Έργα - 41170-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

06/02/2016    S26

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06A050/2015/M012 — Σύμβαση-πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2016/S 026-041170

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Υπόψη: unité des contrats et marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06A050/2015/M012 — Σύμβαση-πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βρυξέλλες.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 10
Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: σε ό,τι αφορά την υλοποίηση λύσεων για την ανακατασκευή, εναρμόνιση, συντήρηση και βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, η σύναψη σύμβασης-πλαισίου διάρκειας 10 ετών αποτελεί την καλύτερη λύση.
Από τεχνική άποψη, η εν λόγω διάρκεια αιτιολογείται από τα ακόλουθα:
• το εύρος των εργασιών και των υπηρεσιών (μελέτη, εκτέλεση κατά στάδια, επικύρωση, αποδοχή) για τα 16 κτίρια της έδρας στις Βρυξέλλες καθιστά τεχνικώς αδύνατο να οργανωθεί η εκτέλεση των εργασιών αυτών σε περίοδο μικρότερη των 10 ετών,
• περιπλοκότητα των τεχνικών πυρασφάλειας,
• η συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο περιορισμός των συμβάντων για τους ενοίκους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,
• η κρισιμότητα του τομέα της πυρασφάλειας, που απαιτεί την υλοποίηση δοκιμών ελέγχου στο 100 % των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών τους,
• η εμπλοκή κατασκευαστών προϊόντων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων, τη συνεχή ανάπτυξη της πολιτικής συντήρησης και τη διασφάλιση της μακράς διάρκειας ζωής των εγκαταστάσεων.
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η σύμβαση έχει στόχο την υπογραφή 1 ή περισσότερων (1 ανά παρτίδα) σύμβασης(άσεων)-πλαισίου(ων) με στόχο την εκτέλεση εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας — πυρανίχνευση, συναγερμός πυρκαγιάς και σερβομηχανισμός ελέγχου πυρκαγιάς — στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει, προγραμματίσει και διασφαλίσει τη συντήρηση νέων συστημάτων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς καθώς και σερβομηχανισμών ελέγχου πυρκαγιάς.
Οι υπηρεσίες συντήρησης ακινήτου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες επιθυμούν να διαθέσουν ανάδοχο, ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός συνομιλητής και θα ανταποκρίνεται στο ακόλουθο προφίλ:
— είναι κατασκευαστής στον τομέα της ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς. Οι εν λόγω ικανότητες του αναδόχου είναι εσωτερικές και δεν μπορούν να ανατεθούν ως υπεργολαβία,
— είναι κατασκευαστής ή αναθέτει ως υπεργολαβία την κατασκευή στον τομέα των σερβομηχανισμών ελέγχου πυρκαγιάς,
— μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της εκτέλεσης αποστολών εργασιών και συντήρησης στους τομείς της πυρανίχνευσης, του συναγερμού πυρκαγιάς και των σερβομηχανισμών ελέγχου πυρκαγιάς,
— σε συντονισμό με τρίτα πρόσωπα, εσωτερικές υπηρεσίες ή αναδόχους του ΕΚ, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση ή συντήρηση τεχνικών εξοπλισμών που σχετίζονται με τα συστήματα ανίχνευσης, συναγερμού και σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς,
— παρέχοντας συμβουλές στις υπηρεσίες συντήρησης ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της τήρησης και επίτευξης των συμβατικών στόχων.
Απαιτείται, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η διασφάλιση της συμβατότητας όλων των εξοπλισμών και όλων των συστημάτων ανίχνευσης, συναγερμού και σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς που έχουν ήδη εγκατασταθεί, όταν τεθούν σε λειτουργία οι νέοι εξοπλισμοί και τα νέα συστήματα.
Η σύμβαση καλύπτει το σύνολο των κτιρίων στα οποία στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και υποδιαιρείται σε 2 παρτίδες. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για μία από τις 2 παρτίδες (παρτίδα 1, παρτίδα 2) είτε και για τις 2 παρτίδες (παρτίδα 1 μαζί με παρτίδα 2).

Η πρώτη παρτίδα (παρτίδα 1) αφορά αρχική συνολική επιφάνεια ± 362 000 m2 (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων), κατανεμημένη σε 4 ακίνητα. Η δεύτερη παρτίδα (παρτίδα 2) αφορά αρχική συνολική επιφάνεια ± 300 000 m2 (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων), κατανεμημένη σε 12 ακίνητα.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρέσει ή να προσθέσει κτίρια στην έδρα σε οποιαδήποτε από τις 2 παρτίδες.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, 35000000 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 120 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Παρτίδα αριθ. 1
1)Σύντομη περιγραφή

Εκτέλεση εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (περίπου 362 000 m2):

• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2),

• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2),

• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).

2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 120 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Παρτίδα αριθ. 2
1)Σύντομη περιγραφή

Εκτέλεση εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (περίπου 300 000 m2):

• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2),

• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2),

• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2),

• Atrium (ATR) (± 33 000 m2),

• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2),

• Montoyer 75 (MOY), Οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (μεταξύ 4 000 και 12 000 m2 το καθένα).

2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

3)Ποσότητα ή έκταση
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 120 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής θα συσταθεί ανέκκλητη, άνευ όρων και σε πρώτη ζήτηση εγγύηση ύψους 160 000 EUR για την παρτίδα 1 και 130 000 EUR για την παρτίδα 2, που θα αποδεικνύεται μέσω εγγυητικής επιστολής εκδοθείσας από τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τρίτο πρόσωπο εγκεκριμένο από τον λογιστή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Τα οφειλόμενα ποσά που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης εξοφλούνται εντός περιόδου 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης πληρωμής από την υπηρεσία επίσημης αλληλογραφίας. Οι πληρωμές θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και για τις δημόσιες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνθηκών — ιδίως για όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: υπενθύμιση των κριτηρίων αποκλεισμού — Άρθρα 106 και 107 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.10.2012, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28.10.2015.
«Άρθρο 106 Κριτήρια αποκλεισμού και διοικητικές κυρώσεις:
1. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, οι οποίες διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο οικονομικός φορέας τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης ή έχει ξεκινήσει σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάριση, τα περιουσιακά του στοιχεία τελούν υπό διαχείριση εκκαθαριστή ή αναγκαστική διαχείριση, έχει συνάψει πτωχευτικό συμβιβασμό, τελεί υπό καθεστώς παύσης δραστηριότητας ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) έχει κριθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ή με τελεσίδικη διοικητική απόφαση ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος, το δίκαιο της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη το δίκαιο της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση,
γ) έχει κριθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ή με τελεσίδικη διοικητική απόφαση ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα λόγω παραβίασης των ισχυουσών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή των επαγγελματικών κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν για τον κλάδο του ή λόγω πταισματικής διαγωγής η οποία έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική του αξιοπιστία, επειδή η εν λόγω διαγωγή καταδεικνύει παράνομη πρόθεση ή βαριά αμέλεια, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα μιας από τις ακόλουθες πράξεις:
i) υποβολή, δολίως ή από αμέλεια, ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας κριτηρίων αποκλεισμού ή της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
ii) σύναψη συμφωνίας με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
iii) παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
iv) απόπειρα επιρροής της διαδικασίας λήψης απόφασης της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης,
v) απόπειρα λήψης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να του προσφέρουν καταχρηστικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης,
δ) έχει κριθεί με τελεσίδικη απόφαση ότι ο οικονομικός φορέας είναι ένοχος για ένα από τα ακόλουθα:

