Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 40485-2021

27/01/2021    S18

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 018-040485

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: mol@biofos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147989331.aspx
Internetadresse for køberprofilen: www.biofos.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147989331.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147989331.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsforsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalentreprise etablering af bundbeluftning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en totalentreprise omfattende detailprojektering, levering, indbygning og idriftsættelse af nye bundbeluftningsanlæg i de eksisterende tanke på Renseanlæg Lynetten og Renseanlægget Damhusåen. Totalentreprisen omfatter desuden renovering af betontanke i forbindelse med indbygningen, samt 5 års totalservice på anlæggene efter afleveringen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/147989331.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
45252127 Bygge-anlægsarbejde: spildevandsbehandlingsanlæg
45259100 Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører en totalentreprise omfattende detailprojektering, levering, indbygning og idriftsættelse af nye bundbeluftningsanlæg i de eksisterende tanke på Renseanlæg Lynetten og Renseanlægget Damhusåen. Totalentreprisen omfatter desuden renovering af betontanke i forbindelse med indbygningen, samt 5 års totalservice på anlæggene efter afleveringen. Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i bilagsmappe 3, kravspecifikationer, jf. dokument- og tegningsfortegnelsen.

Der vil blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør.

Kontrakten opdeles ikke i delaftaler, da dette på grund af opgavens kompleksitet vurderes at medføre væsentlige ulemper på grund af det øgede antal grænseflader og den deraf følgende risiko for uklarheder vedrørende ansvaret for den samlede funktion af anlægget. Et udbud som samlet kontrakt vil endvidere kunne sikre ensartet opbygning og bestykning af beluftningssystemet på de 2 renseanlæg, hvilket giver mulighed for driftsmæssige besparelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vedligeholdelsesvenlighed / Vægtning: 20 %
Omkostningskriterium - Navn: Omkostninger / Vægtning: 80 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 108
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de ansøgere, der ikke skal udelukkes på grund af personlige eller retlige forhold, og som opfylder mindstekravene til økonomisk og teknisk egnethed, vil ordregiver vælge de 3-5 ansøgere, som samlet set vurderes at have de mest relevante tekniske og faglige erfaringer ud fra de fremlagte referencer. Ved mest relevante forstås referencer, der på så mange punkter som muligt svarer til de udbudte anlæg, og at referenceprojekterne er driftsmæssigt afleverede. Herunder tillægges det positiv betydning, hvis referencerne:

1) angår store teknikprojekter der er afleveret indenfor de seneste 5 år.

2) har et omfang af el og styring på samme niveau eller større end det udbudte, og/eller

3) at de indeholder service- og vedligeholdelsesaftaler.

Ved udvælgelsen vil det afgørende ikke være antallet af referencer, men derimod i hvor høj grad de fremlagte referencer samlet set viser erfaring med ovenstående.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

1) Ansøgers årsomsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

1) Ansøgers egenkapital ved udgangen af det seneste afsluttede regnskabsår

2) Ansøgers soliditetsgrad ved udgangen af det seneste afsluttede regnskabsår.

Med "seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

Dokumentation: Alle virksomheder, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiverne.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte aftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Alle nedenstående krav til økonomisk og finansiel formåen er mindstekrav.

1) Ansøger skal have en årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 350 mio. DKK.

2) Ansøger skal have en egenkapital på minimum 100 mio. DKK ved udgangen af det seneste afsluttede regnskabsår.

3) Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % ved udgangen af det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet skal ansøger i ESPD'et angive:

— Minimum 2 referencer fra sammenlignelige anlæg, som ansøger har udført i løbet af de sidste 10 år.

Bemærk: Ved vurderingen af opfyldelse af mindstekravet og ved en eventuel udvælgelse, jf. afsnit 11.3 vurderes kun de 5 første nævnte referencer i ESPD'et. Ordregiver vil ved evalueringen bortse fra overskydende referencer.

Hver reference (særskilt referencebeskrivelse) må maksimalt fylde 2 A4-sider. Overstiger referencebeskrivelsen dette sideantal vil ordregiver bortse fra de overskydende sider i evalueringen.

Ansøger er velkommen til at nøjes med at angive referencernes nøgleoplysninger i ESPD, og vedlægge beskrivelse af referencen som et selvstændigt dokument.

Beskrivelsen bør indeholde følgende:

a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

b) Dato for opgavens udførelse og idriftsættelse

c) Kontraktværdi

d) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

Hvis opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven, der er udført.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiverne for at være den endelige dokumentation for ansøgers referencer. Dokumentation for et etableret tredjepartscertificeret kvalitets- og miljøledelsessystem fremlægges i form af certifikater eller erklæringer udfærdiget af den relevante tredjepart.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nedenstående krav til teknisk og faglig formåen er mindstekrav.

Ansøger skal have udført mindst 2 referencer, der vedrører levering af sammenlignelige anlæg indenfor de seneste 10 år.

Ansøger skal have tredjepartscertificeret kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem svarende til ISO 9001 eller tilsvarende og ISO 14001 eller tilsvarende.

Med "udført" menes, at opgaven er opstartet, udført og/eller afsluttet inden for det beskrevne tidsrum. Ansøger kan i beskrivelsen af referenceopgaven alene medtage den del af opgaven, som faktisk er leveret inden for den tidsmæssige afgrænsning.

Med "sammenlignelige" anlæg menes detailprojektering, etablering og procesmæssig indkøring af

1) teknikprojekter på procesanlæg med en kontraktværdi på mindst 100 mio. DKK, hvoraf el og styring har udgjort en væsentlig del, samt

2) detailprojektering, etablering og procesmæssig indkøring af bundbeluftning på renseanlæg med en kapacitet på mindst 60 000 PE.

Referencer vedrørende detailprojektering, etablering og procesmæssig indkøring behøver ikke at vedrøre samme projekt, ligesom kravene under 1) og 2) ikke nødvendigvis skal opfyldes af samme reference. 1) og 2) kan således opfyldes samlet ved én reference, der alene omfatter 1) og én reference der alene omfatter 2).

Der tages som angivet hensyn til referencer, der er udført inden for de seneste 10 år. Denne forlængede periode skønnes nødvendig for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudslovens § 155, nr. 1, da kontrakter svarende til det udbudte sjældent udføres.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er en totalentreprisekontrakt baseret på ABT 18 med BIOFOS' fravigelser.

Der er dagbøder på mellemterminer.

Der er både en arbejdsklausul og en lærlingeklausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme.

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, der befinder sig i en af frivillige udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4 eller nr. 5, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Grunde vedrørende tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for miljø-, social- eller arbejdsretlige område (udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1).

Grunde vedr. insolvens (udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2).

Grunde vedrørende konkurrencefordrejning (udbudslovens §137, stk. 1, nr. 4).

Grunde vedrørende misligholdelse af offentlige kontrakter (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5).

En ansøger/tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudsloven vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgers/tilbudsgivers pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse skal fremlægges i form af en serviceattest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2021