С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 40719-2018

30/01/2018    S20

Бeлгия-Брюксел: Актуализиране на съдържанието относно потребителското и търговското право за раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“

2018/S 020-040719

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: just-04-cft@ec.europa.eu
Телефон: +32 22981708
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Актуализиране на съдържанието относно потребителското и търговското право за раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“

Референтен номер: JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни - QB07 - QB05
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да се предоставят услуги на Комисията чрез постоянна актуализация на информацията, съдържаща се в раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“.

Географският обхват на работата следва да покрие всички държави — членки на Европейския съюз.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни - QB05 - QB07
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да извърши следните задачи:

а) законодателство на ЕС в областта на защитата на потребителите: актуализация на законодателството на равнище ЕС в базата данни, когато е нужно. Всички текстове са налични на всички езици от EUR-Lex;

б) резюмета за гражданите: изпълнителят следва да изготви въвеждащи текстове от около 250 думи за всяка директива, обобщаващи съдържанието на всяка от директивите, за читатели непрофесионалисти. Те могат да се базират на съществуващите резюмета на законодателството в Eur-Lex, когато съществуват такива;

в) компилация от национално законодателство, съдебни и административни практики: целта е определянето на промените в националните мерки за транспониране и свързаното законодателство и въвеждането на нови такива, както и определянето на водещата национална юриспруденция и релевантни административни решения и друг релевантен материал (напр. насоки, издадени от националните правоприлагащи органи, кодекси за поведение) във всички държави членки;

г) анотации: целта е предоставяне на надеждна и лесно разбираема информация за практикуващи адвокати и заинтересовани непрофесионалисти. Изпълнителят следва да изготви резюмета на националната юриспруденция и релевантни административни решения, включително кратко и ясно описание на факти, правни въпроси и всякаква друга релевантна допълнителна информация;

д) доктрина/правна литература: изпълнителят следва да определи водещи национални и европейски академични и практически публикации в областта на директивите в обхвата на поръчката, включително такива относно националното им изпълнение;

е) описание на националните системи за правоприлагане в държавите членки: изпълнителят следва да поддържа актуални резюметата на националните системи за правоприлагане, които държавите членки са приели за изпълнение на директивите в обхвата на поръчката;

ж) преводи на националните правила на английски: когато държавите членки са ги предоставили на Комисията, тя ще предостави на изпълнителя преводите на английски на новите или актуализираните национални мерки за транспониране. Изпълнителят следва да се увери, че качеството на тези чернови на преводите ще бъде прегледано от адвокат / юрист-лингвист и ще бъде подобрено, когато е необходимо. Когато на Комисията няма предоставен превод на английски език на нови или обновени мерки за транспониране, изпълнителят следва сам да преведе националните мерки за транспониране (за всяка директива и всяка съответна държава членка);

з) съдържанието на базата данни трябва да се поддържа организирано и да се коригира, за да се подобри качеството на базата данни, когато се появи нужда от това или когато органите на държавите членки или други потребители информират Комисията или изпълнителя за грешки или пропуски. Изпълнителят ще го проверява и актуализира в сътрудничество с Комисията;

и) преди да качи някакви значителни актуализации в портала „e-Justice“, изпълнителят ще предостави на съответния орган за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, отговарящ за изпълнението на законодателството относно потребителите и търговията, възможност (максимум четири седмици) да провери и евентуално да извърши актуализации относно съответната държава. За тази цел, изпълнителят ще получи списък със звена за контакт, който ще поддържа актуален и ще споделя с Комисията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката ще бъде с продължителност от една година, считано от датата на подписване, и може да бъде подновена 3 пъти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Работна програма за 2017 г. и финансирането на програмата за права, равенство и гражданство
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/03/2018
Местно време: 11:00
Място:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Белгия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Същото като по-горе.
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2018