Servicii - 39605-2022

25/01/2022    S17

Luxemburg-Luxemburg: Gestionare și asistență tehnice la locație pentru clădirea EUFO – asistență specifică pentru toate clădirile

2022/S 017-039605

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg (OIL), OIL.03 – General Maintenance and Facility Management
Adresă: Bâtiment Ariane, 400, route d’Esch
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-1443
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-luxembourg_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9256
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9256
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Gestionare și asistență tehnice la locație pentru clădirea EUFO – asistență specifică pentru toate clădirile

Număr de referinţă: OIL/LUX/2021/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este: gestionare și asistență tehnice la locație pentru clădirea EUROFORUM; asistență specifică pentru toate clădirile. Va înlocui contractul OIL/06/PO/2017/045.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— lotul I: gestionare și asistență tehnice la locație (până la 50 de ore de studii) pentru clădirea EUFO;

— lotul II: asistență specifică pentru toate clădirile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/02/2022
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/03/2022
Ora locală: 10:30
Locul:

Ofertele vor fi deschise pe cale electronică la data și la ora indicate în anunțul de participare. Este posibilă participarea la ședința de deschidere, fizic sau prin videoconferință.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3). În cazul indisponibilității sau funcționării defectuoase a mijloacelor electronice de comunicare menționate la secțiunea I.3) în ultimele cinci zile calendaristice care preced termenul-limită de primire indicat la secțiunea IV.2.2), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a amâna această dată și de a publica noul termen-limită la adresa de internet indicată la secțiunea I.3), fără a publica în prealabil o erată la prezentul anunț. Operatorii economici interesați de acest contract sunt invitați să se aboneze la invitația de participare la licitație la adresa indicată la secțiunea I.3), pentru a fi notificați cu privire la publicarea de noi informații sau documente.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată la punctul I.3).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2022