i) απάτη, κατά την έννοια του 1ου άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία καταρτίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26.7.1995,

ii) διαφθορά, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 της σύμβασης σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταρτίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26.5.1997, καθώς και τον ορισμό του άρθρου 2, παρ. 1, της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή σύμφωνα με τον ορισμό του δικαίου της χώρας στην οποία βρίσκεται η αναθέτουσα αρχή, της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση,
iii) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

iv) νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του 1ου άρθρου της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

v) τρομοκρατικό έγκλημα ή έγκλημα σχετιζόμενο με τρομοκρατικές ενέργειες, όπως ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή υποκίνηση διάπραξης αδικήματος, συνεργία ή απόπειρα διάπραξης αδικήματος σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης,
vi) παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ε) ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό αδίκημα λόγω αθέτησης ουσιωδών υποχρεώσεων σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης ή την επιβολή συμβατικής αποζημίωσης ή άλλων συμβατικών ποινών ή που διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχων, οικονομικών ελέγχων ή ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ή το Ελεγκτικό Συνέδριο,
στ) έχει κριθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ή με τελεσίδικη διοικητική απόφαση ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει παράπτωμα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου.
2. Ελλείψει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή, κατά περίπτωση, τελεσίδικης διοικητικής απόφασης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ), δ) και στ), ή στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα βάσει προκαταρκτικής δικαστικής έρευνας της διαγωγής που αναφέρεται στα ως άνω στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων που διακριβώνονται ή άλλων διαπιστώσεων της σύστασης που έχει εκδοθεί από την δικαστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 108.
Η προκαταρκτική εξέταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν προδικάζει την αξιολόγηση της διαγωγής του οικείου οικονομικού παράγοντα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δυνάμει του εθνικού δικαίου. Μετά από την κοινοποίηση της απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή της τελεσίδικης διοικητικής απόφασης, η αναθέτουσα αρχή επανεξετάζει χωρίς καθυστέρηση την απόφασή της να αποκλείσει τον οικονομικό φορέα ή/και να του επιβάλει οικονομική κύρωση. Εάν η απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή η τελεσίδικη διοικητική απόφαση δεν προβλέπει τη διάρκεια του αποκλεισμού, η αναθέτουσα αρχή ορίζει την εν λόγω διάρκεια βάσει των συμβάντων και των διαπιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη της σύστασης που έχει εκδοθεί από τη δικαστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 108.
Εφόσον σύμφωνα με την απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή την τελεσίδικη διοικητική απόφαση κρίνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος για τη διαγωγή που έχει αποτελέσει αντικείμενο προκαταρκτικής δικαστικής εξέτασης, και λόγω της οποίας έχει αποκλειστεί, η αναθέτουσα αρχή θέτει χωρίς καθυστέρηση τέλος στον εν λόγω αποκλεισμό ή/και αποζημιώνει αμέσως, ενδεχομένως, την οικονομική κύρωση που επεβλήθη.
Τα γεγονότα και οι διαπιστώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν κυρίως:
α) τα συμβάντα που διαπιστώνονται στο πλαίσιο ελέγχων ή ερευνών που διεξάγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF ή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ή στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλου ελέγχου ή εξακρίβωσης που πραγματοποιείται με ευθύνη του διατάκτη,
β) τις μη τελεσίδικες διοικητικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των πειθαρχικών μέτρων που λαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο επιτήρησης που είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας,
γ) τις αποφάσεις της ΕΚΤ, της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ή διεθνών οργανισμών,
δ) τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παραβίαση των κανόνων της Ένωσης στον τομέα του ανταγωνισμού ή τις αποφάσεις αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με την παραβίαση του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου σε θέματα ανταγωνισμού.
3. Οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία λαμβάνεται δυνάμει των άρθρων 106 έως 108 ή, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε σύσταση της δικαστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 108 καταρτίζεται με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και λαμβανομένης υπόψη κυρίως της σοβαρότητας της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στα οικονομικά συμφέροντα και το γόητρο της Ένωσης, του χρόνου που έχει παρέλθει από τη διαπίστωση της εν λόγω διαγωγής, της διάρκειάς της και της ενδεχόμενης επανάληψής της, της πρόθεσης και του βαθμού αμέλειας, του χαμηλού ποσού του διακυβεύματος όσον αφορά την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), του παρόντος άρθρου ή οποιασδήποτε άλλης ελαφρυντικής περίστασης, όπως η συνεργασία του οικονομικού φορέα με την οικεία αρμόδια αρχή και η συμβολή του στην έρευνα, όπως βεβαιώνεται από την αναθέτουσα αρχή, ή η γνωστοποίηση της περίπτωσης αποκλεισμού μέσω της δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει τον οικονομικό φορέα εφόσον ένα πρόσωπο-μέλος της διοίκησης, της διαχείρισης ή της διεύθυνσης ελέγχου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή ένα πρόσωπο το οποίο διαθέτει εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί του εν λόγω οικονομικού φορέα βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως στ).
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει επίσης τον οικονομικό φορέα εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο φέρει εξίσου ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις του εν λόγω οικονομικού φορέα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β).
5. Εάν ο προϋπολογισμός εκτελείται με έμμεση διαχείριση με τρίτες χώρες, η Επιτροπή μπορεί, ενόψει, κατά περίπτωση, της σύστασης που εκδίδεται από τη δικαστική αρχή του άρθρου 108, να λάβει απόφαση αποκλεισμού ή/και να επιβάλει οικονομική ποινή σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο παρόν άρθρο, εφόσον δεν το έχει κάνει η υπεύθυνη τρίτη χώρα δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Αυτό δεν θίγει την ευθύνη που βαρύνει την τρίτη χώρα δυνάμει του άρθρου 60, παρ. 3, να προλαμβάνει, εντοπίζει, διορθώνει και κοινοποιεί τις παρατυπίες και την απάτη ή να λαμβάνει απόφαση αποκλεισμού ή να επιβάλει οικονομικές ποινές.
6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει προσωρινά έναν οικονομικό φορέα χωρίς προκαταρκτική σύσταση της δικαστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 108, εάν η συμμετοχή του οικείου οικονομικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης είναι τέτοιας φύσης ώστε να συνιστά σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση , η αναθέτουσα αρχή απευθύνεται αμέσως στη δικαστική αρχή και λαμβάνει τελεσίδικη απόφαση το αργότερο 14 ημέρες αφότου λάβει τη σύσταση της δικαστικής αρχής.
7. Η αναθέτουσα αρχή, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τη σύσταση της δικαστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 108, δεν αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης:
α) εάν ο οικονομικός φορέας έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, αποδεικνύοντας έτσι την αξιοπιστία του. Η εν λόγω δυνατότητα δεν ισχύει στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου,
