Služby - 39931-2019

28/01/2019    S19    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Vytápění prostor využívající energii z obnovitelných zdrojů podle revidované směrnice o energii z obnovitelných zdrojů

2019/S 019-039931

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Energy
Poštovní adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ENER-TENDER-2018-494@EC.EUROPA.EU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Energie

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vytápění prostor využívající energii z obnovitelných zdrojů podle revidované směrnice o energii z obnovitelných zdrojů

Spisové číslo: ENER/C1/2018-494
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této zakázky je posouzení spotřeby tepla v budovách (na vytápění prostor a sanitární teplé vody), srovnávací přezkum scénářů dekarbonizace vytápění prostřednictvím energie z obnovitelných zdrojů a jiných možností dekarbonizace vytápění, a udělení doporučení na soubor možných cest a možností s cílem poskytnout cesty a možnosti vedoucí k dekarbonizaci vytápění, které lze přizpůsobit různým zeměpisným oblastem Evropy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou provedeny v prostorách poskytovatele služeb. Schůzky mezi poskytovatelem služeb a Komisí se mohou konat v prostorách Komise v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

− stanovit aktuální spotřebu na vytápění prostor v budovách (obytných, využívaných sektorem služeb, průmyslových),

− vytvořit přehled technologií pro vytápění místností a vytápění místností pomocí energie z obnovitelných zdrojů,

− stanovit náklady na vytápění fosilními palivy (vytápěcí technologie, které v současnosti tvoří hlavní směr), na technologie vytápění prostor energií z obnovitelných zdrojů, e-palivy a vodíkem a energií zajišťovanou pomocí LCOH; náklady životního cyklu budov a účinnost primární energie,

− popsat odvětví vytápění prostor v jednotlivých členských státech EU a poskytnout srovnávací přehled odvětví vytápění prostor v EU,

− stanovit základní linii (sérii dat) pro modelování dodávky tepla, která poslouží jako základ pro srovnávací analýzu vytápění prostor a možností jeho dodávky (základní linie),

− vytvořit scénáře dekarbonizovaného vytápění prostor prostřednictvím obnovitelných zdrojů vytápění (geotermální, solární tepelné energie, energie biomasy, okolní energie), stanovení nákladů na ně, investičních potřeb, spotřeby primární energie a jejich přínosu ve smyslu snížení uhlíkové stopy a úspory energie; stanovit nákladově efektivní rovnováhu mezi tepelnou izolací a dodávkou vytápění s využitím obnovitelných zdrojů,

− vytvořit scénáře dekarbonizované dodávky tepla prostřednictvím e-paliv (plynných a kapalných), vodíku, elektrifikace, stanovení nákladů na ně, investičních potřeb, spotřeby primární energie a jejich přínosu ve smyslu snížení uhlíkové stopy a úspory energie,

− vytvořit scénáře možností pro dekarbonizované vytápění s využitím dálkového vytápění jakožto nástroje umožňujícího dodávku energie z obnovitelných zdrojů a jiných možností dodávky dekarbonizovaného tepla pro vytápění (odpadního tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů), stanovit náklady na ně, investiční potřeby (na infrastrukturu i generování), spotřebu primární i finální energie a jejich přínos ve smyslu snížení uhlíkové stopy a úspory energie,

− srovnat jednotlivé scénáře obsahující možnosti dodávky tepla z obnovitelných zdrojů se základní linií a s alternativními scénáři pro dekarbonizované dodávky tepla v budovách, včetně posílené izolace, e-paliv (plynných a kapalných), vodíku, elektrifikace; srovnat scénáře zahrnující rozšíření dálkového vytápění se základní linií a se scénáři dekarbonizovaného tepla (z obnovitelných zdrojů i jiného), které ponechávají rozsah dálkového vytápění ve vztahu k základní linii nezměněný,

− vymezit podmínky proveditelnosti ve vztahu k rozmístění rozvodů tepla z obnovitelných zdrojů a dekarbonizovaného tepla v budovách s přihlédnutím ke změnám ve stávajícím vytápěcím vybavení (technickém zařízení budov pro vytápění), změnám v obvodovém plášti budov, změnám ohledně dodavatelských řetězců dekarbonizovaných paliv / zdrojů; ve vztahu k energetickým infrastrukturám (elektřině, plynu, alternativním palivům, dálkovému vytápění) a podpora regulačního rámce ve vztahu k dodavatelskému řetězci vytápěcích paliv / zdrojů energie, stavebních nařízení, dodavatelského řetězce zaměřeného na vybavení (městského/obecního), prostorového plánování a jiných městských / obecních nařízení,

− vymezit regulatorní podmínky jednotlivých energetických společenství na teplo z obnovitelných zdrojů,

− organizovat konzultační pracovní setkání zúčastněných stran,

− prezentovat práci, předměty plnění a výsledky na společných setkáních, rovněž s členskými státy, a na fórech pro spolupráci ohledně energie z obnovitelných zdrojů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 20
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pracovní program Horizont 2020 pro období let 2018-2020

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/04/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/04/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči se mohou otevírání zúčastnit, ale nesmí být zastoupeni více než 1 osobou. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a vydá rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky. Ceny uváděné v nabídkách nebudou sdělovány.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Do 2 měsíců ode dne, kdy oznamovací dopis informuje uchazeče o výsledcích výběrového řízení nebo, v jiném případě, od data, ve kterém byl o oznámení informován. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv ani na odročení této lhůty ani na započetí lhůty nové.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/01/2019