Доставки - 39159-2014

Компактен изглед

05/02/2014    S25    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Моторни превозни средства

2014/S 025-039159

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: пл. „Княз Александър I“ № 1
На вниманието на: Ангелина Кръстева - по процедурата; Евгений Попов и Борислав Попов - по предмета на поръчката, +359 291451155
Адрес за електронна поща: krasteva.a@bnbank.org
Телефон: +359 291451480
Факс: +359 291451459

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.bnb.bg

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Друго: Българска народна банка
I.3)Основна дейност
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ"
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Р България

код NUTS BG BULGARIA

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предмет на обществената поръчка е „Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ"
Избраният за изпълнител участник се задължава да:
1. достави 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ.
2. осигурява сервизно обслужване на доставените автомобили по т. 1 в рамките на предложения от него гаранционен срок.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

34100000 Моторни превозни средства, 34110000 Леки автомобили

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за екскортиране на специализиран превоз на пари и ценни товари.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие - 4 000 (четири хиляди) лева или тяхната равностойност в евро, в размер на 2045.17 (две хиляди четиридесет и пет евро и седемнадесет цента) евро. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSD, а ако участникът представя гаранцията за участие в евро, паричната сума следва да бъде преведена по следната сметка: IBAN DE53500700100923349500, SWIFT code DEUTDEFF, Банкова сметка: 10092334950000, Deutsche Bank, Frankfurt. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок на валидност, не по-малко от 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. В банковата гаранция следва да е посочено условието, при което възложителят има право да я задържа до решаване на спора, когато участникът в процедурата за обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител, (чл. 61, ал. 1 от ЗОП). В банковата гаранция следва да са посочени още следните условия, при които възложителят има право да я усвои, а именно ако участникът: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие се задържа или освобождава при условията и сроковете на чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под формата на парична сума, преведена по една от горепосочените банкови сметки или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора, с валидност съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от сумата по чл. 2, ал. 1, изр. 1 от проекта на договор.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Съгласно условията на договора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: - А) В плик № 1 с надпис: „Документи за подбор”, се поставят:1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 2. За юридически лица и ЕТ:Единен идентификационен код (ЕИК) или извлечение от Търговския регистър съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага ЕИК или извлечение от Търговския регистър.За физически лица: копие от документа за самоличност.За чуждестранните лица-съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод.3. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 4.Документ за гаранция за участие;5.Доказателства за икономическото и финансово състояние, посочени в т. III.2.2) от обявлението; 6.Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците посочени в т. III.2.3) от обявлението; 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” – „д”, т. 2 и 3 от ЗОП, подписана от лицата съгласно указанията в образеца;8.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а (частично, по отношение на текста „който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение), т. 3, 4 и 5 от ЗОП, подписана от лицата съгласно указанията в образеца; 9.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП, подписана от лицата, съгласно указанията в образеца;10.Декларация за подизпълнител/и. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и.В случай че, участник предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочва същите, както и дела на тяхното участие.В тези случаи документите и данните по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени и за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът ще използва подизпълнители, в офертата се прилага декларация за тяхното съгласие, подписана от подизпълнителите; 11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Подписва се и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно;12.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 13.Документ, удостоверяващ закупуването на документацията; Б) В плик № 2 с надпис: "Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят следните документи:1.Попълнена и подпечатана оферта съгласно образеца, приложен в закупената документация;2.Участниците представят технически спецификации на предлаганите от тях автомобили. Предлаганите от участника автомобили следва да отговарят на минималните изисквания посочени в Приложение № 1; 3.Валиден ЕО сертификат за съответствие на предлаганите автомобили, издаден от производителя или неговия упълномощен представител за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета; 4. Гаранционни условия на предлаганите автомобили.Продължава в VI.3 „Допълнителна информация“.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: - Баланс и отчет за приходите и разходите за 2010, 2011 и 2012 г.
- Информация съдържаща общия оборот и информация за оборота от доставки , сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (представя се под формата на декларация).
Изисквано минимално/ни ниво/а: - Общ оборот от 1 000 000 лв. общо за 2010, 2011 и 2012 г., в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
o Списък на основните договори за доставка на подобен тип автомобили, изпълнени за последните три години, считано до крайния срок за получаване на офертите , включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение.
o В случай че участникът е:
- производител на предлаганите автомобили, представя презентация на фирмата, от която да е видно, че извършва продажба и сервиз на предлаганите автомобили на територията на Република България;
- официален представител на производителя на предлаганите автомобили представя оторизационно писмо с актуална дата, издадено от производителя, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва продажба и сервиз на произведените от него автомобили на територията на Р България;
- упълномощен да извършва продажба и сервиз от официалния представител на производителя на автомобилите, представя оторизационно писмо с актуална дата, издадено от официалния представител на производителя, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва продажби и сервиз на предлаганите автомобили в Р България. В офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на предлаганите автомобили;
o Участникът представя валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 за продажба и сервизиране, издаден от сертифициран орган с международна акредитация;
o Участникът представя описание на техническите възможности на сервизната база, в която ще се осъществява сервизно обслужване на автомобилите;
o Декларация, че участникът ще спазва през целия срок на гаранционно обслужване предложената от него часова ставка за цената на труда на час;
o Декларация, че участникът ще спазва през целия срок на гаранционно обслужване предложената от него отстъпка от цената на резервните части, материали и консумативи.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
* имат минимум 2 (два) договора, изпълнени за последните три години, считано до крайния срок за получаване на офертите с подобен предмет, без вградено или без полицейско оборудване, за които да са представени и препоръки за добро изпълнение;
* са производители, да са упълномощени от производителя или от официален представител на производителя да извършват продажба и сервиз на автомобилите на територията на Република България.
* са сертифицирани по ISO 9001:2008;
* има сервизна база за обслужване на закупените автомобили на територията на Република България.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Обща цена за изпълнениe на поръчката. Тежест 60