β) εάν είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών, για περιορισμένη διάρκεια και εν αναμονή της λήψης των επανορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου,
γ) εάν ένας αποκλεισμός θα ήταν δυσανάλογος, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Εξάλλου, η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αγοράς προμηθειών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από προμηθευτή ο οποίος παύει οριστικά τις εμπορικές δραστηριότητές του είτε από εκκαθαριστές στο πλαίσιο διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασίας της αυτής φύσεως που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.
Στις περιπτώσεις μη αποκλεισμού που προβλέπονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους δεν απέκλεισε τον οικονομικό φορέα και τους ανακοινώνει στη δικαστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 108.
8. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 για την αποκατάσταση της κατάστασης αποκλεισμού μπορούν μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) τα μέτρα για τον εντοπισμό της προέλευσης των καταστάσεων που επιφέρουν τον αποκλεισμό και τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο οργάνωσης και προσωπικού στον οικείο τομέα δραστηριότητας του οικονομικού φορέα, τα οποία είναι φύσης τέτοιας ώστε να επανορθώνεται η πράξη και να αποφεύγεται η επανάληψή της,
β) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα για την αποζημίωση ή επανόρθωση της ζημίας ή της βλάβης που προκλήθηκε στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης από τα υπό εξέταση συμβάντα τα οποία επιφέρουν κατάσταση αποκλεισμού,
γ) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο οικονομικός φορέας έχει καταβάλει ή έχει εγγυηθεί την καταβολή οποιασδήποτε χρηματικής ποινής που έχει επιβληθεί από αρμόδια αρχή ή οποιουδήποτε φόρου ή οποιασδήποτε εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
9. Λαμβάνοντας υπόψη, ενδεχομένως, την αναθεωρημένη σύσταση της δικαστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 108, η αναθέτουσα αρχή επανεξετάζει χωρίς καθυστέρηση την απόφασή της να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, αυτοδικαίως ή κατόπιν αίτησης του εν λόγω οικονομικού φορέα, εφόσον ο τελευταίος έχει λάβει επαρκή επανορθωτικά μέτρα ώστε να αποδείξει την αξιοπιστία του ή έχει προσκομίσει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η περίπτωση αποκλεισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν υφίσταται πλέον.
10. Ένας υποψήφιος ή ένας προσφέρων δηλώνει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής ή της προσφοράς του, εάν εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 107 παράγραφος 1 και, ενδεχομένως, εάν έχει λάβει τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου. Ενδεχομένως, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων προσκομίζει την ίδια δήλωση υπογεγραμμένη από οντότητα, στην ικανότητα της οποία προτίθεται να βασιστεί. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις εν λόγω απαιτήσεις για τις συμβάσεις πολύ χαμηλής αξίας που θα ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 210.
11. Εάν η αναθέτουσα αρχή το ζητήσει και εφόσον είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ορθής εκτύλιξης της διαδικασίας, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων καθώς και η οντότητα στην ικανότητα της οποίας προτίθεται να βασιστεί προσκομίζουν τα ακόλουθα:
α) αποδεικτικό ότι ο υποψήφιος, ο προσφέρων ή η οντότητα δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
β) πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα της διοίκησης, της διαχείρισης ή της διεύθυνσης ελέγχου του υποψηφίου, του προσφέροντα ή της οντότητας ή τα πρόσωπα που διαθέτουν εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί του εν λόγω υποψηφίου, προσφέροντα ή οντότητας καθώς και αποδεικτικό ότι ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως στ),
γ) αποδεικτικό ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία φέρουν εξίσου ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις του υποψηφίου, του προσφέροντα ή της οντότητας δεν εμπίπτουν σε καμία περίπτωση αποκλεισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β).
12. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης να εφαρμόσει τις παραγράφους 1 έως 11 σε έναν υπεργολάβο. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από υποψήφιο ή προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο ή οντότητα στην ικανότητα της οποίας προτίθεται να βασιστεί, εάν αυτός(αυτή) εμπίπτει σε περίπτωση αποκλεισμού.
13. Προκειμένου να διασφαλιστεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη, ενδεχομένως, τη σύσταση της δικαστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 108, να επιβάλει οικονομική ποινή σε έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος έχει αποπειραθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κονδύλια της Ένωσης συμμετέχοντας ή ζητώντας να συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, εμπίπτοντας, χωρίς να το έχει δηλώσει σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις αποκλεισμού:
α) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), δ), ε) και στ), του παρόντος άρθρου, ως λύση αντικατάστασης απόφασης αποκλεισμού του οικονομικού φορέα, εφόσον ένας τέτοιος αποκλεισμός θα ήταν δυσανάλογος σε σχέση με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
β) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), δ) και ε) του παρόντος άρθρου, ως συμπλήρωμα αποκλεισμού που είναι απαραίτητος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει ακολουθήσει συστηματική και επαναλαμβανόμενη διαγωγή με σκοπό τη δόλια απόκτηση κονδυλίων της Ένωσης.
Το ποσό της οικονομικής ποινής κυμαίνεται μεταξύ του 2 % και του 10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης.
14. Η διάρκεια του αποκλεισμού δεν υπερβαίνει:
α) τη διάρκεια που ενδεχομένως προβλέπεται από την απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ή την τελεσίδικη διοικητική απόφαση κράτους μέλους,
β) τα 5 έτη για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ),
γ) τα 3 έτη για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), ε) και στ).
Ένας οικονομικός φορέας αποκλείεται για όσο διάστημα εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β).
15. Η προθεσμία παραγραφής για τον αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα ή/και την επιβολή σε αυτόν οικονομικών ποινών είναι 5 έτη, αρχής γενομένης από μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες:
α) την ημερομηνία της πράξης που επέφερε τον αποκλεισμό ή, σε περίπτωση συνεχών ή επαναλαμβανόμενων πράξεων, την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η πράξη, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) του παρόντος άρθρου,
β) την ημερομηνία της απόφασης με ισχύ δεδικασμένου που έχει ληφθεί από εθνικό δικαστήριο ή της τελεσίδικης διοικητικής απόφασης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) του παρόντος άρθρου.
Η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από μια πράξη, για την οποία έχει λάβει γνώση ο εν λόγω οικονομικός φορέας, η οποία προέρχεται από την Επιτροπή, την OLAF, τη δικαστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 108 ή οντότητα που συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και η οποία αφορά την έρευνα ή τη δικαστική διαδικασία. Μια νέα προθεσμία παραγραφής ξεκινά την επομένη ημέρα της διακοπής.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου, ο αποκλεισμός ενός οικονομικού φορέα ή/και η επιβολή οικονομικών ποινών σε βάρος του υπόκεινται στην προθεσμία παραγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου.
Εφόσον η πράξη του οικονομικού φορέα αντιστοιχεί σε περισσότερες της μίας αιτίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει η προθεσμία παραγραφής που προβλέπεται για την πιο σοβαρή από τις εν λόγω αιτίες.
16. Εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτρεπτική λειτουργία του αποκλεισμού ή/και της οικονομικής ποινής, η Επιτροπή, με επιφύλαξη απόφασης της αναθέτουσας αρχής, δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τον αποκλεισμό και, ενδεχομένως, την οικονομική ποινή για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), δ), ε) και στ), του παρόντος άρθρου:
α) το ονοματεπώνυμο του οικείου οικονομικού φορέα,
β) την περίπτωση αποκλεισμού κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
γ) τη διάρκεια του αποκλεισμού ή/και το ύψος της οικονομικής ποινής.
Εφόσον η απόφαση αποκλεισμού ή/και οικονομικής ποινής έχει ληφθεί με βάση μια προκαταρκτική δικαστική έρευνα όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή, ενδεχομένως, τελεσίδικη διοικητική απόφαση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να δημοσιοποιούνται χωρίς καθυστέρηση οι πληροφορίες σχετικά με πιθανές προσφυγές, το στάδιο προόδου τους και το αποτέλεσμά τους καθώς και σχετικά με πιθανή αναθεώρηση της απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Εφόσον έχει επιβληθεί οικονομική ποινή, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται διευκρινίζουν επίσης εάν έχει καταβληθεί το ποσό που προβλέπεται από την εν λόγω ποινή.
Η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών λαμβάνεται από την αναθέτουσα αρχή είτε κατόπιν απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου ή, ενδεχομένως, τελεσίδικης διοικητικής απόφασης, είτε κατόπιν της σύστασης της δικαστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 108, κατά περίπτωση. Η εν λόγω απόφαση τίθεται σε ισχύ 3 μήνες μετά από την κοινοποίησή της στον οικονομικό φορέα.
Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται αποσύρονται μόλις λάβει τέλος ο αποκλεισμός. Σε περίπτωση οικονομικής ποινής, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται αποσύρονται 6 μήνες μετά από την πληρωμή του ποσού που προβλέπεται από την εν λόγω ποινή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εάν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει τον οικονομικό φορέα σχετικά με τα δικαιώματα που διαθέτει δυνάμει των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την προστασία των δεδομένων και τις διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση των οικείων δικαιωμάτων.
17. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου δεν δημοσιοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το απόρρητο μιας έρευνας ή μιας εθνικής δικαστικής διαδικασίας,
β) όταν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στον οικείο οικονομικό φορέα ή θα ήταν από άλλες απόψεις δυσανάλογη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αναλογικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και το ύψος της οικονομικής ποινής,
γ) όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, εκτός εάν η δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αιτιολογείται κατ' εξαίρεση κυρίως λόγω της σοβαρότητας της πράξης ή του αντίκτυπου της στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών λαμβάνει δεόντως υπόψη το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
18. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 210 όσον αφορά την κατάρτιση λεπτομερών κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο της δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, με τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην παράγραφο 11 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού, κυρίως όσον αφορά το ενιαίο έγγραφο ευρωπαϊκής σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες η αναθέτουσα αρχή μπορεί ή δεν μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση τέτοιας δήλωσης ή αποδεικτικών.
Άρθρο 107 — Απόρριψη καθορισμένης διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης:
1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναθέτει σύμβαση για καθορισμένη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης σε οικονομικό φορέα, ο οποίος:
α) εμπίπτει σε περίπτωση αποκλεισμού που διαπιστώνεται σύμφωνα με το άρθρο 106,
β) έχει προσκομίσει ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες,
γ) έχει ήδη συμμετάσχει στην προετοιμασία εγγράφων σύμβασης, εάν αυτό επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισμού που δεν μπορεί να αποκατασταθεί με άλλο τρόπο.
2. Πριν αποφασίσει την απόρριψη της υποψηφιότητας ενός οικονομικού φορέα από μια καθορισμένη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή παρέχει στον εν λόγω οικονομικό φορέα τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του, εκτός εάν η απόρριψη αιτιολογείται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), με απόφαση αποκλεισμού που έχει ληφθεί για τον οικονομικό φορέα κατόπιν εξέτασης των παρατηρήσεων που έχει διατυπώσει.
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 210 σχετικά με την κατάρτιση λεπτομερών κανόνων για τα μέτρα αποφυγής μιας στρέβλωσης του ανταγωνισμού καθώς και σχετικά με τη δήλωση και τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις των εγγράφων της πρόσκλησης σε διαγωνισμό.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις των εγγράφων της πρόσκλησης σε διαγωνισμό.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώσει την πραγματοποίηση, κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη για τα οποία έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, ετήσιου κύκλου εργασιών στον ειδικό τομέα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ύψους τουλάχιστον:
— 3 640 000 EUR σε περίπτωση υποβολής 1 προσφοράς για την παρτίδα 1,
— 3 020 000 EUR σε περίπτωση υποβολής 1 προσφοράς για την παρτίδα 2,
— 6 660 000 EUR σε περίπτωση υποβολής 1 προσφοράς και για τις 2 παρτίδες,
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις των εγγράφων της πρόσκλησης σε διαγωνισμό.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Κριτήρια επιλογής σχετικά με την κατασκευή και την προμήθεια προϊόντων.
Κριτήρια επιλογής σχετικά με την κατασκευή προϊόντων που συνθέτουν το σύστημα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς (εφεξής αποκαλείται «SDAI»).
Κριτήριο CS-FAB-SDAI-01 — Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κατασκευαστής προϊόντων και πληροφορικών συστημάτων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι κατασκευαστής προϊόντων και πληροφορικών συστημάτων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς.
Ως κατασκευαστής νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο σχεδιάζει και κατασκευάζει ένα προϊόν, ή αναθέτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός προϊόντος, και εμπορεύεται το εν λόγω προϊόν με την επωνυμία του ή τη φίρμα του.
Ο υποψήφιος μπορεί να είναι εντολοδόχος του κατασκευαστή, ήτοι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Ευρώπη (28 κράτη μέλη της ΕΕ) και έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή ώστε να ενεργεί αποκλειστικά εξ ονόματός του με σκοπό την επίτευξη προκαθορισμένων καθηκόντων.
Τα εν λόγω προτεινόμενα προϊόντα και συστήματα για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης πρέπει να:
— καλύπτουν το σύνολο των 3 ακόλουθων επιπέδων (παραδείγματα τύπων προϊόντων ανά επίπεδο):
• «διαχείριση» (λογισμικό επίβλεψης),
• «αυτοματισμός» (εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης, πίνακας επαναληπτικού κυκλώματος),
• «πεδίο» (ανιχνευτής πυρός, χειροκίνητος μηχανισμός απεμπλοκής, μηχανισμός συναγερμού πυρκαγιάς, οπτικό επαναληπτικό κύκλωμα συναγερμού, μηχανισμός εισόδου/εξόδου),
— είναι της ίδιας φίρμας τουλάχιστον για τα επίπεδα «διαχείριση» και «αυτοματισμός»,
— είναι όλα συμβατά μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας λειτουργικής αρχιτεκτονικής:
• ειδικά για τη διαχείριση εγκαταστάσεων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς,

