak i wysoki poziom jej organizacji przełożył się na zainteresowanie uczestników w tym roku. Organizatorzy z uwagi na przewyższającą ich oczekiwania liczbę zgłoszeń – 231 zawodników – rozszerzyli turniej o dwudniowe eliminacje. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu. Patronem medialnym tego wyjątkowego wydarzenia jest Eurosport, gwarantujący transmisję z turnieju na całą Europę. Stwierdzić zatem należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców sportowych, ale również będzie doskonałą formą spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin. Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane nie tylko w Gdyni, ale również w całej Polsce, oraz mediach ogólnopolskich i regionalnych, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.2.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Agata Czerwińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AC Event Agata Czerwińska
ul. Leszczynowa 10
65-383 Zielona Góra
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.1.2015