Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 39954-2019

28/01/2019    S19

Magyarország-Eger: Építési munkák

2019/S 019-039954

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27404384
Postai cím: Stadion 8.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Zoltán
E-mail: info@jogilag.hu
Telefon: +36 17838364
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://egerse.com/
A felhasználói oldal címe: http://www.jogilag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170892018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170892018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentmarjay Tibor Stadion Rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR001170892018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés Szentmarjay Tibor Stadion Rekonstrukciója - tervezés és kivitelezés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Stadion utca 8. szám hrsz.: 6642/10

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási Szerződés Szentmarjay Tibor Stadion Rekonstrukciója - tervezés és kivitelezés

A műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

Főbb mennyiségek:

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6642/10 hrsz-ú, természetben 3300 Eger, Stadion u. 8. szám alatti Szentmarjay Városi Stadion focipályája és azt azt körülvevő atlétikai pálya nemrégiben teljes mértékben megújult. A tulajdonos a jelenlegi stadiont szeretné korszerűsíteni, cél az NBII-es színvonalú mérkőzések rendezésének lehetősége. Ennek megfelelően egy új fejépület és a lelátók újjáépítésének, valamint a lefedésének megvalósítását tűzte ki célul.

Főbb mennyiségek:

Lelátó 3012 férőhellyel, parkoló 222 db, Öltözők 60 főre, valamint orvosi, illetve dopping ellenőrző helység, VIP termek, büfék, jegypénztára, wc-k kialakítása.

Meglévő lelátó bontása 1035 m3, új stadion lelátó fedés 2000 m2 területen, belső út építése (hazai szektor 640 m2, vendég szektor 310 m2), acélszerkezetes tető közel 2200 m2-en

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott referencia tartalmaz-e a sportlétesítmény lelátójának lefedésre vonatkozó részfeladatot legalább 2000 m2 felületen és a lefedés tartószerkez / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.Az M.3.1. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott MV-É szakember rendelkezik-e sportlétesítményhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői tapasztalattal (0-36 hónap között) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.Az M3.3. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -szakember a sportlétesítmények körében rendelkezik-e sportfelhaszná / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 55
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 27/02/2019
Befejezés: 30/05/2019
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

AK rögzíti, hogy a 2019.05.30. napi határidő csak a TSZ-hez kapcsolódó Korm. hat. mód. esetén lehetséges.

AK rögzíti, hogy a 2019.02.27. napi időpont a közbesz. eljárás lefolyt. időfüggvénye.

AK rögzíti, hogy a 2019.05.30. napi ip. a sikeres és hiánytalan átadás-átvétel lezárásának ip-ja, amely ip. a TSZre tek. fix és nem vált

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlatkérő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevők (közös AT-k mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján, a II. fejezetben foglaltakra tekintettel (4-7.§) az EKR rendszerben (424/2017. (XII: 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban EKRR) kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szer. teszi meg.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.

Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi. Az alkalmazandó szabályokról, az EEKD használatáról és kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek. Az EKR rendelet vonatkozó szabályai szintén alkalmazandóak. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerinti felhívására:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:

● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik

● pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állítás.

Ajánlatkérő sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg a P1) feltételnek.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző teljes árbevételéről.

P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző három év közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő:

P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.

P2) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (a 3 év alatt összesen) nem rendelkezik legalább 2 milliárd forint teljes árbevétellel.

P3) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik (a 3 év alatt összesen) legalább 100 000 000 Ft sportlétesítmény építése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója szerinti árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerinti felhívására:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § alapján.

A nyilatkozatban és/vagy igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 23.§-ára.

M/2/1. A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az ISO tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedések leírásával.

M/2/2. A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a környezetvédelmi intézkedések leírásával.

M/3. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]); - amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban

M.1. legalább 1 db, egy szerződésben megvalósult sportlétesítmény fejlesztésére vagy rekonstrukciójára vagy felújítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) referenciával, amely referencia magában foglalta meglévő lelátó bontását legalább 350 m3 mennyiségben, továbbá tartalmaz előregyártott vasbeton elemekből gyártott legalább 1 700 fős fedett lelátó építését, valamint a referencia magában kiszolgáló helyiségek építését, épületgépészeti és épületvillamossági munkákkal, valamint legalább 3 500 m2 út és parkoló építését és 120 lux pályavilágítás kialakítását

M/2/11. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO9001, MSZ 28001, MSZ EN ISO 50001, ISO 27001 tanúsítványokkal az alábbi területek mindegyikére vonatkozóan:

— magas- és mélyépítés,

— közmű csatornaépítés,

— sportpályák építése

— közvilágítás kivitelezése és sportpályák világításának kivitelezése.

M2/2 Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 14001, tanúsítvánnyal az alábbi területek mindegyikére vonatkozóan:

— magas- és mélyépítés,

— közmű csatornaépítés,

— sportpályák építése

— közvilágítás kivitelezése és sportpályák világításának kivitelezése.

Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 24. §-ára.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M.2. alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M.3.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal

M.3.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal

M.3.3. legalább 1 fő építészeti-műszaki tervező szakemberrel, aki a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepel és sportlétesítmény tervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fentiekben megajánlott szakemberek között átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakértő nem ajánlható meg kettő vagy több alkalmassági követelmény teljesítésére.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) meghat. szerint történik.

Az ajánlattevő havi számla benyújtására jogosult a szerződéstervezet alapján.

Felek rögzítik, hogy tartalékkeret nincs. Ajánlatkérő előleget biztosít, a szerződésben foglaltak alapján.

A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %)

Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/03/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/03/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), 4 valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. 1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással (HP) az ajánlattevő (AT) az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP, ajánlatkérő (AK) újabb HPt nem rendel el.

2. A szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelési módszer: 1. részszempont fordított arányosítás, 2. részszempont egyenes arányosítás, 3-5. részszempontok pontozás. A módszert ismertetése a dok-ban foglaltak szerint történik. A nettó ajánlati árnak a tervezésért járó ellenértéket is tartalmaznia kell. A tervezés ellenértékét az ajánlatban külön meg kell adni.

3. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

4. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hajdú Zoltán, (lajstromszám: 00363)

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).

6. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

7. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 250 000 000,- HUF/év és legalább 100 000 000,- HUF/káresemény összeg.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tervezési szolgáltatás tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 50 000 000 Ft/ év és 10 000 000 HUF/ káresemény.

8. Felek rögzítik, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dokumentációban meghatározottak szerint.

9. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30) Kormányrendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határoz meg.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőségi- igazolási tervet készített.

16. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2019