Dienstleistungen - 40305-2020

Submission deadline has been amended by:  65316-2020
27/01/2020    S18

Polen-Warschau: Spezialausbildung

2020/S 018-040305

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Postanschrift: ul. Świętokrzyska 12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-916
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Orłowska, Beata Szymanowska – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
E-Mail: wzp@mf.gov.pl
Telefon: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/finanse
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-pzp
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-pzp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mf.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szkolenia dla kadr KAS z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania w ramach projektu ze środków FBW

Referenznummer der Bekanntmachung: C/841/19/DOS/B/176-2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80510000 Spezialausbildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka specjalistycznego: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego, na różnych poziomach zaawansowania (z naciskiem na konwersacje), wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną, dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić noclegi dla uczestników szkoleń w pokojach maksymalnie 2 lub 3-osobowych z własną łazienką, w obiekcie o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym lub równoważnym, od dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia (dla szkoleń 5-dniowych będzie to 5 noclegów) do ostatniego dnia trwania szkolenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 945 785.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Na terenie Polski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka specjalistycznego: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego, na różnych poziomach zaawansowania (z naciskiem na konwersacje), wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną, dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić noclegi dla uczestników szkoleń w pokojach maksymalnie 2 lub 3-osobowych z własną łazienką, w obiekcie o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym lub równoważnym, od dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia (dla szkoleń 5 dniowych będzie to 5 noclegów) do ostatniego dnia trwania szkolenia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres szkoleń i sposób jego realizacji, zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik G do SIWZ.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Ende: 10/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PL/2018/PR/0064.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 10.12.2020 r.

2. Dodatkowe kody: 55100000-1 – Usługi hotelarskie, 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres szkoleń i sposób jego realizacji, zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik G do SIWZ.

Opis warunków zamówienia zawiera rozdział VIII SIWZ.

Kryteria oceny ofert zawiera rozdział XXII SIWZ.

Wzór umowy stanowi Załącznik G do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
Angaben zu nationalen Verfahren sind erhältlich unter: https://uzp.gov.pl
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

1. Szczegółowe informacje o zamówieniu zawarte są w dokumentach zamówienia, które oprócz ogłoszenia o zamówieniu stanowi również SIWZ wraz z załącznikami.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 PLN. Informacje w rozdz. XV SIWZ

3. Zamawiający stosuje procedurę odwróconą, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 10/02/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta mu być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi zostać złożona zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem internetowym: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin, sposób złożenia oferty jest opisany w instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem internetowym:

https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=mf&USER_MENU_HOVER=publicFilesList (skrót: https://tinyurl.com/ybj2367h).

W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik A do SIWZ, i zamieszczenie formularza na początku oferty lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu informacji na początku oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/01/2020