Bunuri - 38778-2014

Afișează vizualizare compactă

05/02/2014    S25

Luxemburg-Luxemburg: Instalarea unei noi bucătării în clădirea „Foyer européen”, Luxemburg

2014/S 025-038778

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: clădirea Jean Monnet, biroul A1/029
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
În atenția: Oficiului pentru Infrastructură şi Logistică – Luxemburg, Unitatea OIL.06, sectorul 002 Proceduri de achiziţii şi contracte
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=397

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Instalarea unei noi bucătării în clădirea „Foyer européen”, Luxemburg.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare

Cod NUTS LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contractul are ca obiect furnizarea şi instalarea unei noi bucătării în clădirea „Foyer européen”, 10-12, rue Heine, 1720 Luxemburg, LUXEMBURG.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39310000 Echipament de restaurare, 39710000 Aparate electrice de uz casnic

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Detalii sunt furnizate în proiectul de contract.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Detalii sunt furnizate în clauzele administrative.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Condiţiile sunt specificate în clauzele administrative.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Condiţiile sunt specificate în clauzele administrative.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Condiţiile sunt specificate în clauzele administrative.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
OIL06-PO-2014-007.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Alte publicări anterioare

Numărul anunțului în JOUE: 2013/S 169-292360 din 31.8.2013

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.3.2014 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17.3.2014 - 15:00

Locul:

Clădirea Jean Monnet, sala A1/040A.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Poate participa 1 persoană din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Clauzele administrative şi documentele suplimentare pot fi descărcate de la următoarea adresă: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=397

Părţile interesate sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate pentru eventuale actualizări şi răspunsuri la întrebări.
De asemenea, pot să adreseze direct orice întrebare pe site-ul menţionat anterior.
Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanţii nu iau cunoştinţă de orice informaţie suplimentară cu privire la această invitaţie la licitaţie publicată pe acest site.
Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Luxemburg, în atenţia: doamnei Inez Jacquemyn
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24.1.2014