• με δυνατότητα εφαρμογής σε σύνολο κτιρίων του τριτογενούς τομέα (≥ 3 μονάδες — σύνολο ≥ 240 000 m2 δάπεδο — γραφεία, αίθουσες πληροφορικής, αίθουσες συνεδριάσεων, εστίαση), εκ των οποίων κάποια είναι πολύ μεγάλα (≥ 80 000 m2), σε μία μόνο γεωγραφική τοποθεσία (Βρυξέλλες, ευρωπαϊκή συνοικία),

• η οποία αποτελείται μεταξύ άλλων από 2 τύπους προϊόντων, τα οποία αναφέρονται και διευκρινίζονται στο κριτήριο CS-FAB-SDAI-02.
Οι υπηρεσίες κατασκευής για τα προϊόντα και τα συστήματα των επιπέδων «διαχείριση» και «αυτοματισμός» δεν μπορούν να ανατεθούν ως υπεργολαβία.
Κριτήριο CS-FAB-SDAI-02 — Ο υποψήφιος πρέπει να κατασκευάσει και να προμηθεύσει προκαθορισμένους τύπους προϊόντων που απαιτούνται για τη σύμβαση.
Ορισμός του κριτηρίου:
για την παρούσα σύμβαση, ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώσει ότι κατασκευάζει και προμηθεύει καθέναν από τους 2 τύπους προϊόντων που απαριθμούνται κατωτέρω, τηρώντας το κριτήριο επιλογής CS-FAB-SDAI-01 και τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
Τύπος προϊόντος αριθ. 1 — Σύστημα επίβλεψης (επίπεδο «διαχείριση»):
ο τύπος προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
— ο τύπος προϊόντος είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει την επίβλεψη και τη διαχείριση επί τόπου και από απόσταση των συστημάτων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς διαφόρων κτιρίων στην ίδια τοποθεσία μέσω των VLAN Ethernet IP,
— ο αριθμός προσπελάσιμων ανιχνευτών πυρκαγιάς ή/και προσπελάσιμων χειροκίνητων μηχανισμών απεμπλοκής στο σύστημα και τα οποία πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί το λογισμικό, σε έλεγχο και σε σήμανση, είναι τουλάχιστον 17 500 σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για μία μόνο παρτίδα (παρτίδα 1, παρτίδα 2) και τουλάχιστον 35 000 σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και για τις 2 παρτίδες (παρτίδα 1 και παρτίδα 2).
Τύπος προϊόντος αριθ. 2 — Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης (εφεξής αποκαλείται «ECS») (επίπεδο «αυτοματισμός»):
ο τύπος προϊόντος «ECS» πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
— ο τύπος προϊόντος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών τμημάτων του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου EN 54,
— η δυναμικότητά του είναι τουλάχιστον 792 προσπελάσιμα στοιχεία — ανιχνευτές πυρκαγιάς ή/και χειροκίνητοι μηχανισμοί απεμπλοκής ή/και μηχανισμοί εισόδου/εξόδου,
— χωρίς εφαρμογή ενός συστήματος σε δίκτυο, ενσωματώνει τουλάχιστον 8 ξεχωριστές κλειστές οδούς μετάδοσης (οδοί μετάδοσης σε βρόγχο όπου η καθεμία διασφαλίζει με το ECS επικοινωνία και προς τις 2 κατευθύνσεις), κάθε οδός μετάδοσης πρέπει να μπορεί να συνδέει τουλάχιστον 99 προσπελάσιμα στοιχεία — ανιχνευτές πυρκαγιάς ή/και χειροκίνητους μηχανισμούς απεμπλοκής ή/και μηχανισμούς εισόδου/εξόδου,
— για τις προαναφερθείσες δυναμικότητες, αποτελείται από μία και ενιαία μονάδα (περίβλημα) και δεν μπορεί να συνδεθεί με κανένα συμπληρωματικό περίβλημα επέκτασης (τύπου μαύρο κουτί), ανεξαρτήτως του τύπου σύνδεσης μεταξύ των περιβλημάτων,
— είναι εξοπλισμένο με έναν ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου με ένδειξη, με επιλογή γλώσσας χρήσης (τουλάχιστον στα γαλλικά), επιτρέπει την απεικόνιση και επεξεργασία συμβάντων και δεδομένων (προγραμματισμός),
— διαθέτει επιφάνεια διεπαφής για επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης με το σύστημα επίβλεψης (επίπεδο «διαχείριση») μέσω VLAN Ethernet IP,
— για δυναμικότητες προσπελάσιμων στοιχείων — ανιχνευτές πυρκαγιάς ή/και χειροκίνητους μηχανισμούς απεμπλοκής ή/και μηχανισμούς εισόδου/εξόδου — μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες, μπορεί να διασυνδεθεί σε ένα δίκτυο σε βρόγχο, ώστε να σχηματίσει ένα σύστημα σε δίκτυο (σύμφωνα με το EN 54), με τουλάχιστον 15 άλλους τύπους προϊόντων «ECS» ή συμπληρωματικά περιβλήματα επέκτασης (τύπου μαύρο κουτί) με χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα του τύπου προϊόντος «ECS», ώστε να επιτύχει τουλάχιστον 12 672 προσπελάσιμα στοιχεία (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2), και με τουλάχιστον 5 άλλους τύπους προϊόντων «ECS» ή συμπληρωματικά περιβλήματα επέκτασης (τύπου μαύρο κουτί) με χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα του τύπου προϊόντος «ECS», ώστε να επιτυγχάνονται τουλάχιστον 4 752 προσπελάσιμα στοιχεία (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2), σε σύνδεση με το επίπεδο «διαχείριση» μέσω VLAN Ethernet IP,
— το σύστημα σε δίκτυο (διασύνδεση περισσότερων του ενός ECS) συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 54,
— ο τύπος προϊόντος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών τμημάτων του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου EN 54,
Κριτήρια επιλογής σχετικά με την κατασκευή προϊόντων που συνθέτουν το σύστημα πυρασφάλειας και σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς (εφεξής αποκαλείται «SPI»).
Κριτήριο CS-FAB-SPI-01 — Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κατασκευαστής προϊόντων και πληροφορικών συστημάτων σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι κατασκευαστής προϊόντων και πληροφορικών συστημάτων σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς.
Ως κατασκευαστής νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο σχεδιάζει και κατασκευάζει ένα προϊόν, ή αναθέτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός προϊόντος, και εμπορεύεται το εν λόγω προϊόν με την επωνυμία του ή τη φίρμα του.
Ο υποψήφιος μπορεί να είναι εντολοδόχος του κατασκευαστή, ήτοι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Ευρώπη (28 κράτη μέλη της ΕΕ) και έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή ώστε να ενεργεί αποκλειστικά εξ ονόματός του με σκοπό την επίτευξη προκαθορισμένων καθηκόντων.
Τα εν λόγω προτεινόμενα προϊόντα και συστήματα για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης πρέπει να:
— καλύπτουν το σύνολο των 3 ακόλουθων επιπέδων (παραδείγματα τύπων προϊόντων ανά επίπεδο):
• «διαχείριση» (λογισμικό επίβλεψης),
• «αυτοματισμός» (προγραμματιζόμενος εντολέας),
• «πεδίο» (ενότητα εισόδου/εξόδου),
— είναι της ίδιας φίρμας για τα επίπεδα «διαχείριση», «αυτοματισμός» και «πεδίο»,
— είναι όλα συμβατά μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας λειτουργικής αρχιτεκτονικής:
• με δυνατότητα εφαρμογής στη διαχείριση σερβομηχανισμών ελέγχου πυρκαγιάς, σε τομείς όπως εξαερισμός (εξαερισμός άνεσης και απαγωγή καπνού, προστατευτικά διαφράγματα καπνού, κ.λπ.), διαμερισματοποίηση (βαλβίδες πυροπροστασίας, θύρες πυροπροστασίας, κ.λπ.), διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, εκκένωση (προστατευμένες θύρες, ανελκυστήρες, κ.λπ.),

