Servicii - 40719-2018

30/01/2018    S20

Belgia-Bruxelles: Actualizarea conținutului drepturilor consumatorilor și de marketing pentru secțiunea privind dreptul consumatorului de pe portalul e-justiție

2018/S 020-040719

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Adresă: Office MO59 04/21
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: just-04-cft@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Actualizarea conținutului drepturilor consumatorilor și de marketing pentru secțiunea privind dreptul consumatorului de pe portalul e-justiție

Număr de referinţă: JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date - QB07 - QB05
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract este de a furniza servicii Comisiei, prin actualizarea continuă a informațiilor cuprinse în secțiunea privind dreptul consumatorilor din portalul e-justiție.

Sfera geografică a activităților trebuie să acopere toate statele membre ale Uniunii Europene.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72300000 Servicii de înlocuire de date - QB05 - QB07
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractantul trebuie să execute următoarele sarcini:

a) legislația UE privind protecția consumatorilor: actualizarea legislației la nivelul UE în baza de date, ori de câte ori este necesar. Toate textele sunt disponibile în toate limbile la EUR-Lex.

b) Rezumatele cetățenilor: Contractantul ar trebui să pregătească texte introductive de aproximativ 250 de cuvinte pentru fiecare directivă care să rezume conținutul fiecărei directive pentru cititorii laici. Acestea se pot baza pe rezumatele existente ale legislației de pe Eur-Lex, acolo unde acestea există.

c) Compilarea legislației naționale, a jurisprudenței și a practicii administrative: Obiectivul este identificarea modificărilor și introducerii unor măsuri de transpunere naționale noi, a legislației conexe, precum și identificarea jurisprudenței naționale pertinente și a deciziilor administrative relevante și a altor materiale relevante (de exemplu, orientări emise de autoritățile naționale de aplicare a legii, coduri de conduită) în toate statele membre.

d) Adnotări: Obiectivul este de a furniza informații fiabile și ușor de înțeles atât pentru avocații practicieni, cît și pentru laicii interesați. Rezumatele jurisprudenței naționale și ale deciziilor administrative relevante, inclusiv o scurtă și clară descriere a faptelor, aspectelor juridice și a oricăror alte informații suplimentare relevante, ar trebui să fie pregătite de către contractant.

e) Doctrine/literatura juridică: Contractantul trebuie să identifice principalele publicații academice și practice naționale și europene în domeniul directivelor din domeniul de aplicare, inclusiv în ceea ce privește implementarea lor la nivel național.

f) Descrierea sistemelor naționale de aplicare a legii în statele membre: Contractantul trebuie să actualizeze rezumatele sistemelor naționale de aplicare a legii pe care statele membre le-au adoptat pentru implementarea directivelor din domeniul de aplicare.

g) Traducerile normelor naționale în limba engleză: în cazul în care statele membre le-au furnizat Comisiei, Comisia va pune la dispoziția contractantului traducerile în limba engleză a unor măsuri naționale de transpunere noi sau actualizate. Contractantul trebuie să se asigure că calitatea acestor proiecte de traduceri este revizuită de un avocat/jurist-lingvist și îmbunătățită acolo unde este necesar. În cazul în care nu a fost transmisă Comisiei o transpunere nouă sau actualizată în limba engleză, contractantul trebuie să traducă el însuși măsurile naționale de transpunere (pentru fiecare directivă și fiecare stat membru în cauză).

h) conținutul bazei de date trebuie să fie organizat și corectat, ori de câte ori este necesar, pentru a îmbunătăți calitatea bazei de date sau atunci când autoritățile sau alți utilizatori ai statelor membre informează Comisia sau contractantul cu privire la greșeli sau lacune. Contractantul va verifica și va actualiza de comun acord cu Comisia.

i) Înainte de încărcarea oricăror actualizări substanțiale pe portalul e-justiție, contractantul va oferi autorității competente pentru cooperarea în materie de protecție a consumatorului responsabilă de aplicarea legislației privind protecția consumatorilor și a marketing-ului (maximum 4 săptămâni) posibilitatea de a verifica și eventual a completa actualizările care privesc această țară. În acest scop, contractantului i se va furniza o listă de puncte de contact pe care le va actualiza și va împărtăși cu Comisia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului va fi de 1 an de la data semnării, iar acesta poate fi reînnoit de 3 ori.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: programul de lucru pentru 2017 și finanțarea pentru punerea în aplicare a programului privind drepturile, egalitatea și cetățenia
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/03/2018
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/03/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Belgia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: A se vedea mai sus.
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2018