Dostawy - 40369-2020

Submission deadline has been amended by:  182944-2020
27/01/2020    S18

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia komputerowe

2020/S 018-040369

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Toruńska 103
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Mikołajczyk/Marcin Rutkowski
E-mail: przemyslaw.mikolajczyk@mwik.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525860985 / 525860983
Faks: +48 525860583

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap I.

Numer referencyjny: ZP-001/D/RZ/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1.Część 1 zamówienia, obejmuje:

1)dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (stacji graficznych, stacji roboczych, monitorów, tabletów);

2)dostawę fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej (plotera);

2.Część 2 zamówienia, obejmuje:

1)dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzenia do monitorowania szumu i wycieku wody;

2)dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzenia mobilnego do pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej;

3.Część 3 zamówienia, obejmuje:

1)dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu wodociągowego oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

2)dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

3)szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania CAD;

4.Część 4 zamówienia, obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń do lokalizacji armatury przy pomocy systemu GPS wraz z akcesoriami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap I.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
42962300 Graficzne stacje robocze
30214000 Stacje robocze
30213200 Komputer tablet
30231300 Monitory ekranowe
30232140 Plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego składającego się z: 8 stacji graficznych, 8 stacji roboczych, 24 monitorów, 37 tabletów;

2) dostawę fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej (plotera) -1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej (dalej OPZ-ST1), stanowiącym załączniki nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa UPZP (tzw. procedura odwrócona), tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczenie kryterium „Cena”, w pkt. II.2.5) ogłoszenia: 100 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap I.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34971000 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego 1 zestawu urządzenia do monitorowania szumu i wycieku wody (zestaw urządzenia do akustycznego monitorowania sieci wodociągowych);

2) dostawę fabrycznie nowego 1 zestawu urządzenia mobilnego do pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej (z hydrantowym rejestratorem ciśnienia z wewnętrznym manometrem, do bezpośredniego montażu na hydrantach).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej (dalej OPZ-ST2), stanowiącym załączniki nr 5b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa UPZP (tzw. procedura odwrócona), tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Znaczenie kryterium „Cena”, w pkt. II.2.5) ogłoszenia: 100 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap I.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48100000 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu wodociągowego - 4 licencje oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

2) dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu kanalizacji sanitarnej - 4 licencje oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

3) szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania CAD stanowiącego własność Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej (dalej OPZ-ST3), stanowiącym załączniki nr 5c do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa UPZP (tzw. procedura odwrócona), tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Znaczenie kryterium „Cena”, w pkt. II.2.5) ogłoszenia: 100 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap I.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34971000 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 zamówienia, obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń do lokalizacji armatury przy pomocy systemu GPS wraz z akcesoriami – 4 zestawy składające się z kontrolera, oprogramowania i wyposażenia dodatkowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej (dalej OPZ-ST4), stanowiącym załączniki nr 5d do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa UPZP (tzw. procedura odwrócona), tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Znaczenie kryterium „Cena”, w pkt. II.2.5) ogłoszenia: 100 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (UPZP), z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 UPZP) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) UPZP,

— Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (Zamawiający nie określa warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej).

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) ustanowionego Rozp. Wyk. Kom (UE) 2016/7 z 5.01.2016 r. JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów wraz z ofertą składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujących dokumentów:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 14 (z wyłączeniem przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i 21 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP;

e. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, wówczas składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej w pkt 2.

Cd. w pkt III.1.2) ogłoszenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. do pkt. III.1.1) ogłoszenia.

A.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1. Sekcji III.1.1) w pkt. 2a. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 14 (z wyłączeniem przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i 21 UPZP;

2. Sekcji III.1.1) w pkt. 2b.- 2d. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

B. Dokumenty, o których mowa w pkt A.1 i A.2. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt A.2.1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

C. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.1 i A.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt B. stosuje się.

D. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2a., składa dokument, o którym mowa w pkt A.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i 21 UPZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt B. zdanie pierwsze stosuje się.

E. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 UPZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie doświadczenie Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) wykonał (lub wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) dla Części 1 – dwa zamówienia (umowy) polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości każdego zamówienia (umowy) co najmniej 100.000,00 PLN (bez podatku VAT);

b) dla Części 2 - dwa zamówienia (umowy) polegające na dostawie zestawu urządzenia do monitorowania szumu i wycieku wody o wartości każdego zamówienia (umowy) co najmniej 50.000,00 PLN (bez podatku VAT). Zestaw urządzenia do monitorowania szumu i wycieku wody winien składać się co najmniej z jednostki centralnej, loggerów (rejestratorów) i oprogramowania na PC;

c) dla Części 3 – jedno zamówienie (umowę) polegające na dostawie oprogramowania do projektowania lub modelowania sieci infrastruktury przemysłowej (wodociągowej lub kanalizacyjnej lub ciepłowniczej lub gazowniczej) wraz z udzieleniem licencji, o wartości co najmniej 100.000,00 PLN (bez podatku VAT);

d) dla Części 4 - dwa zamówienia (umowy) polegające na dostawie zestawu urządzenia do lokalizacji armatury przy pomocy systemu GPS o wartości każdego zamówienia (umowy) co najmniej 20.000,00 PLN (bez podatku VAT). Zestaw urządzenia do lokalizacji armatury przy pomocy systemu GPS winien składać się co najmniej z kontrolera odbiornika, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego.

