Diensten - 38763-2019

25/01/2019    S18

België-Zwijnaarde: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 018-038763

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Inframut
Nationaal identificatienummer: 0410.319.007_28406
Postadres: Tramstraat 69
Plaats: Zwijnaarde
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: Jonas Van Hecke
E-mail: jonas.vanhecke@bondmoyson.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bondmoyson.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331172
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331172
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Inframut-11P4-2018%2F001-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Patrimoniumvzw ziekenfonds
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbereidend onderzoek, schetsontwerp en ontwerpopdracht site Vrijdagmarkt te Gent

Referentienummer: Inframut-11P4-2018/001-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie - GC14
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit 2 delen: Deel A Voorbereidend onderzoek en Schetsontwerp en Deel B Ontwerp- en Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vrijdagmarkt 10 te 9000 Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit 2 delen: Deel A Voorbereidend onderzoek en Schetsontwerp en Deel B Ontwerp- en Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Overeenkomstig artikel 66 KB Plaatsing vraagt de aanbestedende overheid het bewijs dat de inschrijver geschikt is om de beroepsactiviteit uit te oefenen.

Het bewijs of bewijzen, dien(t)(en) als bijlage bij de nota te worden toegevoegd:

 - hetzij van inschrijving als architect op de tabel van de Orde van Architecten van enkel de persoon/personen en/of zijn vervanger(s) die de plannen voor de bouwaanvraag zal/zullen ondertekenen.

 - hetzij van het voldoen aan de directieven van EEG 85.384 en een attest voorleggen van de Orde van Architecten, waaruit blijkt dat hij/zij een aanvraag tot erkenning als opdrachtnemer bij de Orde heeft ingediend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Opening via e-tendering

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg
Postadres: Opgeëistenlaan 40A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2019