Supplies - 41166-2018

30/01/2018    S20    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Czech Republic-Pardubice: Patient-transport vehicles

2018/S 020-041166

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
National registration number: 69172196
Postal address: Průmyslová 450
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053
Postal code: 530 03
Country: Czechia
Contact person: Ing. Petr Ledvina
E-mail: ledvina@zzspak.cz
Telephone: +420 725600040

Internet address(es):

Main address: http://www.zzspak.cz

Address of the buyer profile: http://zzspak.profilzadavatele.cz

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://zzspak.profilzadavatele.cz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Příspěvková organizace Pardubického kraje
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sanitní vozidla ZZS PAK 2018 – typ B a C

II.1.2)Main CPV code
34114122
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B, včetně požadované zástavby a přepravních prostředků (transportních nosítek s podvozkem, vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu – nosítek) a 2 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně požadované zástavby a přepravních prostředků (transportních nosítek s podvozkem, vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem) a u všech vozidel GPS, pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje. Vozidla budou splňovat technickou normu ČSN EN 1789+A2 a vyhlášku č.296/2012 Sb. („Požadavky na věcné a technické vybavení zařízení ZZS“). Sanitní vozidla budou splňovat emisní normu Euro 6, rok výroby 2018 a celkovou hmotnost do 3 500 kg. Dodavatel poskytne kupujícímu záruku na sanitní vozidlo po dobu minimálně tří let od převodu vlastnického práva na kupujícího s omezením na minimálně 150 000 km.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053
Main site or place of performance:

Sídlo zadavatele: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B, včetně požadované zástavby a přepravních prostředků (transportních nosítek s podvozkem, vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu – nosítek) a 2 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně požadované zástavby a přepravních prostředků (transportních nosítek s podvozkem, vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem) a u všech vozidel GPS.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZoZVZ.

Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci.

c) Doklad odborné způsobilosti dodávat a instalovat zdravotnické vybavení v rozsahu dokladu o registraci ve smyslu § 31 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění, a to pro výrobu, dovoz nebo distribuci nabízených výrobků a zároveň pro jejich servis. Dokladem o registraci se rozumí Sdělení ministerstva zdravotnictví o splnění oznamovací povinnosti, kde je uvedeno přidělené evidenční číslo či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že oznamovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení splněna.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/03/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/03/2018
Local time: 10:15
Place:

Sídlo zadavatele.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek provede zadavatel bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, č. dveří 319. Otevírání nabídek mají právo se účastnit zástupci účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku a dále rovněž zástupci zadavatele či poskytovatele dotace.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Splatnost faktur 30 dní.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2018