Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 38778-2014

Visa förkortad version

05/02/2014    S25    Europeiska kommissionen - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Installation av ett nytt kök i ”Foyer européen”, Luxemburg

2014/S 025-038778

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: Jean Monnet-byggnaden, kontor A1/029
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Att: Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg, enhet OIL.06, sektor 002 – Upphandlingsförfaranden och kontrakt
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=397

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Installation av ett nytt kök i ”Foyer européen”, Luxemburg
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp

NUTS-kod LU

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kontraktet avser tillhandahållande och installation av ett nytt kök i ”Foyer européen”, 10-12, rue Heine, 1720 Luxemburg, LUXEMBURG.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39310000, 39710000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Detaljer ges i kontraktsutkastet.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Detaljer ges i de administrativa klausulerna.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Villkoren anges i de administrativa klausulerna.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Villkoren anges i de administrativa klausulerna.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Villkoren anges i de administrativa klausulerna.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
OIL06-PO-2014-007.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Tidigare offentliggöranden

Meddelandenummer i EUT: 2013/S 169-292360 av den 31.8.2013

IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
11.3.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 17.3.2014 - 15:00

Plats:

Jean Monnet-byggnaden, rum A1/040A.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 person per anbudsgivare får närvara.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

De administrativa klausulerna och kompletterande handlingarna kan laddas ned från följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=397

Berörda parter uppmanas besöka webbsidan regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar och svar på frågor.
De kan även ställa eventuella frågor direkt på ovannämnda webbplats.
Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.
Ingen information i pappersform kommer att ges.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg, att. Inez Jacquemyn
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
E-post: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24.1.2014