Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 40105-2020

27/01/2020    S18

България-София: Услуги, свързани с обучение на персонала

2020/S 018-040105

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://e-gov.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Организиране и провеждане на обучение на администратори за управление на технологичната платформа на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) и (продължава в II.1.4)

II.1.2)Основен CPV код
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка: „Организиране и провеждане на обучение на администратори за управление на технологичната платформа на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) и изграждането и администрирането на федерирани портали към нея“.

Изпълнителят следва да организира и проведе обучение за 10 обучаеми за работа с разработената последна версия на технологичната платформа, която е конфигурирана за целите на ЕПДЕАУ и федерираните портали на базата на IBM WebSphere компоненти, по следната програма:

— Administering IBM Web Content Manager — 2 дни,

— Developing Websites Using IBM Web Content Manager — 5 дни,

— провеждане на 3-дневни практически занятия непосредствено след провеждане на двете обучения по прилагане на придобитите знания от курсовете върху обща платформа на базата на IBM WebSphere компоненти, разработена и конфигурирана за целите на ЕПДЕАУ и федерирани портали.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да организира и проведе обучение за 10 обучаеми за работа с разработената последна версия на технологичната платформа, която е конфигурирана за целите на ЕПДЕАУ и федерираните портали на базата на IBM WebSphere компоненти, по следната програма:

— Administering IBM Web Content Manager — 2 дни,

— Developing Websites Using IBM Web Content Manager — 5 дни,

— провеждане на 3-дневни практически занятия непосредствено след провеждане на двете обучения по прилагане на придобитите знания от курсовете върху обща платформа на базата на IBM WebSphere компоненти, разработена и конфигурирана за целите на ЕПДЕАУ и федерирани портали.

Обучението следва да се проведе в осигурена от изпълнителя зала и с учебни материали по официалната програма на IBM за цитираните по-горе обучения.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Условията, при които гаранцията за изпълнение се предоставя, задържа и освобождава, са подробно описани в проекта на договор към документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 211-516879
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 8
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ай Би Ес-България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131086564
Пощенски адрес: ж.к. „Дианабад“, „Св. Пимен Зографски“ № 4, сграда 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1172
Държава: България
Електронна поща: sales@ibs.bg
Телефон: +359 29615455
Факс: +359 29615455
Интернет адрес: www.ibs.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2020