• με δυνατότητα εφαρμογής σε σύνολο κτιρίων του τριτογενούς τομέα (≥ 3 μονάδες — σύνολο ≥ 240 000 m2 δάπεδο — γραφεία, αίθουσες πληροφορικής, αίθουσες συνεδριάσεων, εστίαση), εκ των οποίων κάποια είναι πολύ μεγάλα (≥ 80 000 m2), σε μία μόνο γεωγραφική τοποθεσία (Βρυξέλλες, ευρωπαϊκή συνοικία),

• η οποία αποτελείται μεταξύ άλλων από 2 τύπους προϊόντων, τα οποία αναφέρονται και διευκρινίζονται στο κριτήριο CS-FAB-SPI-02.
Οι υπηρεσίες κατασκευής για τα προϊόντα και τα συστήματα των επιπέδων «διαχείριση», «αυτοματισμός» και «πεδίο» μπορούν να ανατεθούν ως υπεργολαβία.
Κριτήριο CS-FAB-SPI-02 — Ο υποψήφιος πρέπει να κατασκευάσει και να προμηθεύσει προκαθορισμένους τύπους προϊόντων που απαιτούνται για τη σύμβαση.
Ορισμός του κριτηρίου:
για την παρούσα σύμβαση, ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώσει ότι κατασκευάζει και προμηθεύει καθέναν από τους 2 τύπους προϊόντων που απαριθμούνται κατωτέρω, τηρώντας το κριτήριο επιλογής CS-FAB-SPI-01 και τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
Τύπος προϊόντος αριθ. 1 — Σύστημα επίβλεψης (επίπεδο «διαχείριση»):
ο τύπος προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
— ο τύπος προϊόντος είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει την επίβλεψη και τη διαχείριση επί τόπου και από απόσταση των συστημάτων σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς διαφόρων κτιρίων στην ίδια τοποθεσία μέσω των VLAN Ethernet IP,
— ο αριθμός προσπελάσιμων σημείων — εισόδων ή/και εξόδων τύπου Όλα ή Τίποτα — στο σύστημα και τα οποία πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί το λογισμικό, σε έλεγχο και σε σήμανση, είναι τουλάχιστον 12 500 σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για μία μόνο παρτίδα (παρτίδα 1, παρτίδα 2) και τουλάχιστον 25 000 σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και για τις 2 παρτίδες (παρτίδα 1 και παρτίδα 2).
Τύπος προϊόντος αριθ. 2 — Προγραμματιζόμενος εντολέας (επίπεδο «αυτοματισμός»):
ο τύπος προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
— είναι αρθρωτού σχεδιασμού και εξ' ολοκλήρου προγραμματιζόμενος,
— η δυναμικότητά του, η οποία πρέπει να μπορεί να παρεκκλίνει με ενότητες επέκτασης μέσω δικτύων σε βρόγχο, είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 2 000 προσπελάσιμα σημεία — είσοδοι ή/και έξοδοι τύπου Όλα ή Τίποτα — (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2), είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 1 000 προσπελάσιμα σημεία — είσοδοι ή/και έξοδοι τύπου Όλα ή Τίποτα — (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2),
— διαθέτει επιφάνεια διεπαφής για επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης με το σύστημα επίβλεψης (επίπεδο «διαχείριση») μέσω VLAN Ethernet IP,
— για δυναμικότητες των προσπελάσιμων σημείων — είσοδοι ή/και έξοδοι τύπου Όλα ή Τίποτα — μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες, μπορεί να διασυνδεθεί σε δίκτυο σε βρόγχο, ώστε να σχηματίσει ένα σύστημα δικτύου, με τουλάχιστον 3 άλλους τύπους προϊόντων «προγραμματιζόμενος εντολέας» για την επίτευξη τουλάχιστον 8 000 προσπελάσιμων σημείων (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2), και με τουλάχιστον 4 άλλα προϊόντα τύπου «προγραμματιζόμενος εντολέας» για την επίτευξη τουλάχιστον 5 000 προσπελάσιμων σημείων (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2), σε σύνδεση με το επίπεδο «διαχείριση» μέσω VLAN Ethernet IP,
— επικοινωνεί με τους άλλους προγραμματιζόμενους εντολείς σύμφωνα με το πρότυπο TCP/IP.
Κριτήρια επιλογής σχετικά με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, τον προγραμματισμό και τη θέση σε λειτουργία.
Κριτήρια επιλογής σχετικά με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, τον προγραμματισμό και τη θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς (εφεξής αποκαλείται «SDAI»).
Κριτήριο CS-INST-SDAI-01 — Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγκεκριμένος επιχειρηματίας για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και για εξοπλισμούς πληροφορικής.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος και ταξινομημένος εργολάβος εργασιών τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του βελγικού υπουργικού διατάγματος της 27.9.1991 (ή άλλου ισοδύναμου στη χώρα καταγωγής του υποψηφίου) σε καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
— κατηγορία P1 «ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων»: τάξη 4 (εάν η υποψηφιότητα υποβάλλεται για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2) ή τάξη 3 (εάν η υποψηφιότητα υποβάλλεται για την παρτίδα 2),
— κατηγορία S4 «εξοπλισμοί πληροφορικής»: τάξη 3.
Η υπεργολαβία για τις υπηρεσίες εγκατάστασης επιτρέπεται.
Κριτήριο CS-INST-SDAI-02 — Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πιστοποιημένος για τις εγκαταστάσεις ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
για τις υπηρεσίες μελέτης, σχεδιασμού, τοποθέτησης, θέσης σε λειτουργία και επαλήθευσης των εγκαταστάσεων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό πιστοποίησης ληφθείσας τουλάχιστον πριν από 5 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με το πρότυπο NBN S 21-100:1986 και προσθήκες (ή άλλο ισοδύναμο στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου).
Κριτήριο CS-INST-SDAI-03 — Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη εγκαταστήσει προϊόντα και συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει την ικανότητά του να εγκαθιστά προϊόντα και πληροφορικά συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς αποδεικνύοντας ότι έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν 2 υπηρεσίες εκτέλεσης εργασιών στον εν λόγω τομέα.
Οι αναφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν εργασίες που εκτελέστηκαν στους ακόλουθους τομείς:
Αναφορά εργασιών αριθ. 1 — Υλοποίηση νέων έργων:
— οι εργασίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε ένα μόνο κτίριο,
— η αξία των εργασιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 325 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2).
Αναφορά εργασιών αριθ. 2 — Υλοποίηση έργων ανακαίνισης:
— οι εργασίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε ένα ή περισσότερα κτίρια, όλα εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εργασιών,
— η αξία των εργασιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 550 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 275 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2).
Κάθε αναφορά που υποβάλλεται πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:
— τα έργα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά (προσωρινή αποδοχή ή άλλη ισοδύναμη) κατά τα 5 έτη που προηγούνται της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης,
— τα έργα πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 κράτη-μέλη της ΕΕ),
— τα έργα πρέπει να αφορούν:
• ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις και ηλεκτρικούς πίνακες, βάσεις και συνδέσεις ηλεκτρικών διατάξεων, εργασίες θέσης σε λειτουργία και δοκιμές λειτουργίας),
• για προϊόντα και συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς,
— τα προϊόντα και συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 2 επίπεδα:
• «διαχείριση»,
• «αυτοματισμός»,
— για το επίπεδο «διαχείριση», οι εργασίες πρέπει να αφορούν ένα σύστημα επίβλεψης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον, αφενός, σε έλεγχο και σήμανση, από σημείο σε σημείο, τους προσπελάσιμους ανιχνευτές πυρκαγιάς και τους προσπελάσιμους χειροκίνητους μηχανισμούς απεμπλοκής και, αφετέρου, σε έλεγχο, τον συναγερμό πυρκαγιάς,
— για το επίπεδο «αυτοματισμός», οι εργασίες πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 3 000 προσπελάσιμα στοιχεία — ανιχνευτές πυρκαγιάς ή/και χειροκίνητους μηχανισμούς απεμπλοκής ή/και μηχανισμούς εισόδου/εξόδου –, και τουλάχιστον 2 εξοπλισμούς ελέγχου και σήμανσης σε δίκτυο (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1 ή για τις παρτίδες 1 και 2), ή τουλάχιστον 1 000 προσπελάσιμα στοιχεία — ανιχνευτές πυρκαγιάς ή/και χειροκίνητους μηχανισμούς απεμπλοκής ή/και μηχανισμούς εισόδου/εξόδου (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2),
— οι εργασίες πρέπει να αφορούν εγκαταστάσεις ανίχνευσης πυρκαγιάς γενικευμένου τύπου (συνολική επίβλεψη),
— οι εργασίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με το πρότυπο NBN S 21-100:2015 (μέρη 1 και 2), prNBN S 21-100:2014 (μέρη 1 και 2) ή NBN S 21-100:1986 και προσθήκες (ή άλλα ισοδύναμα στη χώρα εκτέλεσης των εργασιών),
— οι εργασίες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, φέρουσας ημερομηνία και υπογραφή του πελάτη,

