Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 40544-2021

27/01/2021    S18

België-Roeselare: Wegenbouwwerken

2021/S 018-040544

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer: 0207.432.520_21560
Postadres: Botermarkt 2
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Stefan Leys
E-mail: stefan.leys@roeselare.be
Telefoon: +32 51269786
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.roeselare.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397990
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397990
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Infrabureau DEMEY bv
Postadres: Beversesteenweg 314
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Raisa Defrancq
E-mail: raisa.defrancq@demey.be
Telefoon: +32 205941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.demey.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Roeselare-18.54-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stad
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Roeselare - Herwaardering Godelievewijk

Referentienummer: Roeselare-18.54-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Roeselare - Herwaardering Godelievewijk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Voornaamste plaats van uitvoering:

Honzebroekstraat, zijstraten Honzebroekstraat, Oude Noordlaan, Gitsestraat, zijstraten Gitsestraat, omgeving Gryspeerdshof

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— uitvoeren van speciale voorbereidende werken (beschermen bestaande bomen [...]),

— uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed,

— aanleggen van cementbetonverhardingen, staalvezelbeton, bitumineuze verhardingen, betonstraatstenen, grasbetontegels,

— aanleggen van verkeersdrempels in geprefabriceerde betonelementen,

— bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren,

— bouwen van constructies in gewapend beton,

— bouwen van een pompstation,

— plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de huis- en straatkolkaansluitingen op de riolering,

— plaatsen van trottoirbanden,

— aanleggen van watergreppels en kantstroken,

— aanleggen van grasmatten door bezaaiing, kruidachtige vegetaties door bezaaiing (bloemenweide),

— aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties,

— plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 600
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Looptijd van de opdracht: 600 werkdagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8: meer dan 5 330 000 EUR, Categorie: C.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Elektronische opening via e-Tendering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2021