Služby - 39931-2019

28/01/2019    S19    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Vykurovanie priestorov z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej energii

2019/S 019-039931

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy
Poštová adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ENER-TENDER-2018-494@EC.EUROPA.EU

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4225
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: energetika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vykurovanie priestorov z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej energii

Referenčné číslo: ENER/C1/2018-494
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je posúdenie spotreby tepla v budovách (vykurovanie a zásobovanie teplou vodou), porovnávacie preskúmanie scenárov dekarbonizácie vykurovania prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie a iných možností a odporučenie súboru postupov a možností s cieľom poskytnúť prispôsobiteľné spôsoby a možnosti dekarbonizácie vykurovania pre jednotlivé geografické oblasti Európy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch uchádzača. Stretnutia medzi Komisiou a dodávateľom sa budú konať v priestoroch Komisie v Bruseli.

II.2.4)Opis obstarávania:

– stanovenie aktuálnej spotreby na vykurovanie priestorov v budovách (obytné, terciárne, priemyselné),

– prehľad technológií vykurovania priestorov a obnoviteľných zdrojov tepla,

– stanovenie nákladov na vykurovanie pomocou fosílnych palív (súčasné bežné technológie fosílneho vykurovania), obnoviteľných technológií vykurovania priestorov, e-palív, H2 a elektrickej energie pokrývajúcich náklady na vykurovanie, životný cyklus a primárnu energetickú účinnosť,

– popis odvetvia vykurovania priestorov v jednotlivých členských štátoch EÚ a poskytnutie porovnávacieho zhrnutia odvetvia vykurovania priestorov v EÚ,

– stanovenie východiskového stavu (séria údajov) na modelovanie dodávok tepla ako základu pre komparatívnu analýzu vykurovania a možností zásobovania teplom (východisko),

– modelové scenáre dekarbonizácie vykurovania priestorov prostredníctvom obnoviteľných zdrojov tepla (geotermálna energia, solárne teplo, biomasa, okolitá energia), stanovenie nákladov, potreby investície, využitie primárnej energie a prínos z hľadiska zníženia emisií skleníkových plynov a úspory energie; vytvorenie nákladovo efektívnej rovnováhy medzi tepelnou izoláciou a dodávkami z obnoviteľných zdrojov,

– modelové scenáre dekarbonizácie dodávky tepla prostredníctvom e-palív (plynné a kvapalné), H2 a elektrifikácie, stanovenie nákladov, potreby investície, využitie primárnej energie a prínos z hľadiska zníženia emisií skleníkových plynov a úspory energie,

– modelové scenáre možností dekarbonizácie vykurovania prostredníctvom diaľkového vykurovania ako nástroja, ktorý umožňuje dodávku obnoviteľných zdrojov energie a ďalšie spôsoby dekarbonizovaného vykurovania (odpadové teplo a elektrická energia z obnoviteľných zdrojov), stanovenie nákladov vrátane nákladov na infraštruktúru, investičné potreby (v oblasti infraštruktúry a výroby), primárne a konečné využitie energie a prínos z hľadiska zníženia emisií skleníkových plynov a úspory energie,

– porovnanie scenárov možnosti obnoviteľných zdrojov dodávky tepla s východiskovými hodnotami a s alternatívnymi scenármi dekarbonizácie dodávky tepla do budov vrátane zvýšenia izolácie, elektronických palív (plynných a kvapalných), H2, elektrifikácie; porovnanie scenárov rozšírenia diaľkového vykurovania so základnými scenárami a scenármi dekarbonizácie vykurovania (obnoviteľné a iné), ktoré v porovnaní s východiskovým stavom ponechajú podiel na diaľkovom vykurovaní nezmenený,

– určenie podmienok realizácie pri zavádzaní obnoviteľného a dekarbonizovaného vykurovania v budovách, ktoré budú pokrývať zmeny vykurovacích zariadení (technické systémy budov na vykurovanie), zmeny plášťov budov, zmeny dodávateľských reťazcov bez emisií uhlíka/zdrojov, energetickej infraštruktúry (elektrina, plyn, alternatívne palivá, diaľkové vykurovanie), uľahčenie regulačného rámca týkajúceho sa dodávateľského reťazca vykurovacích palív/energetických zdrojov, stavebné predpisy, dodávateľský reťazec vybavenia (mestský/obecný), územné plánovanie a ďalšie nariadenia miest/obcí,

– určenie regulačných podmienok pre energetické spoločenstvá týkajúcich sa obnoviteľného spôsobu vykurovania,

– organizácia pracovných seminárov so zainteresovanými stranami,

– prezentácia práce, výstupov a výsledkov na stretnutiach, a to aj s členskými štátmi a fórami pre regionálnu spoluprácu v oblasti obnoviteľnej energie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 20
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pracovný program Horizont 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/04/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/04/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači sa môžu zúčastniť stretnutia alebo ich môže zastúpiť najviac 1 osoba. Predseda výboru na otváranie ponúk uvedie na konci stretnutia mená uchádzačov a rozhodnutie týkajúce sa prípustnosti každej prijatej ponuky. Ceny uvedené v ponukách nebudú oznámené.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od oznámenia výsledkov súťažného konania alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď bol o tom navrhovateľ informovaný. Sťažnosť podaná európskemu ombudsmanovi nemôže narušiť konečný termín, ani umožniť ustanovenie nového konečného termínu.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/01/2019