— η συνολική επιφάνεια των σχετικών κτιρίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 000 m2 (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 40 000 m2 (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2).

Κριτήρια επιλογής σχετικά με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, τον προγραμματισμό και τη θέση σε λειτουργία του συστήματος προστασίας και σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς (εφεξής αποκαλείται «SPI»).
Κριτήριο CS-INST-SPI-01 — Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγκεκριμένος επιχειρηματίας για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και για εξοπλισμούς πληροφορικής.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος και ταξινομημένος εργολάβος εργασιών τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του βελγικού υπουργικού διατάγματος της 27.9.1991 (ή άλλου ισοδύναμου στη χώρα καταγωγής του υποψηφίου) σε καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
— κατηγορία P1 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων»: τάξη 4 (εάν η υποψηφιότητα υποβάλλεται για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2) ή τάξη 3 (εάν η υποψηφιότητα υποβάλλεται για την παρτίδα 2),
— κατηγορία S4 «Εξοπλισμοί πληροφορικής»: τάξη 3.
Η υπεργολαβία για τις υπηρεσίες εγκατάστασης επιτρέπεται.
Κριτήριο CS-INST-SPI-02 — ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη εγκαταστήσει προϊόντα και συστήματα σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει την ικανότητά του να εγκαθιστά προϊόντα και πληροφορικά συστήματα σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς αποδεικνύοντας ότι έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν 2 υπηρεσίες εκτέλεσης εργασιών στον εν λόγω τομέα.
Οι αναφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν εργασίες που εκτελέστηκαν στους ακόλουθους τομείς:
Αναφορά εργασιών αριθ. 1 — Υλοποίηση νέων έργων:
— οι εργασίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε ένα μόνο κτίριο,
— η αξία των εργασιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 150 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2).
Αναφορά εργασιών αριθ. 2 — Υλοποίηση έργων ανακαίνισης:
— οι εργασίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε ένα ή περισσότερα κτίρια, όλα εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εργασιών,
— η αξία των εργασιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 330 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 165 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2).
Κάθε αναφορά που υποβάλλεται πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:
— τα έργα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά (προσωρινή αποδοχή ή άλλη ισοδύναμη) κατά τα 5 έτη που προηγούνται της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης,
— τα έργα πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 κράτη-μέλη της ΕΕ),
— τα έργα πρέπει να αφορούν:
• ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις και ηλεκτρικούς πίνακες, βάσεις και συνδέσεις ηλεκτρικών διατάξεων, εργασίες θέσης σε λειτουργία και δοκιμές λειτουργίας),
• για προϊόντα και συστήματα σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς,
— τα προϊόντα και συστήματα σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα 2 ακόλουθα επίπεδα:
• «διαχείριση»,
• «αυτοματισμός»,
— για το επίπεδο «διαχείριση», οι εργασίες πρέπει να αφορούν ένα σύστημα επίβλεψης, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον, σε έλεγχο και σήμανση, από σημείο σε σημείο, τις προσπελάσιμες εισόδους ή/και εξόδους,
— για το επίπεδο «αυτοματισμός», οι εργασίες πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 2 000 προσπελάσιμα σημεία και τουλάχιστον 2 προγραμματιζόμενους εντολείς σε δίκτυο (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 1 000 προσπελάσιμα σημεία (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2),
— οι εργασίες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, φέρουσας ημερομηνία και υπογραφή του πελάτη,

— η συνολική επιφάνεια χειρισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 000 m2 (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1, ή για τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 40 000 m2 (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 2).