W przypadku zamówienia (umowy) nadal wykonywanego/realizowanego (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych), pod uwagę brana będzie tylko wartość i zakres wykonanej/zrealizowanej części zamówienia (umowy) do upływu terminu składania ofert.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

— Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie, sporządzony według odpowiedniego dla każdej części zamówienia wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 UPZP) i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) UPZP.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Cd. z pkt III.1.6) ogłoszenia:

Wadium w formie gwarancji (poręczenia) musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Musi mieć ono taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. Dokument gwarancji (poręczenia) powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego a ponadto z treści gwarancji nie może wynikać, że wypłata z tytułu gwarancji jest uzależniona od akceptacji roszczenia Zamawiającego. Dokument wadium w postaci dokumentu elektronicznego (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.

Wadium w formie pieniężnej oraz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego nr 39 1240 3493 1111 0010 6371 1311 z adnotacją: „WADIUM – Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap I”- Część __ zamówienia (wskazać numer część zamówienia, na którą składana jest oferta, tj. 1, 2, 3, 4).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Wysokość wymaganego przez Zamawiającego wadium wynosi łącznie na wszystkie części zamówienia: 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym:

— Część 1 - 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

— Część 2 - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),

— Część 3 - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

— Część 4 - 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla danej części zamówienia.

Cd. w pkt. III.1.4) ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dot. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamieszczono w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określone we wzorach umów dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 UPZP, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umów poszczególnych części zamówienia zawarte są we wzorach poszczególnych umów stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ.

Zamiany postanowień zawartych dla poszczególnych części zamówienia umów, w stosunku do treści ofert, na podstawie których dokonano wyboru wykonawców dla poszczególnych części, określono we wzorach poszczególnych umów stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o., 85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103, sala 101

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert poprzez ich odszyfrowanie nastąpi za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1)W Części 1 zamówienia dla przedmiotu zamówienia określonego w OPZ-ST1 dla części 1 zamówienia (Załącznik 5a do SIWZ):

a)Specyfikację Techniczną (dalej ST) oferowanego przedmiotu zamówienia dla części 1, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ oraz dokumentami:

— wydruk ze strony http://www.passmark.com/products/pt.htm z wynikiem testu zaoferowanego procesora w stacjach graficznych,

— wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z wynikiem testu zaoferowanej karty graficznej w stacjach graficznych,

— wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net z wynikiem testu zaoferowanego procesora w stacjach roboczych,

— wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z wynikiem testu zaoferowanej karty graficznej w stacjach roboczych.

2)W Części 2 zamówienia dla przedmiotu zamówienia określonego w OPZ-ST2 dla części 2 zamówienia (Załącznik 5b do SIWZ):

— ST oferowanego przedmiotu zamówienia dla części 2, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ.

3)W Części 3 zamówienia dla przedmiotu zamówienia określonego w OPZ-ST3 dla części 3 zamówienia (Załącznik 5c do SIWZ):

— ST oferowanego przedmiotu zamówienia dla części 3, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ.

4)W Części 4 zamówienia dla przedmiotu zamówienia określonego w OPZ-ST4 dla 4 części zamówienia (Załącznik 5d do SIWZ):

— ST oferowanego przedmiotu zamówienia dla części 4, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7d do SIWZ.

Zgodnie z dyspozycją art.30 ust. 5 UPZP na wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne ciąży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania równoważności określone przez Zamawiającego w OPZ-ST, stanowiących załączniki nr 5a-5d do SIWZ.

2.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017r. poz.1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016r. poz.1126 z poźn. zm.),a w odniesieniu do JEDZ – również wymagania określone w UPZP oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016).

3.Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

4.Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą (w tym stosowne pełnomocnictwa lub odpisy z właściwego rejestru).

5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2017r. poz.570 oraz z 2018r. poz.1000,1544 i 1669). W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6.Wykonawca składa wymagane oświadczenia i dokumenty zgodnie z odpowiednimi wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 UPZP zdanie drugie - 10 dni.

2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 UPZP - 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wszelkie kwestie dotyczące Odwołania zostały uregulowane w Rozdziale 2 Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień, w szczególności w art.180-198.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2020