Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 39931-2019

28/01/2019    S19    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Uusiutuviin energialähteisiin perustuva rakennusten tilojen lämmitys tarkistetun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin puitteissa

2019/S 019-039931

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Energy
Postiosoite: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ENER-TENDER-2018-494@EC.EUROPA.EU

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: energia

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Uusiutuviin energialähteisiin perustuva rakennusten tilojen lämmitys tarkistetun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin puitteissa

Viitenumero: ENER/C1/2018-494
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen kohteena on rakennusten lämmönkulutuksen arviointi (tilojen lämmitys ja kuuman käyttöveden tuotanto), uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien hiilidioksidipäästöjen vähentämismallien ja muiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisvaihtoehtojen vertailu sekä suositukset keinoiksi ja vaihtoehdoiksi, joilla voitaisiin luoda eri Euroopan maiden maantieteeseen mukautettuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja ja vaihtoehtoja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa. Komission ja sopimusosapuolen väliset kokoukset pidetään komission toimitiloissa Brysselissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— kiinteistöjen tilojen lämmittämiseen nyt käytetyn lämmityksen kartoitus (asuin-, palvelualojen, teollisuuskiinteistöt),

— katsaus tilojen perinteisiin ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviin lämmitysteknologioihin,

— LCOH-menetelmällä (levelized cost of energy) lasketut tuotantokustannukset, elinkaarikustannukset ja primäärienergiatehokkuuden kattava kartoitus niistä kustannuksista, joita lämmittäminen fossiilisilla polttoaineilla (nykyisillä yleisimmin käytössä olevilla fossiilisilla lämmitysteknologioilla), uusiutuvilla tilojen lämmitysteknologioilla, hiilineutraaleilla e-polttoaineilla ja vedyllä (H2) sekä sähköllä aiheuttaa,

— yksittäisten EU:n jäsenmaiden tilojen lämmitysalan kuvaus sekä vertailevan koosteen tuottaminen EU:n rakennusten tilojen lämmitysalasta,

— pohjaselvityksen (tietokeräelmän) laatiminen lämmönlähteiden mallintamiseksi, jonka tarkoitus on toimia tilojen lämmityksen ja sen lämmönlähdevaihtoehtojen vertailevan analysoinnin perustana,

— uusiutuvien energianlähteiden (maalämpö, aurinkolämpö, biomassa, ympäröivä energia) avulla aikaansaatavien hiilidioksidipäästöjen vähentämisen mallivaihtojen esittäminen niihin liittyvine kustannuksineen, investointitarpeineen, primäärienergian käytön osuuksineen sekä etuineen vähennettäessä kasvihuonekaasupäästöjä ja säästettäessä energiaa, kustannustehokkaan tasapainon löytäminen lämpöeristämisen ja uudistuvien energianlähteiden välillä,

— mallivaihtoehtojen esittäminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi valitsemalla lämmönlähteeksi (kaasumaisia tai nestemäisiä) hiilineutraaleja e-polttoaineita, H2-vedyn tai sähköistämisen ja sen kertominen, mitkä ovat niiden kustannukset, investointitarpeet, primäärienergian käyttötaso sekä edut vähennettäessä kasvihuonekaasupäästöjä ja säästettäessä energiaa,

— mallivaihtoehdot hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi lämmöntuotannossa kaukolämmön ja muiden vähähiilisten lämmönlähdevaihtojen (hukkalämpö ja uusiutuva sähkö) toimiessa uusiutuvien energianlähteiden välineellistäjänä sekä sen kertominen, mitkä ovat niiden (infrastruktuuriinkin liittyvät) kustannukset, (infrastruktuuriin ja tuottamiseen liittyvät) investointitarpeet, primäärienergian ja lopullisen muuntoenergian käyttötaso sekä niiden edut vähennettäessä kasvihuonekaasupäästöjä ja säästettäessä energiaa,

— uusiutuvien lämmönlähdevaihtoehtomallien vertailu pohjaselvityksen tietojen ja vaihtoehtoisten kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähentävien lämmöntuotantomallien kanssa mukaan luettuna lisäeristys, (kaasumaiset tai nestemäiset) hiilineutraalit e-polttoaineet, H2-vety tai sähköistäminen, kaukolämmön laajennushankemallien vertailu pohjaselvityksen tietojen ja sellaisten (uusiutuvien ja muiden) vähähiilisten mallien kanssa, jotka jättäisivät kaukolämmön osuuden muuttumattomaksi verrattuna perusselvitykseen,

— uusiutuvien ja vähähiilisten kiinteistöjen lämmönlähteiden käyttöönoton toteutettavuusehtojen määrittely, johon kuuluu lämmityslaitteistomuutokset (rakennusten tekniset lämpöjärjestelmät), muutokset rakennusten runkorakenteissa, muutokset vähähiilisten polttoaineiden/lämmönlähteiden toimitusketjuissa, energiaan liittyvät infrastruktuurit (sähkö, kaasu, vaihtoehtoiset polttoaineet, kaukolämpö) sekä sääntelykehyksen helpotukset, jotka liittyvät polttoaineiden/energianlähteiden toimitusketjuihin ja rakennusmääräyksiin, laitteistojen toimitusketjut, (kaupunkien/kuntien) kaavoitusasiat ja muut kaupunkien/kuntien säännökset,

— uusiutuvan lämmön energiayhteisöjen sääntelyehtojen määrittely,

— sidosryhmien konsultointityöpajojen järjestäminen,

— työn, siltä edellytettyjen saavutusten ja tulosten esittäminen kokouksissa – myös jäsenvaltioissa sekä alueellisilla uusiutuvan energiayhteistyön foorumeilla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 20
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Horisontti 2020 -ohjelma, vuosien 2018–2020 työohjelma

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/04/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/04/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajat voivat osallistua kokoukseen, mutta kutakin voi edustaa ainoastaan 1 henkilö. Avaustilaisuuden lopussa avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet sekä kunkin vastaanotetun tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Saaduissa tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 3881-72313
Faksi: +33 3881-79062

Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Nidergerünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/01/2019