Usluge - 40719-2018

30/01/2018    S20

Belgija-Bruxelles: Ažuriranje sadržaja prava potrošača i marketinga za područje prava potrošača portala e-pravosuđa

2018/S 020-040719

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: just-04-cft@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ažuriranje sadržaja prava potrošača i marketinga za područje prava potrošača portala e-pravosuđa

Referentni broj: JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge - QB07 - QB05
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog ugovora pružiti usluge Komisiji stalnim ažuriranjem informacija koje se nalaze u području prava potrošača portala e-pravosuđa.

Zemljopisni opseg rada obuhvaćat će sve države članice Europske unije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72300000 Podatkovne usluge - QB05 - QB07
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Izvoditelj će provoditi sljedeće zadatke:

a) Zakoni EU-a o pravima potrošača: po potrebi, ažuriranje zakona na razini EU-a u bazi podataka. Svi su tekstovi dostupni na svih jezicima na EUR-Lex-u.

b) Sažeci za građane: Ugovaratelj treba pripremiti uvodne tekstove od oko 250 riječi prema direktivi sažimajući sadržaj svake direktive za čitatelje laike. Mogu se temeljiti na postojećim sažecima zakona na EUR-Lex-u, ako postoje.

c) Prikupljanje nacionalnih zakona, sudske prakse i upravne prakse: Cilj je identificiranje promjena i uvođenja novih nacionalnih mjera prenošenja, povezanih zakona, kao i utvrđivanja vodeće nacionalne pravne znanosti i relevantnih upravnih odluka i drugih relevantnih materijala (npr. smjernice koje izdaju nacionalne izvršne vlasti, kodeks ponašanja) u svim državama članicama.

d) Bilješke: Cilj je pružiti pouzdane i lako razumljive informacije kako za odvjetnike u praksi tako i za zainteresirane laike. Ugovaratelj treba pripremiti sažetke nacionalne pravne znanosti i relevantnih upravnih odluka, uključujući kratak i jasan opis činjenica, pravnih pitanja i bilo koje druge relevantne dodatne informacije.

e) Doktrina/pravna literatura: Ugovaratelj treba identificirati vodeće nacionalne i europske akademske i praktične publikacije u području direktiva unutar opsega, uključujući i njihovu nacionalnu provedbu.

f) Opis nacionalnih izvršnih sustava u državama članicama: Ugovaratelj treba držati ažurne sažetke nacionalnih izvršnih sustava koje su države članice usvojile za provedbu direktiva unutar opsega.

g) Prijevodi nacionalnih pravila na engleski: ako su ih države članice dostavile Komisiji, Komisija će izvoditelju učiniti dostupne prijevode na engleski jezik novih ili ažuriranih nacionalnih mjera prenošenja. Ugovaratelj treba osigurati da kvalitetu tih nacrta prijevoda pregleda odvjetnik/ pravnik-lingvist i da se po potrebi poboljša. Ako novo ili ažurirano prenošenje nije dostavljeno Komisiji na engleskom jeziku, ugovaratelj je dužan prevesti nacionalne mjere prenošenja (za svaku direktivu i svaku državu članicu).

h) Sadržaj baze podataka mora se organizirati i ispraviti, kad god to postane potrebno, kako bi se poboljšala kvaliteta baze podataka ili kada vlasti država članica ili drugi korisnici obavijeste Komisiju ili ugovaratelja o pogreškama ili nedostacima. Ugovaratelj će provjeriti i ažurirati u dogovoru s Komisijom.

i) Prije učitavanja bilo kakvih značajnih ažuriranja na portal e-pravosuđa, ugovaratelj će dati nadležnom tijelu za zaštitu potrošača odgovornom za provedbu zakona o pravima potrošača i oglašavanju mogućnost (najviše 4 tjedna) za provjeru i eventualna ažuriranja koja se odnose na tu državu. U tu će svrhu ugovaratelj dobiti popis kontakt točaka koje će držati ažurnom i dijeliti s Komisijom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor će trajati 1 godinu od datuma potpisivanja, a može se obnoviti 3 puta.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Radni program za 2017. i financiranje programa u području prava, jednakosti i državljanstva
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/03/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/03/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Belgija.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Isti kao prethodno navedeni.
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/01/2018