Κριτήρια επιλογής σχετικά με τη συντήρηση.
Κριτήρια επιλογής σχετικά με τη συντήρηση του συστήματος ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς (εφεξής αποκαλείται «SDAI»).
Κριτήριο CS-MAINT-SDAI-01 — Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει υπηρεσία συντήρησης.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει ότι διαθέτει υπηρεσία συντήρησης (ή εξυπηρέτησης πελατών) με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά και ικανότητες:
— λειτουργεί κατά τα τελευταία 3 έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης,
— μπορεί να παρέμβει στην έδρα του πελάτη, στην περιοχή της πρωτεύουσας των Βρυξελλών, το αργότερο σε 8 ώρες μετά την 1η τηλεφωνική κλήση,
— μπορεί να εργαστεί στη γλώσσα εργασίας της μελλοντικής σύμβασης, δηλαδή στα γαλλικά,
— είναι καταρτισμένος όσον αφορά τα προϊόντα και τα πληροφορικά συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς του κατασκευαστή,
— έχει ικανότητα να παρεμβαίνει σε περίπτωση προβλημάτων, τόσο στον εξοπλισμό (ανίχνευση και συναγερμός πυρκαγιάς, πληροφορική) όσο και στο λογισμικό (προγραμματισμός, δίκτυα), και να καλύπτει τα 3 επίπεδα «διαχείριση», «αυτοματισμός» και «πεδίο»,
— συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
— διαθέτει προσωπικό ETP (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, 1 750 ώρες/έτος) καταρτισμένο και έμπειρο, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 μηχανικούς και τουλάχιστον 5 έμπειρους τεχνικούς.
Η υπεργολαβία των υπηρεσιών συντήρησης επιτρέπεται, αλλά μόνον για τα καθήκοντα επιπέδου συντήρησης 1 έως 3 σύμφωνα με το πρότυπο FDX 60-000:2002 (ή άλλο ισοδύναμο στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου).
Κριτήριο CS-MAINT-SDAI-02 — Ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώσει ότι διαθέτει πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
για τις υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό πιστοποίησης ληφθείσας τουλάχιστον πριν από 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με το πρότυπο NBN S 21-100:1986 και προσθήκες (ή άλλο ισοδύναμο στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου).
Κριτήριο CS-MAINT-SDAI-03 — Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη εκτελέσει εργασίες συντήρησης προϊόντων και συστημάτων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει την ικανότητά του να διασφαλίζει τη συντήρηση προϊόντων και πληροφορικών συστημάτων ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς αποδεικνύοντας ότι έχει εκτελέσει στο παρελθόν 2 συμβάσεις (ή εντολές) με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης.
Κάθε αναφορά που υποβάλλεται πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να είχαν διάρκεια τουλάχιστον 1 έτους και να εκτελέστηκαν κατά τα τελευταία 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης,
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να είχαν παρασχεθεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 κράτη-μέλη της ΕΕ),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να αφορούσαν εγκαταστάσεις ανίχνευσης πυρκαγιάς γενικευμένου τύπου (συνολική επίβλεψη),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να αφορούσαν τουλάχιστον τα ακόλουθα προϊόντα και πληροφορικά συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς:
• λογισμικό επίβλεψης,
• εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης,
• ανιχνευτής πυρκαγιάς,
• χειροκίνητος μηχανισμός απεμπλοκής,
• μηχανισμός συναγερμού φωτιάς,
• μηχανισμός εισόδου/εξόδου,
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με το πρότυπο NBN S 21-100:2015 (μέρη 1 και 2), prNBN S 21-100:2014 (μέρη 1 και 2) ή NBN S 21-100:1986 και προσθήκες (ή άλλα ισοδύναμα στη χώρα εκτέλεσης των εργασιών),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να αφορούσαν εργασίες συστηματικής προληπτικής συντήρησης, με καθήκοντα επιπέδου συντήρησης 4 ή 5 σύμφωνα με το πρότυπο FDX 60-000:2002 (ή άλλο ισοδύναμο στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, φέρουσας ημερομηνία και υπογραφή του πελάτη,
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 5 000 προσπελάσιμα στοιχεία — ανιχνευτές πυρκαγιάς ή/και χειροκίνητους μηχανισμούς απεμπλοκής ή/και μηχανισμούς εισόδου/εξόδου – (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1 και 2), ή τουλάχιστον 2 500 προσπελάσιμα στοιχεία — ανιχνευτές πυρκαγιάς ή/και χειροκίνητους μηχανισμούς απεμπλοκής ή/και μηχανισμούς εισόδου/εξόδου (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1 ή για την παρτίδα 2),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να ήταν ετήσιας συνολικής αξίας μεγαλύτερης από ή ίσης με 150 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για τις παρτίδες 1 και 2) ή 75 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1 ή για την παρτίδα 2),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να εκτελέστηκαν με την επιτόπια παρουσία τεχνικών ανίχνευσης πυρκαγιάς με πείρα 3 ετών (στη συντήρηση στην έδρα του πελάτη): τουλάχιστον 1 εργαζόμενος ETP (ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, 1 750 ώρες/έτος) (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για τις παρτίδες 1 και 2) ή τουλάχιστον 0,5 ETP (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1 ή για την παρτίδα 2).
Κριτήρια επιλογής σχετικά με τη συντήρηση συστήματος προστασίας και σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς (εφεξής αποκαλείται «SPI»).
Κριτήριο CS-MAINT-SPI-01 — Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει υπηρεσία συντήρησης.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει ότι διαθέτει υπηρεσία συντήρησης (ή εξυπηρέτησης πελατών) με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά και ικανότητες:
— λειτουργεί κατά τα τελευταία 3 έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης,
— μπορεί να παρέμβει στην έδρα του πελάτη, στην περιοχή της πρωτεύουσας των Βρυξελλών, το αργότερο σε 8 ώρες μετά την 1η τηλεφωνική κλήση,
— μπορεί να εργαστεί στη γλώσσα εργασίας της μελλοντικής σύμβασης, δηλαδή στα γαλλικά,
— είναι καταρτισμένος όσον αφορά τα προϊόντα και τα πληροφορικά συστήματα σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς του κατασκευαστή,
— έχει ικανότητα να παρεμβαίνει σε περίπτωση προβλημάτων, τόσο στον εξοπλισμό (σερβομηχανισμός ελέγχου πυρκαγιάς, πληροφορική) όσο και στο λογισμικό (προγραμματισμός, δίκτυα), και να καλύπτει τα 3 επίπεδα «διαχείριση», «αυτοματισμός» και «πεδίο»,
— συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
— διαθέτει προσωπικό ETP (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, 1 750 ώρες/έτος) καταρτισμένο και έμπειρο, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 μηχανικό και τουλάχιστον 2 έμπειρους τεχνικούς.
Η υπεργολαβία των υπηρεσιών συντήρησης επιτρέπεται, αλλά μόνον για τα καθήκοντα επιπέδου συντήρησης 1 έως 3 σύμφωνα με το πρότυπο FDX 60-000:2002 (ή άλλο ισοδύναμο στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου).
Κριτήριο CS-MAINT-SPI-02 — Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη διασφαλίσει τη συντήρηση προϊόντων και συστημάτων σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς.
Ορισμός του κριτηρίου:
ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώνει την ικανότητά του να διασφαλίζει τη συντήρηση προϊόντων και πληροφορικών συστημάτων σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς αποδεικνύοντας ότι έχει εκτελέσει στο παρελθόν 2 συμβάσεις (ή εντολές) με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης.
Κάθε αναφορά που υποβάλλεται πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να είχαν διάρκεια τουλάχιστον 1 έτους και να εκτελέστηκαν κατά τα τελευταία 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης,
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να είχαν παρασχεθεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 κράτη-μέλη της ΕΕ),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να αφορούσαν τουλάχιστον τα ακόλουθα προϊόντα και πληροφορικά συστήματα σερβομηχανισμού ελέγχου πυρκαγιάς:
• λογισμικό επίβλεψης,
• προγραμματιζόμενος εντολέας,
• ενότητα εισόδου/εξόδου,
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να αφορούσαν εργασίες συστηματικής προληπτικής συντήρησης, με καθήκοντα επιπέδου συντήρησης 4 ή 5 σύμφωνα με το πρότυπο FDX 60-000:2002 (ή άλλο ισοδύναμο στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου),
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, φέρουσας ημερομηνία και υπογραφή του πελάτη,
— οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να ήταν ετήσιας συνολικής αξίας μεγαλύτερης από ή ίσης με 20 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για τις παρτίδες 1 και 2) ή 10 000 EUR (σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για την παρτίδα 1 ή για την παρτίδα 2).
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
06A050/2015/M012.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
23.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

I. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα βρουν στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800 το σύνολο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τηλεφορτώσουν τα εν λόγω έγγραφα και να ανατρέχουν τακτικά στην ως άνω διεύθυνση προκειμένου να παραμένουν ενημερωμένοι για οποιαδήποτε ανακοίνωση που ενδέχεται να πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό.

Η μετάφραση των εγγράφων που μπορούν να τηλεφορτωθούν στον δικτυακό τόπο eTendering μπορεί να ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

II. Για την περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, διατηρεί από αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
27.1.2016