2. Гаранционен срок на автомобилите в години, без оглед на изминати километри.. Тежест 10

3. Часова ставка на труда по време на сервизното обслужване.. Тежест 15

4. Отстъпка в проценти от цената на всички резервни части, материали и консумативи, влагани по автомобилите по време на сервизното им обслужване.. Тежест 15

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 4.3.2014 - 15:30
Платими документи: да
Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане: Документацията може да бъде получена всеки работен ден до 15.30 часа на гише № 54 в паричния салон на БНБ срещу предоставяне на данни на участника - име, адрес, телефон, факс и e-mail. Заплащането на документацията става на гише № 4. Цената на документацията е 6 (шест) лева с вкл. ДДС или 3.07 евро с ДДС.
Документацията може да бъде доставена по пощата при постъпило писмено искане от участник, с приложено платежно нареждане за превод на стойността на документацията (6 лева с ДДС или 3.07 евро). Таксите по превода и транспортните разходи за доставка с куриерска служба са за сметка на участника. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSD, а в евро, паричната сума следва да бъде преведена по следната сметка: IBAN DE53500700100923349500, SWIFT code DEUTDEFF, Deutsche Bank, Frankfurt.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.3.2014 - 15:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.3.2014 - 10:00

Място:

София, пл. „Княз Александър I" №1

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или заверено "Вярно с оригинала" от участника), даващо им възможност да присъстват на заседанието на комисията, на което ще се отворят офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
В) В Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, участниците представят предлаганата си цена в отделен запечатан непрозрачен плик, която се изготвя съгласно образците, приложени в документацията. Подписва се и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а.
Право да подават оферти имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. Пречка за участие в процедурата са наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” – „д”, т. 2 и 3 от ЗОП, чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а (частично, по отношение на текста „който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение), т. 3, 4 и 5 от ЗОП, както и по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП. В офертата липсата на посочените обстоятелства се удостоверява с декларации по образец.
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици).
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31.1.2014